เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วริษา สมาธิ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า บุญญศักดิ์ เธียรธุมา..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จันทร์เพ็ญ ประกอบชาติ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ชาคริต อังสุว..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า 1110400052421..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย ธมกร ภัทรเวชอัครภาคี..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า บุญญศักดิ์ เธียรธุม..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายเกียรติศักดิ์ ไกรเวช..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า uuykiyutyut..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบโท จักกิต ห้วยทราย..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ. วีรวัฒน์ เดชเดชะสุเมธ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.ต. วิษณุ อุทิตสาร..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จ.อ. อภิชาติ ดวงปัญญา..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ. ณัฐพล ศรีปาน ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาวาตรี ธัชกฤต วัชรนันทกร และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก กิตติศักดิ์ นิลเพชร..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก ไพรัตน์ จันตะนี..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าเอก โยธิน จันตะนี..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก วิรศักดิ์ เนินสุทธิ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าอากาศเอก ภาษิวัติ วุฒิสาร..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าอากาศเอก วีรวัฒน์ เดชเดชะสุเมธ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบโท จักกิต ห้วยทราย..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าตรี วิษณุ อุทิตสาร ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.ชัยพร ช่างประเสริฐ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก พิทักพงษ์ ไชยยายงค์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก วิรศักดิ์ เนินสุทธฺ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าตรี วิษณุ อุทิตสาร..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบตรี จักกิต ห้วยทราย..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าอากาศเอก วีรวัมน์ เดชเดชะสุเมธ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก วิรศักดิ์ เนินสุทธฺ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบตรี จักกิต ห้วยทราย..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ่าอากาศเอก อภิชาติ ดวงปัญญา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าอากาศเอก วีรวัฒน์ เดชเดชะสุเมธ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก วิรศักดิ์ เนินสุทธฺ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบตรี จักกิต ห้วยทราย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าอากาศเอก วีรวัฒน์ เดชเดชะสุเมธ ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.ณรงค์ ศรีสาร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.ณรงค์ ศรีสาร..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า admin22..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า test..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า .....
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สิริปรียา แก้วอำรัตน์..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันตรี อุทัย โตมี..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว แววตา สายธนู..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.ท.หญิงวาสนา เชือกรัมย์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.ท.หญิงวาสนา เชือกรัมย์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เรือตรีหญิงชัชฎาภรณ์ จั่นเผือก..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว วรรณนพร กิจชัยนุกูล..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกหญิง กันตา มะลิวงษ์..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันตรี เสริมชาติ จุยานนท์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัชรี รักวงศ์ไทย..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันโท กาญจนะ เวทางค์กุล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นักเรียนช่างฝีมือทหาร นพณัฐ คงวุธ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสมบัติ-นางกนกวรรณ คงวุธ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสมฤทัย จันทร์หอม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า กกพ.มทบ.๓๖..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.สัมฤทธิ์ ฉัตรวัฒนาสกุล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สิบโท ธีรวิทย์ เสริฐเสน..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.วีระ พิเรนทร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เอกเทพ เอกกมลกุล..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.เสาวณิช ชำนาญกิจ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สีบตรี บัณฑูร คำหนัก..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สีบตรี บัณฑูร คำหนัก..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางแม๊ด ประชาชัย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพจมาลย์ แสงกระจ่าง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายชุติวัต ประชาชัย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายกฤษณะ นวมเพชร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางเพชรา ประชาชัย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายทวิช ประชาชัย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายธวัช ประชาชัย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายอัศนี นวมเพชร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางติ๋ว ประชาชัย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายธวุฒิ ปรัชาชัย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายเล็ก ประชาชัย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายเศกสรรค์ นวมเพชร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางนงลักษณ์ นวมเพชร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าอากาศเอกหญิง ธันย์รัตน์ ศักย์แตงทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายคุณาธิป วรรณฟัก..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายคุณาธิป วรรณฟัก..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย ปฏิภาณ สอนคำเฟือย..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท. นรเศรษฐ์ จันทสูตร..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พลทหาร จารุกิตต์ พานทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า เรืออากาศเอก อภิชาติ ปุญญาภินันท์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ชนิภรณ์ ปลั่งกลาง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ชนิภรณ์ ปลั่งกลาง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย นันธชัย เผือกจันทร์..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต.ฐิติพงษ์พันธ์ นาดี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายคมกริช มารมย์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาง ประไพ สุนทราณู ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว กุณฑิกา สุนทรารณู..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาง ประไพ สุนทราณู ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก บรรเจิด บุญครุฑ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายจักรกฤษ ปะกิริโย..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัตนาภรณ์ สุริย์พุธ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จุไรรัตน์ เผ่าพันธ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จุไรรัตน์ เผ่าพันธ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ศุภพร จำวงศ์ลา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ่าเอกสุพัฒน์พงษ์ ภักดีพิบูลย์ หน.งานเทศกิจ ทต.โพน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พระปลัดทศพล อธิปญฺโญ ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ธนภร พรหมอารักษ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สิบตรี กิตติศักดิ์ ตาทิพย์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ศุภรัตน์ น้อยมาลัย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี กฤษณะ พัฒนทองดี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.ธวัช กระจกทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสถิตย์ วงค์ธรรม พร้อมครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า ryo..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท. ผิน แฟบกระโทก ร.น...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท. ผิน แฟบกระโทก ร.น...
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก กังวาน สุจินต์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า L708..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เรือเอก เสรีย์ เฉียมวิจิตร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายพิพัฒน์ คำภีระ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า บัวบูชา สิงห์เถื่อน..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกสุพจน์ -นางพนิดา สุชชุ่ม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.สุพจน์ - นางพนิดา สุขชุ่ม..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศโทหญิง ศันสนีย์ นิโรจน์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก ฉัตรชัย ดาราภิรมย์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนิภาภรณ์ ทิโย..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จารุชา ภัทรเรืองเดช..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางรวม พิมพ์สอาด..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวบุณฑิดา หมื่นเจริญ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.รัตนพล พิมพ์สอาด..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พลฯ ภานุรัตน์ สายอุตม์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางวิจิตรา เวียงทอง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ธนากรณ์ ศรีสมุทรและครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ธนากรณ์ และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พล.ท.ธวัตชัย เผือกทับ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า อรนภา เกลาฉีด..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า อรนภา เกลาฉีด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เชาวณา ไข่แก้ว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกหม่อมหลวงธีรากร วรวรรณ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอก อนุชา ศิลา..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกสหรัฐ จันทะคา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.จตุรภัทร วงศ์ศรีเผือก..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว วชิราภรณ์ ใจแน่น..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นาง หนูคล้าย ใจแน่น..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี สุข ใจแน่น..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรี กำชัย ใจแน่น..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.กฤษติกา แก้วสว่าง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า มนตรี ฑีฆะบุตร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พลอากาศตรี มนตรี ฑีฆะบุตร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ธงชัย วิเศษศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เอกเทพ เอกกมลกุล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย อดิศักดิ์ รอดทิม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.ต.วรรชัย สีลาดเลา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันโท ปองพงศ์ พูนนิธิรัชต์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันโท ปองพงศ์ พูนนิธิรัชต์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอก ธีรวัฒน์ วรยศ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชาย ธนกร บัวจันทร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ชาญชัย วัฒนธรรมธร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า กิตติชัย สิงหบุตร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาวาเอกหญิง รัตน์ประกาย สุขกิจ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางวารุณี ไทรพันธ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.นพพล ไทรพันธ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ธรรมรัตน์ ไทรพันธ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก สิงห์ ไทรพันธ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววราภรณ์ นันทารมย์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายธนิสพงษ์ กลางสุพรรณ์..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรีกิตติพงค์ สุขศรีวรรณ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก ปรัชญา อินทรวสุ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก ปรัชญา อินทรวสุ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววราภรณ์ นันทารมย์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววราภรณ์ นันทารมย์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววราภรณ์ นันทารมย์..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชิตชนก ชัยณรงค์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชิตชนก ชัยณรงค์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชิตชนก ชัยณรงค์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอก กฤษฎา เริงเกตกิจ และครอบครัว..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า สุชาดา แก้วเนตร และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ไชยชาญ ปรารภ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุพัตรา ดาธูป..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชุติกาญจน์ ชัยดี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกสรรสิทธิ์ ชูสาย..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกหม่อมหลวงธีรากร วรวรรณ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต. ศรัญยู นันตา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า jakratis thumapun..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววนัสสยา กองเพชร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายศิวกร รัตนสาม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นาย สมโชค หิรัญญา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย สมโชค หิรัญญา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายปรเมทย์ เพชรรงค์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายปราโมทย์ เพชรรงค์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายปราโมทย์ เพชรร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสุพรทิพย์ เพชรรงค์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายกิตติ เพชรรงค์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศโทสมชาติ สุขนาม..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายปรัชญพงศ์ จันลาวงศ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธนธรณ์ เสมอหน้า..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายเฉลิมเดช คูณหาร..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายเฉลิมเดช คูณหาร..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกหญิง มาริษา สัมมาทิศ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัตน์ฐาภัทร ศรีเผ่าพันธ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ไพรจิตร สีลารักษ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ไพรจิตร สีลารักษ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก พิสณฑ์ เสมา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย ธนเทพและนางนิลินฎา ทองชมภูและครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต. สมพร เอกศิริ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อนุชา ผลยาม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจันทนิภา หมื่นจร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสุณีย์ หมื่นจร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายอาภรณ์ หมื่นจร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกานต์ธิดา หมื่นจร..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ปิยะนุช มะดะเรส..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าเอกฤทธิไกร แสงฝ้าย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าเอกประสงค์ ประวัติกลาง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าเอกธีระวัฒน์ นวลชื่น..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าตรีธีระพล ดวงมณ๊..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ่าเอกพงษ์กรณ์ หาญธงไชย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าอากาศเอกวุฒิไกร ปิยะราช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกศักดิ์สิทธิ์ นครินทร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันตรีหญิง สุดา เกรียงเกร็ด และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า จ่าอากาศเอกหญิง ธัญชนก พันธ์ดวง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ่าอากาศเอกหญิง ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า เรือตรี อนุชน พันธ์ดวง ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.บุญโชติ ฤกษ์บ่าย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรีหญิง เมธินี สุวรรณกาญจน์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวทิพวรรณ์ ทองทวีและครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฏฐิยา พันธ์ปัญญากรกุล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฏฐิยา พันธ์ปัญญากรกุล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันโทหญิง วัลลภา ชีวจำเริญ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายประเสริฐ-นางบุญล้อม ชีวจำเริญ และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐชา ไชยานนท์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยโทฉริญญรัชช์ เลิศคอนสาร..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกรชนก ยมกลิ่น..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางเกษรา ยมกลิ่น..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสมศักดิ์ ยมกลิ่น..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท. อนุพงศ์ พิสัยพันธ์ และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอุมาวรรณ สิงห์สกุล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.พลวรรธน์ สังฆมณี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.สุริยะ สังฆมณี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า เรือโท สุรพล ลักขณา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า น้ำฝน สุดตาชาติ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอกเสกสรรค์ บุญเชิด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.กาญจนา ทองเกิด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายเจริญ อนิลอนันท์ และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า อลิศา สุวรรณโสภา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายโกมินทร์ เพียอินตา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายนพดล ศรีวัฒนานุศาสตร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ภูริช กีรติพิทยาภรณ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พจณิชา กีรติพิทยาภรณ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ขวัญฤทัย กีรติพิทยาภรณ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วิบูลย์ กีรติพิทยาภรณ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จิรัฐ บัวแก้ว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ธันย์ชนก กีรติพิทยาภรณ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาง ฐิตาพร แพงน้อย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย วิรัช แพงน้อย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย ประนด บัวจันทร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชาย ธนกร บัวจันทร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ่าอากาศเอกหญิง ธิดาพร แพงน้อย..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาง บังอร สกุลเชื้อ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ ณัฎฐณิชา สกุลเชื้อ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาย สามารถ สกุลเชื้อ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสุวนิตย์ สุกกลัด..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธรรสุนี สุกกลัด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ลัดดาวัลย์ กันทา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ผโลทัย วักชัยภูมิ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า รินริตา วักชัยภูมิ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท. ชาณัฐ วิโรจน์ศิรศักดิ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า แววตา ทิพยุบล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า สโรชา คลี่บำรุง..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า กาหลง ทองยัง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.วิวัฒน์ หุ่นทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.วิวัฒน์ หุ่นทอง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.เฉลิมพล สิงห์ไทยนิยม..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เอกนรินทร์ วิชาคุณ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.วีระ พิเรนทร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อุษา วงษ์ปาน..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุนิตรา มารอด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พูนสมบัติ ยูปานนท์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ธันยา เพิ่มพูนโชคอนันต์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.สันติภาพ ศรีปทุมานุรักษ์ ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.หญิงวินิตา ชาตะเมธีกุล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.หญิง นงนุช มานะการ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.บุญเกิด ไกรพิบูลย์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.เศกวิชช์ ศรีนวล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกรรกร สิงห์ลอ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก (พ) พิสณฑ์ เสมา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.หญิง กุลธิดา ยังพิทักษ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.กิตติพงศ์ ชำนาญกิจ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.กิตติวรา หงษ์ทอง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว สุปราณี สุขสวัสดิ์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาย ธนาวุฒิ เย็นใจ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว อนัญพร หงษ์ทอง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาง ปวีณา สุขสวัสดิ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย พชรรัชต์ หงษ์ทอง..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย สอาด สุขสวัสดิ์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาง สมวงศ์ สุขสวัสดิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติณัฎฐ์ ใจเอื้อย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีหญิงฐิติณัฎฐ์ ใจเอื้อย..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายภคพล อ่อนศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พรมพร แสงศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พรมพร แสงศรี..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า สถานี บูมเริโอ ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า รุ่งเกล้า เยี่ยมงา เลขที่ ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ดีเจพลอยใจ รุ่งเกล้า เยี่ยมงาม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ธฤษวรรณ พฤกษมาศ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ภรณ์ชนก พรมแสง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สิบโท กฤษณะ สาพิมพา..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า คุณ จันทร์เพ็ญ ชมพัฒนา พร้อมครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า คุณ จันทร์เพ็ญ ชมพัฒนา พร้อมครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ต.หญิงลภัสกร คล้ายเชย..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.กัญญารัตน์ พยาเทพ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายพลกัณฑ์ อำไธสง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จอนห์ ดับเบิ้ลยูบูท..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จตรงค์ โพธิ์ัพันธ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต.ณรงค์เดช บัวจันทร์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นครินทร์ สายปลิว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.วินัย ศักดิ์กุลบดี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.วินัย ศักดิ์กุลบดี..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอภัสนัท์ เเย้มเกษร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอภัสนัท์ เเย้มเกษร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศโทหญิง พัชมณ ปัญจงามพัฒนา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศโท บัณฑิต ปัญจงามพัฒนา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว อุไรพร สายสมบัติ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จิราวรรณ คำมา..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า เรือตรี วีระพันธ์ จันทเวช และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว จุฑารัตน์ บุญประเสริฐและครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว จุฑารัตน์ บุญประเสริฐ และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุจิตตรา โมระสาก..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นฤมล จำปาสิทธิ์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุชา ศิริโสภณ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายกิตติพงศ์ หาเรือนพุฒ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจิตตราภรณ์ วัดพะยา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัชรีพร โคตพันธ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววราพร กิ่งแก้ว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปองกานต์ พุทธิสัตย์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายธัชพล วัดพะยา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายณรงค์ รัตนแสงสกุลไทย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนวลพรรณ์ วัดพะยา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุชา ศิริโสภณ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจิตตราภรณ์ วัดพะยา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐพล ข่ายม่าน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร.ต.สราวุธ จันทร์แก้ว..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก ชาตรี กาญจนประโชติ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก ชาตรี กาญจนประโชติ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิไลวรรณ คำสมบัติ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว กมลชนก ฤทธิ์ท้วม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ภคมน คงสังข์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.สุริยะ สังฆมณี..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว หัทยา เจิมขวัญ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย อรรถพล. กิติพัตรพันธ์และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายชานนท์ ภิรมย์ใส..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายชานนท์ ภิรมย์ใส..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายสิทธิเดช อุตสาห์ปัน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายสิทธิเดช อุตสาห์ปัน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสุชาดา ฐานะกาญจน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสุชาดา ฐานะกาญจน์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายพรชัย บุญเมฆ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายอธิปพงศ์ นิกรติณชาติ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายเอกมล ถวิลมาตร..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายเจษฎา ฐานะกาญจน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ระดม ทองสุข..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.ส. กวินนาถ พรสัมฤทธิ์โชค..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาวาตรี ธัชกฤต วัชรนันทกร และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ปาริชาด จีวะพันธุ์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นส.อลิษา ทรธรณ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัว มะกรูดอินทร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.จินตนา ช่อฉัตรมงคล..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ภูษณิศา ช่อฉัตรมงคล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสมบุญ มะกรูดอินทร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุวภัทร อุดมฤทธิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส. ณัชชารินทร์ เรืองธีรวัฒน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้านายธีรวัฒน์ รังกลิ่น..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกหญิง ฐิติพร สุนทรโชติ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกหญิง ฐิติพร สุนทรโชติและครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปวีณ์ธิดา ปลื้มใจ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า อุดม อาจลุน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สัญชัย สว่างวิวัฒน์ และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พลฯ ธวัชชัย ที่ดี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พฃ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า )..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า )..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐกร เชื้อไทย และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.วิชัย พรหมพินิจ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิรประภา พูลพิพัฒน์ ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิรประภา พูลพิพัฒน์ ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิรประภา พูลพิพัฒน์ ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริพร บัวผัน..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.ภาณุวิชญ์ ศิลปศร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เพียรทอง เตชะแก้ว..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายจามร รักประเสริฐสุข..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายพงษ์สันต์ คำมุง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.ภูษิต แต่งภูเขียว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เรือโทสมบัติ เมณกูล..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นศท.ญ.เบญจพร สกูลนิวัติ รร.อินทร์บุรี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.เฉลียว ป่าตาล และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย ชวลิต พุกเล็ก..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายวรพัฒน์ พรรัตนกิจกุล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายวรพัฒน์ พรรัตนกิจกุล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.วรจักร วงษ์สุวรรณ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.วรจักร วงษ์สุวรรณ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เก้า..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.กมล พรหมทอง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า สไบแพร สุขเมือง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ศตวรรษ สมบัติวงศ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปฏิณญา ปักกาสัง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายชโยโดม เชื่อถือ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ปภังกร บุญกระพือ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ปภังกร บุญกระพือ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐพงศ์ กุลนะ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงเบญญาภา กุลนะ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปัญจสิรีย์ แสงจันทร์..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.นาวา สีหานาม พร้อมครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า กิตติคม พึ้งแสง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ทองรี สุพรรณชาติ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.หญิง วันเพ็ญ อินทวิมล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัว มโนประกิจ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า เทอดพระเกียรติด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ประชาภักดิ์เพคะ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ปิยวรรณ บุญพันธ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก พิสณฑ์ เสมา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก พิสณฑ์ เสมา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก พิสณฑ์ เสมา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า กิตติชัย สิงหบุตร..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า กิตติชัย สิงหบุตร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า กิตติชัย สิงหบุตร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย กิตติชัย สิงหบุตร..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ ร.ต. หญิง มณีรัตน์ บุญวิจิตร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ชัยวิวัฒน์ จันต๊ะสาร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ่าอากาศโท ฉวี ภูติรักษ์ และ น.ส.พัชรวดี นิยะรัตน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อส.ธนกร มงคลฐานิต..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย วรัษฐ์ ลิ่มเซ้ง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย วรัษฐ์ ลิ่มเซ้ง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.หญิงจุฬาลักษณ์ นนทบุตร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ณัฐสรัญ ธรรมไพโรจน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้านายธีรวัฒน์ รังกลิ่น..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จสอ เกริเกียรติ แก้วประดิษฐ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า เอนก ชาลีเปรี่ยม และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เอนก ชาลีเปรี่ยม และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เอนก ชาลีเปรี่ยม และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาวาตรี ธัชกฤต วัชรนันทกร และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายกรกฎ ทวีทรัพย์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายกรกฎ ทวีทรัพย์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต คมสันต์ คุ้มไข่หนุ่น..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต คมสันต์ คุ้มไข่หนุ่น..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต คมสันต์ คุ้มไข่หนุ่น..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายสาธิต วงศ์ทอง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี ชิตพล ไชยปัญญา นางสาวสุรัตติกา โทนผุย..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย ราชัน ไชยวงค์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ปาหนัน และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ. อรรถนพ ศิริศักดิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายณฤนันท์ สุขสอาด..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นันทพร เทศแจ่ม..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นีรนุช นวลจันทร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สมพงษ์ มีศรี..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเทพนภา ดวนสันเทียะ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายจักร์กิต สุวะจี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า แสงเดือน วงพม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วันเพ็ญ ชาญเพราะ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชาย พีรพงษ์ นากุดนอก..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี สุวัตร นากุดนอก..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.ชัยพร ช่างประเสริฐ และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางวีร์สุด. ลีลากร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางวีร์สุด. ลีลากร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนุชชนก จิตรภักดี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ลำเพย ไกรกิจราษฎร์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า ประทุม ไกรกิจราษฎร์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จารุวรรณ สมบูรณ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า อำพร สมบูรณ์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ละมัย สมบูรณ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า กฤติเดช ศิริวาสน์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวฐิติมา กู้ทรัพย์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวฐิติมา กู้ทนัพย์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวฐิติมา กู้ทนัพย์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชมพูนุท ตะพาบน้ำ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า mr.smit usa...
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า mr.smit usa...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า อานนท์ พรมป้อง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ธันยนันท์ อ่วมตานี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า วสันต์ กี่ศิริ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จิรัฐิติกาล หนูเรือง..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.พัชราภรณ์ กระตุดนาค..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.พัชราภา กระตุดนาค..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นางยุพารัตน์ กระตุดนาค และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายสันติ กระตุดนาค..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางวรรณยุพา กระตุดนาค..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นส.นลินี ขนงสุวรรณ และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.สุเมธ ผิวงาม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ขวัผทัย ดวงเนตร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า กำพล หงษ์ทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อ้อยใจ หงษ์ทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ทศพร หงษ์ทอง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า วิภารัตน์ บัวคำ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า วิภารัตน์ บังคำ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า มานะ บัวสำลี..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.เจียระไน โนนสังข์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า จ.ต.ชรินทร์ ทองอ่อน และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า น.ท.หญิง ยุพเรศ ยันตรกร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ท.หญิง ยุพเรศ ยันตรกร..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ สมหมาย ภูครองทุ่ง..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ สมหมาย ภูครองทุ่ง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว อรสา จงสวัสดิ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.อัครวินท์ ชนะบูรณ์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายประดิษฐ ทองชื่น..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นลินี ขนงสุวรรณ และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้า น.ส.ฐิติรัตน์ อำนวยผล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า กนกพร พูลสำราญ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.กนกพร พูลสำราญ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาวาเอกสถาพร - นาวาโทหญิงนันทพร เพิ่มเจริญ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายรพี พันธ์เฉลิมชัย..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยเอกหญิงกัณจณา มาสันเทียะ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย กรกช ถิ่นเครือจีน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวพิลาบุตร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยโท หญิง อัจฉรา ยังชูญาณ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า วิลาสิณี เทพเสนา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วิลาสิณี เทพเสนา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วิลาสิณี เทพเสนา..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ชนิกา บูรณมานัส..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นศ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.สถาพร บูรณมานัส..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกหญิงปรีห์กมล จรรยาสวัสดิ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พลอากาศตรีนพรัตน์ จรรยาสวัสดิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายวิษณุ สุทนต์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวสายเพ็ชร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เรือเอก พรชัย สายเพ็ชร์ และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางศิริวัช พูลศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางเล็ก พูลศรี และนายทวี พูลศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อชิรญา พูลศรี..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐภรณ์ ทาบุญมา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.พิรกฤษฎ์ แสงทอง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชาลินี ปรีเปรมและครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นิลวรรณ หลักกนก..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาวาเอกมานพ หงษ์สำเริง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาวาเอกมานพ หงษ์สำเริง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายวรากร ดวงแก้ว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จักรพันธ์ เชียรประโคน..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธัญชนก ดวงกลางกอ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางวารุณี ไทรพันธ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.นพพล ไทรพันธ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ธรรมรัตน์ ไทรพันธ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.สิงห์ ไทรพันธ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วีรยา สิศรี ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.สมศักดิ์ สระสีแสง..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.ทศพร สระสีแสง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.วรินทร สระสีแสง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.กนกพล สระสีแสง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาง ละออ สระสีแสง..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาง จันจิรา สระสีแสง ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ทศพล สระสีแสง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นท.พลพิบูล สุนทร..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว จิดาภา นิลเพชร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สายธาร เพิ่มพูน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิง อรอนงค์ ชัยนิคม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า รัชพล วิดารมณ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.หญิง นงลักษณ์ - จ.ส.อ. กำธร ไทยขำ ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวประภาพร นาคศิลปวิจิตร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพรพิมล วรรณภิระ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า สุมารี กรรณ์เจียก..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า กนิษฐา ศรีสุคนธมิตร..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายณภัทร อยู่กลาง..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ศริญญา วรางกูร..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.กฤติกา ศรีภูธร..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวภิรญา ศรีภมร..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายโสฬส เขียวเล็ก..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสุพจน์ พรมเมฆ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จรัญนกรณ์ โสจรัญรัตนกุล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จรัญนกรณ์ โสจรัญรัตนกุล..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จรัญนกรณ์ โสจรัญรัตนกุล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาย วราวุฒิ เสนน้อย..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิง ธนวันต์ อินโมหมื่นไวย์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชาย พิสิษฐ์ อินโมหมื่นไวย์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาง จิณณพัต อินโมหมื่นไวย์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก ศาตนันท์ อินโมหมื่นไวย์ และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.วรรณวิสาข์ หน่อแดง..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พรทิพย์ สนธิ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พรทิพย์ สนธิ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พรทิพย์ สนธิ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พรทิพย์ สนธิ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวพรนวม..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ ร.ต.หญิง วิริยา พรนวม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวฉัตรแก้ว พวงลัดดา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.พัชรวดี นิยะรัตน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า จ่าอากาศโท ฉวี ภูติรักษ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย ศักรินทร์ จวนสาง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย ศักรินทร์ จวนสาง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววัลลภา ภูกงรี..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวขวัญธิดา โปรยเงิน..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวขวัญธิดา โปรยเงิน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นิพนธ์ ทัพศรี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นิพนธ์ ทัพศรี..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอกศตวรรษ ปะเพระตา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกมลรัตน์ หวังเป็น..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า อนุพงษ์ ตะลึงจิตร์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอภิษฎา พายัพ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ดวงกมล นิลพันธุ์..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายธนเทพ และนางนิลินฎา ทองชมภูและครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายฉัตรมงคล เกี๋ยงแก้ว..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิภารัตน์ ศรีใจวงศ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาวาโทสุพจน์ บุนนาค..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาวาโทสุพจน์ บุนนาค..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ปภังกร บุญกระพือ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสมศรี คุ้มผล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายธรรมรัตน์ โตเพ็ง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายประทวน ดีบาง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสมหมาย คุ้มผล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริประภา ดีบาง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยโท ธนภัทร หาญธรรมกิต..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.ปฏิภาณ ลมพิมาย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สุฑามาศ แซ่ลิ้ม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พลตรีหญิง สุณิสา เขตตะสิริ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ท.เนติภัทร วิมลสุข และครอบครัววิมลสุข..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า รุจิรา สาขามุละ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า บุปผา เกิดศรีเล็ก..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.นราธิป อินทรประสิทธิ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายอริย์ธัช ช้างทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.หญิง ดวงกมล หนูหอม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พัชรินทร์ แก้วสว่าง..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางทองสุข จันทมาส..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นายมงคล จันทมาส..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสมถวิล ตาละกา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสมถวิล ตาละกา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุกัญญา ตาละกา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศศิวิมล ตาละกา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศศิวิมล ตาละกา..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐสรัญ ธรรมไพโรจน์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐสรัญ ธรรมไพโรจน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า กิติศักดิ์ กันตีมูล..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.วีระชัย ยวนพันธ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.อ.ภาณุพันธุ์ ทรัพย์ประเสริฐ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุรีรัตน์ เมืองมูล..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า บงกช กิตติกุล..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า บงกช กิตติกุล..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาวาเอกหญิง ชญาณ์นันท์ เพิ่มทรัพย์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาย อนุพงศ์ บุญมี..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาย อนุพงศ์ บุญมี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส. นุจรี กรองกลาง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ศิริวรรณ์ กาลเขว้า..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จุฑาทิพย์ ศิริพร..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว นัฐพร เนาวไชย..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว นัฐพร เนาวไชย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัชรินทร์ สิงหืมาตย์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย อมรพล เอมสุข เเละ นางสาวปรีชญานันท์ โคตา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางธนกร เทียมแท้..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางธนกร เทียมแท้..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ภาณุวัฒน์ เทียมแท้..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วรางรัตน์ ไพบูลย์กุลกร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า น.ส กัญญาภัทร มะโนสาและครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ซัลวานี หะยีสะมะแอ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พันโทกฤช ทิพย์อุปถัมภ์พร้อมครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.น้ำฝน ทองบาง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.น้ำฝน ทองบาง..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย พิพัฒน์ ขาวมรดก..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า กมลวรรณ สุดจิตร..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า กรรณิการ์ เสนาใจ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายชลิต วีระวนิชกุล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายชลิต วีระวนิชกุล..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายชนะชัย ทิพย์จักร์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นลินี ขนงสุวรรณ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สุพรรษา บุตรในสวน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สุพรรษา บุตรในสวน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ประภาสิริ นาคเกิดพะเนา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายประกาศิต จินะ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ชัยวัฒน์ ทองพร..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า ญาดา นะลาสา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ชไมพร อ่อนฉิม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า หนึ่งฤทัย อ่อนฉิม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.กันตนาบรรพสาร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า บัณฑิตา กะวันทา..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายพงศธร ภูมิประเสริฐ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางอุบล แก่นท้าว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นายพิชิต แก่นท้าว..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายลิขิต สมบูรณ์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริพร จันทร์ปิรักษ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนุจรี แก่นท้าว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ขวัญใจ รินเสนา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเสาวนีย์ บุตรเผียน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาง ธิติมา มาตวงค์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.วีรยา วงษา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.วีรยา วงษา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายทักษิณ นามบุรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญมี ประเสริฐสังข์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางทองจักร์ ประเสริฐสังข์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุภิณญา ประเสริฐสังข์..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ไชยฉัตร โรจน์พลทามล..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า จุฑามาศ โพธิสาวัง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.เฉลิมพล สิงห์ไทยนิยม..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า รุ่งเรือง เสนาชม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า รุ่งเรือง เสนาชม..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย กฤตานนท์ นฤมิตเลิศ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต. ไพทูลย์ มานุช..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาย อนุชา เอื้อเฟื้อ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว วรัชญาณ์ อุดมสุขสถิตร์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายสาธิต วงศ์ทอง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเปมิกา วิเศษเสาร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวยลวรรณ ขานเขว้า..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวยลวรรณ ขานเขว้า..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ไคริกา ปาระมี..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐวุฒิ รัตนพลแสน..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาย พิรุณวิทย์ วงศ์เครือศร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว อรสา จงสวัสดิ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว อรสา จงสวัสดิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวบุญวิสา อุดมพันธุ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.สมบูรณ์ พิทักษ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.สมบูรณ์ พิทักษ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ปัญญา จำปีขาว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า น.ส ธนพร พรหมรักษ์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายสาธิต วงศ์ทอง..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายสันติ กระตุดนาค และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายสันติ กระตุดนาค และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปุณยาพร วงค์จันแดง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.สุขุมาลย์ ไชยจิตร..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชาลินี ปรีเปรมและครอบครัวปรีเปรม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายธนายุทธ ผดาเวช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวภัทราวดื เจริญผิว..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงสุชัณญา กองกะมุด..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายพรชัย กองกะมุด..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นายเสมอ เฉลิมศิริวงศ์ชัย..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุรางคนา วันทอง..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พลฯอุทิศ พรมกสิกร..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.ผิน แฟบกระโทก ร.น.และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ปุณยาณา .เทียนทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุภัทรา มานาม..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ภาณุพงศ์ นะวะสด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว นวลพิณิช พันธ์สุข..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาง อุรพาภรณ์ ศรีสรรพางค์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวสีหา ปัสสาจันทร์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอก อนุวัตร แห้วหาญ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ.ท.หญิง วิไลรักษ์ ศักดิ์วรเดช..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายทศพร สุพรหม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายดา ทรงคาศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสุดใจ ทรงคาศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.เกสลิน อนันทกุล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายภคพล สุริวงศ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายณํฐพัชร ทรงคาศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ธีวรา ทรงคาศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายชัยณรงค์ ทรงคาศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางผ่องศรี ทรงคาศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.สรัลชนา ทรงคาศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐิดา สีดอกบวบ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.อดิศักดิ์ คล่องอาษา..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ชลลดา พานทอง และนาย นที ศรีละวัลย์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.นิชาภา ศรีละวัลย์ ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.จีรวรรณ ประเสริฐ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นาย ณรงค์ โสดาเดช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย สมจิตร กองม่วง..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.วรรณิดา กองม่วง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย สถิตย์ กองม่วง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว วรินรำไพ กองม่วง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นาง กงจักร พานทอง ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ดรุณวรรณ กองม่วง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ดรุณวรรณ กองม่วง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย พิภพ อินทะแพทย์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย พิภพ อินทะแพทย์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววัชรินทร์ ทาวี และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววัชรินทร์ ทาวี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วรรณิสา วิวัชนะ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วรรณิสา วิวัชนะ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสายสุรี สายใหม..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว นัดดา นอขุนทด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว พันธ์ทิพ ยอดสุคำ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย สนธิ์ นางอาน ยอดสุคำ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย ณัฎฐพล ยอดสุคำ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายเติมพงษ์ สร้อยแสง..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐสรัญ ธรรมไพโรจน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ศิริวรา ค้าสม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิลาวัณย์ บุญทอง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิลาวัณย์ บุญทอง..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พีรวิชญ์ ไปพบ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พีรวิชญ์ ไปพบ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อัยรดา มาพร..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสรวรรณ พรหมแก้ว..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัชญ์สิตา ไชยศิราพัฒน์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัชญ์สิตา ไชยศิราพัฒน?..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า กาญจนา กุลชนะเมธี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย อนุกูล อุดมลาภ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายเจริญ อนิลอนันท์ และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นายสาธิต วงศ์ทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสาธิต วงศ์ทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกมลวรรณ แสงสว่าง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายวุฒิศักดิ์ เอี่ยมนาม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย คมสันต์ คุ้มไข่หนุ่น..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.อ.หญิง อังคณา สุขเจริญ และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.อ.หญิง อังคณา สุขเจริญ และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.อ.หญิง อัคณา สุขเจริญ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วิไลลัษณ์ จังอินทร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ดวงใจ สวัสดิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พรรณทิพา พิชบัญ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า สุจิตรา คำเงา..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายสลวย กาส่าน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายสุริยา กาส่าน..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายวัชรา กาส่าน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัดดา ดิเรกสี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนันทนา กาส่าน..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นายทศพล ตุ่นคำ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจามจุรี อุ่มชัย..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจามจุรี อุ่มชัย..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายประพล ดิษฐ ณ เมือง..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ธนพล. กำไลแก้ว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สร้อยทิพย์ ประเสริฐสงค์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สร้อยทิพย์ ประเสริฐสงค์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัชริน อ่อนศรี..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุจาริณี ทัพเมือง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเนตรดาว แสงหิรัญ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอังศุมาริณ พันธุ์แตง และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายธีระชัย เกตุแก้ว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายปรีชา วงษ์สุวรรณ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายปรีชา วงษ์สุวรรณ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า รุ่งฤทัย ไฝเครือ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า รุ่งฤทัย ไฝเครือ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า รุ่งฤทัย ไฝเครือ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.ชัยพร ช่างประเสริฐ และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.ชัยพร ช่างประเสริฐ และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ ลินดา พลนุ้ย..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้านางสาววรรัฏฐ์ จิตต์พะวง และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว สุกัญญา มามะ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาย อุสมาน พลนุ้ย..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ธนลภ์ เกษรสมบัติ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ปาริฉัตร กำเหนิดสุข..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.ศตวรรษ ปะเพระตา..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ไอรดา ไชยรัตน์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นายทรงพล ไชยคำ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว นารี รุ่งเรือง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ชิติพัทธ์ พิทักษ์เทพสมบัติ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.ชัยพร ช่างประเสริฐ และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า มานพ เสกเหมาะ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกิติยา คำนิล..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นพพิชญ์ คำเหล็ก..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นางศรีพรรณ พิทาคำ และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายวัชรพล พิทาคำ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายอลงกต ภูสงัด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายอลงกต ภูสงัด..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายอลงกต ภูสงัด..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายทรงวุฒิ เกตุแก้วและครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว จันทนี ศรีมิตรานนท์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พัชรพล ชมภู..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พัชรพล ชมภู..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า วรกานต์ ภัทรขวัญ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสมบูรณ์ รูปอั๋น..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า อรุณี กิ้มเส้ง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ภคพร ปานกำเนิด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ธนุตรา หนูเดช..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐนันท์ มะลิยา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐนันท์ มะลิยา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.เกรียงไกร บุญเลิศ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุชา รัตนวัน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเบญจมาศ แย้มศรี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นายสุภรณ์ อ่อนศรี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางอำพัน สว่างวงศ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัชริน อ่อนศรี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายภูษิต ศรีธาตุ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ปวริศา เธียรวิภาสงงศ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจันจิรา แกล้วกล้า..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก พิเชษฐ์ อาภรณ์พัฒนพงศ์ และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววันฉัตร พงษ์ไสว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริพร ขุนโยธา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ราชันย์ ทองอ่อน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายพสิษฐ์ เกตุนอก..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจิราภา ล่องลอย..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐพร คัพชูติ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐชา สุทธิวงศ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกิตติยา ไขแก้ว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า บุษยมาศ ละมุล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอรทัย ใจจุลละ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายวรวิทย์ เพชรรัตน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจันจิรา แกล้วกล้า..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดาวใจ คำหวัน..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดาวใจ คำหวัน..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดาวใจ คำหวัน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดาวใจ คำหวัน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดาวใจ คำหวัน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดาวใจ คำหวัน..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดาวใจ คำหวัน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดาวใจ คำหวัน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดาวใจ คำหวัน..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชมพูนุท สุติยะวัน..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายวุฒินันท์ จันจุฬา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายคุณาสิน อินทนา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจันทร์จิรา โตุบญรอด..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธารินี ประภาโส..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายชลธี โม้ตา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ประกาศิต สารสุทธกุล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจิราภรณ์ พลดงนอกพร้อมครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุพงษ์ ตะลึงจิตร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีวิเชียร เสริมศิริ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชุติกาญจน์ ปั้นมี..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า อัญมณี บุญมี..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า สรไกร เลิศมิ่ง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธมลวรรณ รอดสการ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ธิดาลักษณ์ พวงทับทิม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ธิดาลักษณ์ พวงทับทิม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ภัสราภรณ์ เวฬุวนารักษ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนาถตยา นิยมญาติ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนาถตยา นิยมญาติ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสมฤทธิ์ กันทเนตร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสมฤทธิ์ กันทเนตร..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนฤมล ชาชุมวงศ์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ทิพวรรณ สมสู่..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายธีระพล แสงทอง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พิษณุ ชัยศักดานุกูล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายเชาวลิต นุชแย้ม..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดวงหทัย วันใจ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายพิทยา ขามอาราม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ยุวนุช เจียมอุดมพงษ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ยุวนุช เจียมอุดมพงษ์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.จิตรา ชาหล่อน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พงศธร ห้องแซง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นิศาชล ห้องแซง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า ศุภณิจ ห้องแซง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า ปิยนุช ห้องแซง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ประกอบ ห้องแซง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จิราพร จารุนัย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อรดี เกิดโห้..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า สุขุมาล สีดาเลี้ยง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุภาภรณ์ นุ่นเศษ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุภาภรณ์ นุ่นเศษ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส กัลยาณี ศรีพิกุล และครอบครับ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า น.ส กัลยาณี ศรีพิกุล และครอบครับ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส กัลยาณี ศรีพิกุล และครอบครับ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว สุภัทตรา งามสนอง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ตวงรัตน์ ศรีนวลสกุลนี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พัสวีกานต์ ธนโชติวัฒนาธรณ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ลลิตา บุ่งง้าว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย เภา กัณหานุ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ทรงยศ ต๊ะบุตร..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธนัญญา ปล้องงูเหลือม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุพันธ ์หาญประดับทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ทิฆัมพร จงจิตต์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย สมชาย มะโนแจ่ม..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐมณ นิจจำรูญ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วรพล บุญครอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สุขฤทัย งามประเสริฐ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายศักรินทร์ นาคไธสง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วัชราภรณ์ จัดรัมย์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพุทธเจ้า พต.สังวาลย์ รต.หญิง วิไล รต.หญิง อัญชล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า มกรา หนูอุไร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า มาลิสา หนูอุไร..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวทิพวรรณ ตุ้มพรม ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ปิยะพงษ์ กรอบมุข..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า สุวีรักษ์ ศรีสวัสดิ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนันท์นภัส ดอนหนู..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรี ปราโมทย์ ป้อมเกิดแสง..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สุพิชญา ยะปิ๋ว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า พระสวัสดิ์ จิตตฺทนฺโต..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย ภาณุวิชญ์ ยาวศิริ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายวันทะนา จันทร์ชื่น..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ปวัณรัตน์ โคกกรวด..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายมงคลชัย ไทยมะณี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายภาคภูมิ ลำมณีนิล..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ ร.ต.ธีระพงษ์ ไทยเกิด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสมใจ แซ่จึง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเกวลิน แซ่จึง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า มานพพร ทองคำ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า มานพพร ทองคำ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ชไมพร ฆังมณี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า โชคชัย นามมูลน้อย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายทวีศักดิ์ ยศไพโรจน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พิทยา สุขวัฒน์ศิริ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พีรศิษฐ์ ชามทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย สมาน สุทธิบุตร ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว กัลยาณี สุทธิบุตร ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐวดี นิลรัตน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณํฐวดี นิลรัตน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สัญชาติ แสงนิล..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอามีเนาะ สะเตาะ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอามีเนาะ สะเตาะ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอามีเนาะ สะเค..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย ศุภชัย เบ็ญจา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรี สุรพิชญ์ น้อยหิรัญ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า วิเตชา วรภัทรากุล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ศิวกร สุวรรณ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนันทนา กาส่าน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ศิริญาดา ไชยปราบ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ยุทธนา สังฆมะณี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สายัณห์ บุญทำ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า อุทัยวรรณ ธรรมปัญญา..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า วีรภาพ ธรรมปัญญา..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จีรเมธ ธรรมปัญญา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย ธีรวัฒน์ ชูโชติ และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายชนม์ชนก คุตชนม์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกาญจนา ขุนภิรมย์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญเมฆ อาวาส..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกมลชนก อาวาส..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นิภา คงสุทธิ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสมนึก พันเสนา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศรัญญา พร้อมประเสริฐ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ปิยะพร นิลคง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า กานต์กนิษฐ์ น้ำใจ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย วิรัตน์ สุขราษฏร์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุนทรี ทองดำหยู..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุนทรี ทองดำหยู..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิภาพร ประทุมโย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิภาพร..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววนิดา สุจาคำ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุพรรษา บุญมาก..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว จิรารัตน์ กัณหานุ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิทยาภรณ์ ศรีรุ่งเรืองกมล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกกิตติศักดิ์ ธิทา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายสุทธิชาติ แตงทอง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายสุทธิชาติ แตงทอง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า สันติ ใจพรมมินทร์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายกำธร ขำไชโย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายปัญญา ภูมิชูชิตร์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกาญจนา หีตอนันต์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายศิริชัย มีเชื้อ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวฤทธิพร นุ่นสุวรรณ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิมลณญาน์ ธนาสุวรรณรัชต์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนุชสรา ชูศรีพัฒน์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศันสนีย์ แสงนวล..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกชนันท์ ตันหยงทอง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกชนันท์ ตันหยงทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สุดธิดา แก้วมุกดา..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายอภิรุจ นวลคำ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายพิเศษ โลหะเวช..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นุกูล สวงโท ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นุกูล สวงโท ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐฑิกา แก้วนิพนธ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปวริศา เกษต้น..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐพล จันทร์ดี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายจอง ไชยสมบัติ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนันทณัฏฐ์ ไชยสมบัติ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปัทมา เมี่ยงมุกข์และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย พัชรพล พิมพ์สะอาด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ปฏิภาณ เผือกพัด..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า เอกสิทธิ์ สุพินิจ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า อิสริยา คณา..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า เสกสิทธิ์ สืบแสน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายอาทิตย์ วงษ์ดารา..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายเมธี กาสำโรง..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายชาติชาย สุขใส..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางชัชรีย์ ครองกระโทก..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกีรติกาญจน์ สุขใส..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายฤทธิ์์ชัย สังข์ศรี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาย สรศักดิ์ รัชฎาภิบาล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายธีรศักดิ์ รัชฎาภิบาล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ธฤตสมล ภักดีรัตน์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า วรปภา พรหมคง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วิชชากร เมืองจรรยา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายอรดี มะลิยัด พร้อมครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอภิญญา มะลิยัด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเพ็ญนภา งามทรัพย์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวมลฤดี ศีลบุตร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางบุญเลี้ยง แต๊ะจอหอ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายเงิน แต๊ะจอหอ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาง สุมาลี แต๊ะจอหอ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.อรพินท์ ครูทำสวน..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.อัฏฐ์กชกร ชูทองวิวัฒน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.อัฏฐ์กชกร ชูทองวิวัฒน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วราพงษ์ ฉ่ำชื่น..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายภานุพงศ์ ช่อชั้น ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ณิชานันท์ ลิเลือน...
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า กฤษฎา ไชยสีดา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ปริญญา ศรีเจริญ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย พัชรพล พิมพ์สะอาด..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจีราวรรณ คัมภีรกิจและครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส. ปนัดดา เรียมแสน พร้อมครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ปนัดดา เรียมแสน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาย วีระยุทธ ฐานะสุข..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ่าอากาศตรีอนุวัต จันทร์ลาด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายกษิดิส ภู่เทศ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายอภิสิทติ์ เล็กละมุด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายจิรวัตร เล็กละมุด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสวาท ภู่เทศ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอาภากร แตงอ่อน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุดารัตน์ ภู่เทศ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสมาร์ท มาลินี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายมะคะตาปี เจ๊ะฮิง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายไซนอนย์ เขียวคลองเดิม..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกมลวรรณ ลำภาษี..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกมลวรรณ ลำภาษี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัฒน์นรี เจตนาสระน้อย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายภานุเดช แก้วประจำ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันตรี ธีรวุฒิ แข็งแรง และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเปี่ยมฤทัย บุญนอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ศิริพงษ์ ชุมพล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสมชาย ตุ้ยคำ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นส.ณิษาอร สิทธิพานิช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายอุดร ช่างประเสริฐ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.ชัยพร ช่างประเสริฐ และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางกนกพร แสงแก้ว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว กรกนก เพ็ชรงเลื่อม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางหล้าน้อย บุญโกมุด..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววราภรณ์ อาจเขียน..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ปิยะพร นิลคง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย สุทธิชัย เหลืองประมวล..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า วรัญญา รุ่งระวี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ กันชัยสัก..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราภรณ์ กันชัยสัก..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ณัฏช์นพัฒน์ นุชทัต..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ดารารัตน์ รัตตานนท์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พนิดา แก้วบุดดา..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายชุมพล กลั่นแฮม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางอรุณ ไกรวิจิตร..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกัญญารัตน์ กลั่นแฮม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายเยินยอ บัวขาว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.มาดากานต์ เจริญวรรณ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.กาญจนา แก้วทอง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.สุนัน เจริญวรรณ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย กฤตานนท์ นฤมิตเลิศ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายภากร เถื่อนคำ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า อรวรรณ จันทร์เสน..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ลลิตา แก้วตา..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายธนากร ธนศิริรักษ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สิทธิศักดิ์ ประสงค์ธรรม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย ณัฐพงษ์ สุดใจ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย ณัฐพงษ์ สุดใจ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายอัตพร อัศจรรย์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พัชรินทร์ แก้วอุย..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเนาวรัตน์ พันธมิตร..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเพ็ชรลัดดา นาวายนต์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นัฐชฎาภรณ์ บุตรทอง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย อภิชาติ ด้วงชู..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย อภิชาติ ด้วงชู..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายปริทัศน์ ฉ่ำสบาย..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวถิรนันท์ ปานมะณี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วิภาพร พิมพันธุ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า สมภาร คะเณวัน..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า รัชฎา กายสุวรรณ์ (ครอบครัว)..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า น้ำเพชร ปานแสง..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ธนพล หลิ่มบุญเรือง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนวลดา ราชวงษ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนวลดา ราชวงษ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า วสันต์ กี่ศิริ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วสันต์ กี่ศิริ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า วสันต์ กี่ศิริ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.จิราภา ฉลาดเลิศ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ปิ่นทิพย์ สามารถ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ปิ่นทิพย์ สามารถ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.จิราภา ฉลาดเลิศ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นิภาพร ทัดเที่ยง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ธนูสิทธิ์ ณรงค์ศักดิ์ศิลป์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการทหารนายพันจปร.32และทบ.1020..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการทหารนายพลจปร.32และครอบครัวทหาร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายจักรพันธ์ ม่วงสุข..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่พ.ต.สุรเดช/ร.ต.ญ.ธัชมนตร์ โกมลเปลิน..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายภูดิศ จันทบูรณ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.เกรียงศักดิ์ บวรเวสสะ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จิรัชญา จันทเสน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.จิรัชญา จันทเสน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจิรัช จันทเสน..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายจิรภาส สุนทรโภคิน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกัลยกร สุนาวัฒน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ไพรัตน แก้วสน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายปัญญาวุธ บุญเรืองนาม..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิภารัตน์ ศรีใจวงศ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว วิภารัตน์. ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว สุนัดดา มะโนเครือ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ณฐิชา เบญจธนรัตน์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ว่าทีรต.หญิงช่อผกา จันทร์สวัสดิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายธฤษณุ เทพรักษา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เกษศิรินทร์ อรัญโชติ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณิชชาพัณณ์ หงษ์ทอง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวมาริษา ไชยชาญ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เสกสรร พริังเพราาะ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ณรงค์ศักดิ์ สวัสดิ์นะที..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวภัสรา บุญโกมุด..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายพีระพงศ์ อุดทา-พร้อมครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร.ต.หญิงอรณิชา กวดไธสง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ปรีชา กาแก้ว..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายนาวา อ้ายวงศ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวฐิตาภา เดชสุภา..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายพัทยา นามการ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ชัยวัฒน์ ภูผานิล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพรพิมล สิมทางบัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายธนพล คำผอง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ยายธนพล คำผอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายธนพล คำผอง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า วีระเสน ชะรอยรัมย์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วีระเสน ชะรอยรัมย์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายโชติวิทย์ อาจมุณีและครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า ภัทรพล ประชารัชกุล..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ภัทรพล ประชารัชกุล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า ภัทรพล ประชารัชกุล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ภัทรพล ประชารัชกุล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ภัทรพล ประชารัชกุล..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ภัทรพล ประชารัชกุล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ภัทรพล ประชารัชกุล..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ภัทรพล ประชารัชกุล..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ภัทรพล ประชารัชกุล..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ภัทรพล ประชารัชกุล..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ภัทรพล ประชารัชกุล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายอดิศร อิ่มสะอาด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจิราพร ตางจงราช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจิราพร ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า บุรินทาร์ วิทยาภัณฑ์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฏฐชัย ประคำ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เอก จันทรารังษี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐณิชา จีนเขตกรณ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปิยะวรรณ แสงจันทร์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.เกวลิน คำหงษา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.เกวลิน คำหงษา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายจตุพล เพชรอินทร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายจตุพล เพชรอินทร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรุจิรา วรพันธ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรุจิรา วรพันธ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐธิดา นามเวช..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.นิรตญา คิดรัมย์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นงส.นิรตญา คิดรัมย์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.นิรตญา คิดรัมย์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิริยาดรณ์ บัวหอม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เสาวลักษณ์ บุญมีชัย..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปวันรัตน์ ยศประสงค์ และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ศิริพร นูนศิริ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ศุภนุช. มีไทย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ศุภชัย ณะหนู..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ศุภชัย ณะหนู..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายสาธิต วงศ์ทอง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย ดนัย ยืนชีวิต..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ภัทรวรรธน์ พญาพล..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย อนุวัตน์ บอเนียว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ชุติพนธ์ แจ้งธรรม..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ชุติพนธ์ แจ้งธรรม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกัณฐาภรณ์ วงศ์วิวัฒน์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปณิตา รัตนธัญกุล..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกรกนก อัคราภิชาต..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกรกนก อัคราภิชาต..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสิรินภา ร้อยพิลา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุรัตน์ ศรีม่วง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อิทธิพงษ์สมุติรัมย์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นายภานุวัฒน์ คำนินทะ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวบังอร บุตรอินทร์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นายอรุณรักษ์ บำรุงรักษ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางมาลี บำรุงรักษ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย ธีรศักดิ์ ปั๋นแก้ว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีหญิงติยาพร สุทธิ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยเอกจิรเดช เล็กไม่น้อย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิริญาภรณ์ พลสนาม ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปรัชญานันท์ ป่างชัยภูมิ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีหญิงอรรยา นุ้ยเด็น..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฏฐนันท์ คงทน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจารุวรรณ กำลังเดช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริขวัญ สำราญสุข..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางลักขณา กำลังเดช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายทองหยด กำลังเดช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.จารุวิทย์ กำลังเดช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายรังสรรค์ กำลังเดช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว กรกนก เพ็ชรงเลื่อม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สุนันท์ พลขันธ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายศิลา ศรีสุวรรณ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฏฐณณ จ่างผล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายประจาก สวัสดี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายประจาก สวัสดี..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสีผา สวัสดี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายประจาก สวัสดี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นส.ลินทอง สวัสดี..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสาวิตรี ยอดราช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสาวิตรี ยอดราช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายประมุข หนูพัฒน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวยุวดี โพธิ์เวียงคำ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสมคิด เพ็ชรร่วง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางยวง จันทร์ค้อม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววรรณพร พิพิธ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางปราณี มาลัย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสมนึก มาลัย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสุนันต์ พิพิธ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจุฑามาศ ยิ่งยง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายวรวิญช์ พันธศักดิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอภิชญา เพ็ชรร่วง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายจักรกฤษณ์ อารีย์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุพิชฌาย์ คนเพียร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จักราทิศ ธุมาพันธ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย กิตติ สว่างวงศ์ และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นฤชล เอ็นดูรัศมี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ธนกฤต เอ็นดูรัศมี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สุรศักดิ์ ทองเนียม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สุญดา ทองเนียม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า มณี เชื่อประเสริฐ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า มานพ ทองเนียม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า มานพ ทองเนียม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เพ็ญศิริ ทองเนียม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นาย มารุต เติมยศ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นาย มารุต เติมยศ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า กิตติพงษ์ เต็มพร้อม..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า อัมรินทร์ ชัยพัฒน์นนทิกร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส ดวงดารา โต๊ะตะ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า น.ส ดวงดารา โต๊ะตะ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส ดวงดารา โต๊ะตะ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาย ปราการ ยิ้มโสม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ปราโมทย์ สุวรรณาคม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุภาวัลย์ กำเนิดภู..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า บัวทอง ใยเมือง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ยุพารัตน์ ใยเมือง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดาวใจ คำหวัน..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดาวใจ คำหวัน..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดาวใจ คำหวัน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดาวใจ คำหวัน..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดาวใจ คำหวัน..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดาวใจ คำหวัน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดาวใจ คำหวัน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดาวใจ คำหวัน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า รัชนี ทองดี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สาธิต จันทะศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุภาพร อินชู..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว อรอุมา พรหมน้อย..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายเสกสรรค์ ทุมมี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายเสกสรรค์ ทุมมี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ดรัณ ช้างงาเนียม..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นาย สุรศักดิ์ พงษ์นวล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเบญจวรรณ สิงห์โต..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฏธณิชา ภูเหิน..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอาภาพร บุญหล้า..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอรอุมา รักค้าและครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.จักรภัทร แสนสุริยวงค์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอรอุมา รักค้าและครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาย ธีรวุฒิ องค์กบิลย์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย ธีรวุฒิ องค์กบิลย์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ศุภากร โลบไธสง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ศุภากร โลบไธสง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐชัย เจรวิริยะชีพกุล..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.นรสรา สิงห์โตแก้ว..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.นรสรา สิงห์โตแก้ว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐสรัญ ธรรมไพโรจน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วัฒนา เอกวงษา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ศศิประภา ทวีรัตน์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอภิชญา ไชยวุฒิ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางวัชรี จันทร์อรุณ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายชาย ไขยวุฒิ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายชาย ไขยวุฒิ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายธนัฐพงษ์ สุพร..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดาริกา ไชยวุฒิ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นสต.ปรเมษฐ์ ลาภมาก..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นสต.ปรเมษฐ์ ลาภมาก..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นสต.ปรเมษฐ์ ลาภมาก..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นสต.ปรเมษฐ์ ลาภมาก..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นสต.ปรเมษฐ์ ลาภมาก..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นสต.ปรเมษฐ์ ลาภมาก..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นสต.ปรเมษฐ์ ลาภมาก..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นสต.ปรเมษฐ์ ลาภมาก..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นสต.ปรเมษฐ์ ลาภมาก..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นสต.ปรเมษฐ์ ลาภมาก..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรุจิรัตน์ รัตนโชิพานิช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายศรวิช คำแหง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายแดง คำแหง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายจำลอง คำแหง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางวรรณี คำแหง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ญาณพัทธ์ คำแหง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เสาวลักษณ์ วงษ์แหวน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อารยา วิลาสศักดานนท์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย กล้าณรงค์ แก้วสุวรรณ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรี หญิงเกศรา ชนนท์รดากุล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาย สมชาย ภูผิวเงิน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วารีรัตน์ ขามาลา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นวลละออง พนารักษ์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุชา ใจดี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย กิตติศักดิ์ ใจคำแปง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนิจวรรณ พูลเขาล้าน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธนภรณ์ แจ้งขัน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ชลนที ช้างงาเนียม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย วิชญากรณ์ เข็มทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายดุสิต ประดิษฐ์แท่น..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายดุสิต ประดิษฐ์แท่น..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฏฐณณ จ่างผล..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเสาวรส พัวพลเทพ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.อรรถกร อรปัญญา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสุริยันต์ อรปัญญา..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ศุทธินี สมบูรณ์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ศุทธินี สมบูรณ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายวีระยุทธ บัวระกต..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกัญญาภา สุรวณิชกิจ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.บุษกร กำลังมา..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพพุทธเจ้านางน้ำฝน วงศ์คำปัน..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสุนีรัตน์ จางและครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า กฤชสร. กาญจนะ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธาราทิพย์ แก้วปลอด และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสมฤดี พรหมกสิกร..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า สุพัตรา นิบุญกิจ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวลัดดา ไชยสถาน พร้อมครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า อรุณ สุวรรณวงค์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.กนกพร สังข์ทอง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย อำนาจ จุ้ยสุข..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายขันติเมธ ชูตรัง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.อาภาภรณ์ อ่อนขาม..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายสมชาย สถิตย์สร..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางเสาวนีย์ สถิตย์สร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นายชาญณรงค์ กิ้มจีน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธฤดี สถิตย์สร..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวขวัญมณี วงค์สิงห์แก้ว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว มัลลิกา บอมโีคตร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจุฑามาศ จันทสูง..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย ไชโย เพ็งบุบผา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวประภัสสร ดอนชัย..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ปิยะพร นิลคง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ปิยะพร นิลคง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเรณุกา ร่มเย็น..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพรพิมล สุขมณี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสถาพร จงเพ็งกลาง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสมหมาย จงเพ็งกลาง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสมาน จงเพ็งกลาง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายฐาปกรณ์ จงเพ็งกลาง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.สงกรานต์ สุมณี..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุวนันท์ ชมยิ่ง..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายสุนัย ขวัญทอง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายสุนัย ขวัญทอง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายสุนัย ขวัญทอง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย กฤตานนท์ นฤมิตเลิศ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย ตะวัน ปานเพชร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุกัญญา บูรพันธ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ปิยะพร นิลคง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายศุภกฤต เอี่ยมสอาด..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุสิทธิ์ กล่อมยงค์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วรางคณา ศิริเวช..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาย ภาณุวัฒน์ ขันทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศรัญญา คงแป้น..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสุคนธ์ สุขสวัสดิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายประวิง พูลช่วย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.รัชฏา พูลช่วย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญชู สิทธิสงวน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางกิ้มอ้อง สิทธิสงวน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.พิมพ์รัตน์ สิทธิสงวน..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.พรศรีสุดา สิทธิสงวน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.มณี สุขวัฒน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.สุรัญญา สุขสวัสดิ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นาย สันติชัย สงวนสุด..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย สันติชัย สงวนสุด..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย สันติชัย สงวนสุด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส. ศรันย์พร ภู่ระหงษ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พงษ์นที ยาระณะ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สราวุธ อินทรสุวรรณ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนันท์นภัส สอดสุข..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า อรณี ภาคภูมิ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย คณานับ คำรัตน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว สุภาพร โกษาจันทร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย เจริญ เชื้้อทอง และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย ทรงเกียรติ นันกระโทก..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ทิพย์สุดา สงสำเภา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ทิพย์สุดา สงสำเภา..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ ร.ต. หญิง กฤตกรณ์ อมฤทธิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายมนิตร - นางสาวสิริลักษณ์ - ด.ช.ณดนย์ สนวิจิต..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นิตยา คุ้มคง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย อภิเชษฐ บุญเพ็ง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางวรนุช น.ส. น้ำทิพย์ น.ส. อภิสรา ม่วงใหม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายฐาปกรณ์ เรืองแหล้..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศศิธร พุ่มพฤกษ์ และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า จินตนา อ่อนน้อม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย พิสันต์ อาจมูลตรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาง ยุวรี สมศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาง กอง สมศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย กิตติพงษ์ อาจมูลตรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิญามาศ พิมพ์เหมือน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อารีย์รัตน์ จรงค์หนู..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย จารุเกียรติ วงศ์ศิริเดชาชัย..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า วรัชญา กองศิริ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วรรณศิริ สุขสลุง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาบ มนตรี มาตุวงษ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิวพร ทองแจ่ม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า คณิตฐา ชื่นบุยชู..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวนางสาวสุนิษา ส่งน้อย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้านายมานพ ศรีสุวรรณ์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายจีระภักดิ์ แสงงาม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ลลิตา เกตุศิริ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ลลิตา เกตุศิริ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางหลอด สนั่นเมือง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางอัมพาพัชร์ สนั่นเมือง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ศิรัสธร คำดำ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายจักรินทร์ ทองใสและครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางศิวาพร เจตอารีทรัพย์ และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายจิราวัฒน์. จิรพงศ์วิเศษ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันตรี ธีรวุฒิ แข็งแรง และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางรัฎาภรณ์ คุ้มเกียรติ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายอภิชาติ แห้วแสง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางประภา แห้วแสง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายดุสิต แห้วแสง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า คุณเบญจวรรณ ช่างประเสริฐ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.ชัยพร ช่างประเสริฐ และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณฑาทิพย์ ศรีนาราง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีหญิงมณฑาทิพย์ ศรีนาราง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สุทธิดา เนืองทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุภัทรา ชนุดรัมย์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุภัทรา ชนุดรัมย์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุชา พรหมบ้านเปื่อย..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงประภัสสร ปักกาสัง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงปิยะดา ปักกาสัง..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายสมศักดิ์ เสือมาก..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุวิมล เสือมาก..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางเบือน เสือมาก..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นางแสง เสือมาก..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายสมใจ ปักกาสัง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปฏิณญา ปักกาสัง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวภัทรานิษฐ์ นัทธี และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ศิริลักษณ์ กิมิพันธ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายตะวัน ไตรทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ฐาปนี บุญธง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายวโรดม ภควิศิษฏ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า น..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปาริฉัตร เป็งปัน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า มนพร บัวระภา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า เกศสุดา นาโสก..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ทิพวรรณ ฉำ่เพียร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ทิพวรรณ ฉำ่เพียร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐวลัญช์ เศรษฐีเบญจพล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐวลัญช์ เศรษฐีเบญจพล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางนงนภัส เทพรักษ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดวงใจ สายจะโปะ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว พัชริน สายจะโปะ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางทองอยู่ สายจะโปะ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย สมัย สายจะโปะ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริลักษณ์ แสนโสต..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวยุพารัตน์ กระตุดนาค..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว พัชรีภรณ์ สายจะโปะ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า อรณัฐ วงษ์สุวรรณ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายประชัน พันธุ์ทอง..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางมณีจันทร์ เถาทิพย์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางคำพันธ์ แสนทวีสุข..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายชนะกร นาตรีชน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวมะลิวัลย์ พันธุ์ทอง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุกัญญา พิมพ์ศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สาลินี ปัสสาวัฒนะ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สาลินี ปัสสาวัฒนะ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายกำพล สุวรรณรัตน์และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐพงศ์ หนูแก้ว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาลี่ สมใจเพ็ง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนันทิชา ชินทวัน และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววนิดา มีไทยสงค์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอัจฉราพร อินทร์ตา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย ธวัชชัย อินทมนต์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุภาวดี เมฆขยาย..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ปัญจสิรีย์ อร่ามวิทย์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ ร.ต.หญิงสุทธิฎา ปิ่นทองพันธ์..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย ธวัชชัย นิวงษา..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า มงตล ยิ้มรัตนมงคล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาสาวประกายแก้ว ทุ่งกระโทกและครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาสางประกายแก้ว ทุ่งกระโทกและครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายทรัพย์ประสงฆ์ ทัพใจหาญ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายทรัพย์ประสงฆ์ ทัพใจหาญ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ศรยุทธ จั่นเพ็ชร และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ศรยุทธ จั่นเพ็ชร และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ธันยนันท์ อ่วมตานี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ธันยนันท์ อ่วมตานี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย อดิศักดิ์ สีสมุดคำ และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย นนท์อนันต์ รุ่งเรือง..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า กฤษดารัตน์ ใจมา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ปริยาภัทร จายานะ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายอายุธ เกรยรัมย์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย ธิติ หยกสุวรรณกุล และ ครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางพลอยธมาส ทองแม้น..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว นภาลัย ตันเจริญ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาถยา เตชะกุลัง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาถยา เตชะกุลัง..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอรพิน อินทอง..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอรพิน อินทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า รัตกันท์ ศรีสุวรรณ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวมธุรส สิงวิรัช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสำเริง สิงวิรัช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสุทธิรงค์ เหล่าเขตรกรณ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรุ่งทิพย์ เหล่าเขตรกรณ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญธรรม เหล่าเขตรกรณ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสำเริง เหล่าเขตรกรณ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอรทัย เหล่าเขตรกรณ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายกรกฎ ทวีทรัพย์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายกรกฎ ทวีทรัพย์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีธนโรจน์ สนธิพงษ์ ครอบครัวสนธิพงษ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า สิบโทวาสนา คชาวุธ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สิบโทวาสนา คชาวุธ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัชรา วัตรสิงห์และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวทิยาพร ค่าโค..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฏฐ์พัชร์ เปลี่ยนน้อย..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นส.สุดารัตน์ พุ่มชูศรี..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เทียนชัย สังขพันธ์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางจันทนา สมโรนต์รัตน์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีหญิงพัชริดา ขอบปี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุกฤตา มาตาเดิม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางลัดดา ยี่แพร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสุรินทร์ ยี่แพร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสิรินาถ ยี่แพร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุภาวดี นาคโสม..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายเอกพงษ์ กองปิน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิง กัลยกร สมเเสง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นายศุกลชัย สุธาทร..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาย จักรพันธ์ สมเเสง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า อมรรัตน์ เพิ่มสุขจิตร..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า อมรรัตน์ เพิ่มสุขจิตร..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายอิทธิพล รอดตะเภา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อุมาพร ดำสิโก..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย สัทย รัตนเดช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวลัดดาวัลย์ คุรุวงษ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ณัฏฐ์พงษ์ ประชาชนไทย..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว สุรีย์พร ศรีประไหม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว สุรีย์พร ศรีประไหม..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอัญชลิการ์ ยามดี..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอัญชลิการ์ ยามดี..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอัญชลิการ์ ยามดี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอัญชลิการ์ ยามดี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอัญชลิการ์ ยามดี..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอัญชลิการ์ ยามดี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอัญชลิการ์ ยามดี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอัญชลิการ์ ยามดี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนงนุช กุลไชย..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสกุลรัตน์ แก้วเพิ่มพูล..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นายฉลองชัย คำแก้ว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นายเสนีย์ คำแก้ว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสุกี คำแก้ว..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายริกร คำแก้ว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอกอนุสรณ์ คำแก้ว พร้อมครอบครัวคำแก้ว ด้วยเกล้..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จุฑามาศ ใจเพียร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ดวงพร คุดน้อย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย เจษฎา ปุญญรัตนศรีขจร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า คมกฤษ ฉลาดเขียว..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า อภิวุฒิ วังศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ประวิทย์ เหมือนประเสริฐ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายสมพงศ์ สุวีรานันท์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายสมพงศ์ สุวีรานันท์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายวรวุฒิ แซ่เฮ้ง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิชุฎา ศรีบุญเรือง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงรัฐชุดานันท์ อินตะพันธ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายพิชัยรณฤทธิ์ ดาษไธสง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางทองเพชร อินตะพันธ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายกลิ่น อินตะพันธ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางปริณดา เจียมเจริญ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจรินทร์ทิพย์ อินตะพันธ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส. จุฑาทิพย์ พัทธ์วิวัฒนศิริ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพล หงษ์สูง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกัลรัตน์ คำฝอยและครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สุพัตรา ธนูชาญ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า กิจเจริญชัย สุนา..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายชัยณรงค์ วรรณภิละ อปพร.ทม.เขลางค์นคร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า กิจเจริญชัย สุนา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า JAKRATIS THUMAPUN..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า สมัชชา รุ่งเรืองวิรัชกิจ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ณิชาดา แสนสุรินทร์ ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายวศิน ลำเจียก..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรุ่งทิพย์ สีใสแสงอินทร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พลฯทหารอณุมาตร แก้วเกตุพงค์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พลฯทหารอณุมาตร แก้วเกตุพงค์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี อวิรุทธิ์ กองสุจิตร์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว มิลันตี อาลีดีมัน..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ศรัญญู คงเอียง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย ธนาวุฒิ คงเอียง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาย อภิสิทธิ์ คงเอียง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาง วิจิตรา กาญจนจันทร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว จันทร์จิรา คงเอียง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นพมาศ นิ่มกำเหนิด..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาย วัชราวุธ อุปัญญ์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาย วัชราวุธ อุปัญญ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.ฐิติ วิเศษรจนา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายเอกรัฐ สุขพาสันติ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า โสรยา บัวกระสินธุ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวโสรยา เนียมสะอาด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณัฐทิยา เนียมสะอาด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางเรณู เนียมสะอาด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสุทรัก เนียมสะอาด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเมธาวี เนียมสะอาด..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า สุพรรษา เอี่ยมประดิษฐ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายชัยรัตน์ มีมา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เอนก..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า ธนวัฒน์ ละมูล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายสุรพงษ์ คณุตม์เปมิกา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสุรพงษ์ คณุตม์เปมิกา..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า สุดารัตน์ ไกรเทพ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายวีรวัฒน์ สายคำกอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายวีรวัฒน์ สายคำกอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนวลนภา ธรรมเนียม..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายอนิรุทธิ์ ศรีพันนา..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจุฑามาศ กองคำ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจันทร์เพ็ญ เชื้อวงษ์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจันทร์เพ็ญ เชื้อวงษ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว. จินตนา โสจันทร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนราภรณ์ ทับทิมไทย..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุวรรณา ครองสัตย์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววัลวิภา เทศทองมี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุวรรณา ครองสัตย์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสินิชา แจ่มแจ้ง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย อธิปกรณ์ อ้วนดี..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวตุลาพร คำคง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.สมศักดิ์ พูลสวัสดิ์ และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ศิรินันท์ พูลสวัสดิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายพิรุฬห์ สะใบบาง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาย โสภณวิชญ์ สุขมาก..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายเตวิช นักฟ้อน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายพิรุฬห์ สะใบบาง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายวันเฉลิม นาสิงห์ขันธ์..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ธัญญาภรณ์ ชุมผาง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นายสุรัตน์ ชุมผาง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นาง วัชราพร ชุมผาง..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวฐวิกาญจน์ ชุมผาง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อุดม สาลีวัน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐฌา ยังพึ่ง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เกษมพล สาลีวัน..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปวีณภัสร์ ห้วยผัด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสนิท มีนคร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสมชาย มีนคร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัชนี มีนคร..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพพระพุทธอส.ทพ. ดาวรุ่ง บุญเล็ก กรมทหารพรานที่47..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ธนานพ บุญเพ็ง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อาทิตยา พรมคำ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ละม้าย ยอดแก้ว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ศรารินทร์ ยอดแก้ว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายนิรันดร์ เปริบรัมย์(ทต.แสลงโทน อ.ประโคนชัย )..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ปุณยนุช สอนแก้ว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจิราภรณ์ ต๊ะพรหม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอกพิทักษ์ ฉ่ำดำ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.ทศพร คมกริช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสุธีรัฐ คงนุรัตน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสวัสดิ์ชัย กันทะถ้ำ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสมคิด ปัทมา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายสุรธัส คงนุรัตน์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายอนันตชัย ภาระศรี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงอนัญญา ภาระศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาง เปี้ยม ศรีโรจน์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาง พยอม เกื้อกูล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาง กมลรัตน์ ถาริยะ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายณัฏฐพล กันทะถ้ำ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ดต. ปราโมทย์ ศรีโรจน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายพลวัฒน์ กันทะถ้ำ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาง กู้ ถาริยะ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายธีระพัฒน์ ปัทมา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เบญญาภา ศรีโรจน์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายชัยวัฒน์ ปัทมา..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอรวัลย์ ภาระศรี ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางมัสฉา ปัทมา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายอนันต์ ภาระศรี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุพัตรา ภาระศรี..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางจำลอง ภาระศรี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายบรรชา ภาระศรี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายสรัญญา ชูตาลัด..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววาสนา ภาระศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสาวิตรี ทรัพย์มาก..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า รัตน์ตณาภา ลิลิตตาภรณ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า กัลยานีฒจ์ เหลี่ยมสุทธิพันธุ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายกิติพันธ์ สุบงกช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเกษร. แผ่..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นาย อนันต์ ช่วยประสิทธิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนิสา ศิริคำ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ฤทธิเดช เข็มกำเหนิด..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเกษมศรี คงยิ่ง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว วนิดา เชิดชูสกุล..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเบญจพร จวบความสุข..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สุรเดช รักวงษ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว บุณยาพร คุณวุฒิ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวขวัญภิรมย์ บรรจงปรุ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.เอนก ไพรวัลย์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จิดาภา พัฒนศรี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า พิชญ์พชร พัฒนศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.เยาวมาลย์ เรือนมูล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายปฏิพัทธ์ ลอยใหม่..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ ร.ต.ธิรวุฒิ ใจกว้าง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า วันวิสาข์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ลักษิกา อัมพุธ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ณรงค์เดช ภูฆัง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า อรุณ ผลเกิด..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุธีรา อยู่พุ่ม..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ่าอากาศเอกสรัญญู แสนสุริวงค์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพรนภา อ่อนเฉวียง..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.ส นันทิดา เพชร์คง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาย วริศ คงทอง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นวิยา เขียวบุญจันทร์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า Mr. Phanuwat Hanyuth..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายยศธนา มูลอุดม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายยุทธชัย มากผล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายวิโรจน์ สุขจั่น..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายจเร สัมภาลี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายจเร สัมภาลี..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายสุเมธ สุขสาคร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางบังอร พรหมทอง..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจิราภรณ์ อาจอนงค์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจิราภรณ์ อาจอนงค์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจิราภรณ์ อาจอนงค์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย วันชัย บรรจุ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายวิทวัส อ่องยิ้ม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ขนนนนนนสส..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า อุทุมวรรณ อินทโช..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า อุทุมวรรณ อินทโช..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า วันชัย วงศ์อัครภิญโญ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจารุวรรณ ยั่งยืน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า รุ่งฤทัย ไฝเครือ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส. นิสา สังขทัต..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายเล็ก สีงาม..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐดนัย วงศ์สวัสดิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วุฒิชัย สินโพธิ์..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกมลวรรณ ทรงสัจจา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกมลวรรณ ทรงสัจจา..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายศุภณัฐ แก่นคูณ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย โชคทวี ไตรยขันธ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย โชคทวี ไตรยขันธ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย โชคทวี ไตรยขันธ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย โชคทวี ไตรยขันธ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพัชฎาภา บุญเรือง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย โชคทวี ไตรยขันธ์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ขอเป็นข้าฯ ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ทุกชาติไป..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ขอเป็นข้าใต้ฝ่าละอองทุรีพระบาททุกชาติไป..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า ศิวัฒน์ สิริภาณุกูล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ศิวัฒน์ สิริภาณุกูล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายศิวัฒน์ สิริภาณุกูล..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายพิทักษ์ มีเหลือ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า คุณธรรม ยนต์อินทร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายรุ่งสิริ ยีขาม..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายปิยณัฐ ตาโมง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายครรชิต นาคนรินทร์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวฐิติมา เกตุขาว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พงศกร คัมภิรานนท์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า เจนณรงค์ สืบแก้ว..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายพลากร องคศิลป์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.วรรณภา พลศรี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวร่มรื่น ด้วงศรี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวร่มรื่น ด้วงศรี..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีหญิงอัชรา วัตรสิงห์และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.ปิยวัฒน์ ตันศรีวงศ์ ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายอภิชาติเดชา จำปาทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว พัชรี พึ่งพันธ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพรทิพย์ คงแก้ว..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาย พรชัย เอี่ยมสะอาด..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายอิศรภักดิ์ หล้าหา..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สรวรรณ พรหมแก้ว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.อโณทัย ดาจันทร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พิไลรัตน่ มูลเมือง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ธณา บุญส่ง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ธณา บุญส่ง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวทิชานันท์ วงษ์วังจันทร์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พิศารัชช์ จำปาทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ธัญญพัฒน์ ดุษณี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พิศารัชช์ จำปาทอง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ชรินทร์รัตน์ เจริญ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า สุภาวรรณ พลคุมพล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า สุภาวรรณ พลคุมพล..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายชัยชนะ ศรีดาวงศ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางแพง บุญยัสสะ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอัลยา ศรีดาวงศ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดาริณี ศรีดาวงศ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางประทิศ ศรีดาวงศ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายวีระ ศรีดาวงศ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายชัยชนะ ศรีดาวงศ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อนุสรณ์ หมื่นชนะ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อนุสรณ์ หมื่นชนะ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สมฤทัย สิทธิไกร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สมฤทัย สิทธิไกร..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายวัชระ จักรุษ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาง ละมูล ชะเอมพันธ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นายวีรกาญจน์ น้ำทอง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาง กรรณิกา กองกาวี..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาย สมพร กองกาวี..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว กมลชนก กองกาวี..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายประจวบ กิวสันเทียะ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายพิชัย พิพิธพัฒนพงศ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จุฑามาศแซงราชา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีสันติสุข บุญนาคแก้ว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายถนอมพงษ์ เพ็งพา..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ลลิตา กูดมา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐชัย พัดทอง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ศิริขวัญ อินทรศักดิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวภาวิณี บากบั่น..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อุกกฤต มณฑาสกุล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.โกศล เรืองอุไร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สุนิสา คำสุขดี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววราพร อินตรา..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า อุไรพร ใหม่อยู่ และครวบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ธนวัฒน์ จีนแฉ่ง..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ปัทมาพร จีนแฉ่ง..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาย สกล แจ่มแจ้ง และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วสุณิส พิบูลย์เวช..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริกรณ์ สุธรรมวัฒนกุล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ใจเทียน แสงไชยญากูล..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า สุกัญญา บุญส่ง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า สุกัญญา บุญส่ง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พรรณนิภา นันตะวัน..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พรรณนิภา นันตะวัน..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พรรณนิภา นันตะวัน..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า รัฏต์ตริณ เชียรพลแสนและครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายฐานะวุฑ กันจุล ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายทินกร กำลังว่อง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.สุดารัตน์ จิตติราช..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางธัญยธรณ์ วิจิตรมงคลเลิศ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า กฤษดา ทูคำมี..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางส่ว สุชันสินี เปตานัง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางส่ว สุชันสินี เปตานัง..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.ส ภัคจิรา อิ่มโต..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายมานะ วรรณา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายมานะ วรรณา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐพล เผ่าอ้าย..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาย นครินทร์ คำต๊ะ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า วรรณิภา แง่มท้าว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ภควัต เกตุวีระพงศ์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ปนัทดา แก้วนพพา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ปนัทดา แก้วนพพา..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวหยาดฝน กะการดี..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า อรรถชัย หลงแขก..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า อุไรวรรณ์ บุญรักศิลป..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ศุภรัช แนวกันยา..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จิรวัฒน์ เจริญมาก..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ศุภรัช แนวกันยา..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ศุภกิจ เต่ยเลี้ยง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ศุภกิจ เต่ยเลี้ยง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ศุภกิจ เต่ยเลี้ยง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ศุภกิจ เต่ยเลี้ยง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ศิริพร ศรีสองเมือง..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ดารุณี เกตุแก้ว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จรรยา ศรีสองเมือง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ศิริพรรณศรีสองเมือง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาย วิษณุ บุสดี..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย ไกรนเรศว์ ลอยวิสุทธิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย ไกรนเรศว์ ลอยวิสุทธิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย ไกรนเรศว์ ลอยวิสุทธิ์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ศิวนาถ แดงด้อมยุทธ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐพงษ์ มาขำ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายนที โพธิ์คง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายนที โพธิ์คง..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ยงยุทธ คลองรั้ว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.นวรรณพร เหมริน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สุจิรา มุขชาติ และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า น.ส เกษร คุณสอน..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางวรรณพร พรมฮาด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ธีรพล ภูมิดง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนภาพร บุญเสริม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายนันทชัย ก่อกิจโรจน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายนันทชัย ก่อกิจโรจน์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวโชติรส ขุนทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย ธีระยุทธ กัลยารัตน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย ธีระยุทธกัลยารัตน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ศิริขวัญ อินทรศักดิ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีนันทวัฒน์ สิทธินาค..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีนันทวัฒน์ สิทธินาค..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.เจษฎา จูเซียน..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า รณกฤต ภรณ์วรานนท์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า อธิรักษ์ เตชางาม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จอม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า พัชรณัฏฐ์ สุวรรณกระจ่าง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพพระพุทธนางสาวกัลชนก ชูแก้ว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ปิยะนุช เกษี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า บรรณสรณ์ บุตรนุช และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย เกียรติศักดิ์ สุพรม..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า กัญญารัตน์ บุญเทอม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ธนภร พรหมอารักษ์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นส.สมฤดี ศรีแจ่ม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.สสฤดี ศรีแจ่ม..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ปรีชา อนุพันธ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นายวรวัฒน์ กาญจานานนท์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ฉัตรชัย พ่วงพลับ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สำรวย ผุยไธสง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เรือตรียงยุทธ ผุยไธสง..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ปรียาดา ผุยไธสง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุรัตนา ศรีไม้ทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นัฐณิฌา ไตรพรม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรี องอาจ พรหมพิทักษ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า สุนิสา พรหมศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สุนิสา พรหมศรี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ปทิตตา อาจหาญ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงสาวิตรี ผาป้อง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุพรรณี ผาป้อง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายธนาพล ผาป้อง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางกนกนวล ผาป้อง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เกวลินย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เกวลิน ยศถาวร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เกวลิน ยศถาวร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายพัชรพล ปัญญาเร็ว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า กิติมา บัวแสง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจิราภา นุชประเสริฐ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกนันทภัทร์ ภูหัวตลาด..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สภานันท์ อุปถัมภ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พลเอกปิยะพล วัฒนกุล ราชองค์รักษ์พิเศษ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาย สันติชัย สงวนสุด..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย สันติชัย สงวนสุด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ดช.อรรถกร อรปัญญา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย สุริยันต์ อรปัญญา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุดารัตน์ หนึ่งคำมี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า โชตินันท์ ประทีป..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสิริวิชญา อิทธิธรรมากุล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายพัฒนะศักดิ์ อิทธิธรรมากุล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางวัชราภรณ์ อิทธิธรรมากุล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายกัมปนาท อิทธิธรรมากุล..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า อนันตญา เซี่ยงจงและครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายอโณทัย รุ่งทอง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสมพร กลิ่นหอม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสมพร กลิ่นหอม..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า กรุงศักดิ์ สุวรรณเรือง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จักรกริช สาครินทร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายวัชระ กันหา-น.ส.สุมิตรา อินมา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรีสุรินทร์-นางฉวีวรรณ อินมาและครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.เสรี วิชาชัย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว วิลาวัลย์ ชูวงษ์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ชนะชัย เส้งเตง..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเสาวลักษณ์ ตู้ดำ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ดาวเหนือ แก้วลา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ดาวเหนือ แก้วลา..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายศุภชัย จันทะขิน พร้อมครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุภาพร ครองสม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจาริณี แพ่งรักษ์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้านาย โสภณ มะลิขาว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐพล วิมลศิลป์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ชาลิสา ทองอ่อน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย วัชระ ภูแช่มโชติ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า สรรเสริญ จุลนิล..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก วิรัตน์ สุขพูลผล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สุฐิตา จ้อยบำรุงและครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นูรฮายาตี บินอารง..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นูรฮายาตี บินอารง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ปาจรีย์ หงษ์ไธสง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ปาจรีย์ หงษ์ไธสง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปิยะธิดา ภิมุข..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางจรยา ภิมุข..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัตนพร คงตุ้ง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า รัตนพร คงตุ้ง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวบัดรียะห์ เจ๊ะเซ้ง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ภานุพันธ์ จันทะยา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐชา พสุธาเลิศ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาวาตรีศิวัชระกรณ์ ลิ้มพิริยะภาณิน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธารทิพย์ ปัญญาประทีป..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี พิษณุ จันทร์ทิพย์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี พิษณุ จันทร์ทิพย์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายประสาน ยอดประเสริฐ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนิสา แสงประทีป..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศรีนวล ไชโย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสุพจน์ แสงประทีป..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ลักษมี แสงประทีป..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ชิตพล สุขศิริ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายจรัญนกรณ์ โสจรัญรัตนกุล..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.กานต์ ชนสูงเนิน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรีปฐมพงษ์ มูลทา ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.ท. บุญส่ง. ก้อนเเก้ว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า akkapon chunak..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ธรรมรัตน์ ตังพลูทรัพย์ นามเก่า ทอนสระน้อย..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายเกียรติศักดิ์ ธัญญเจริญ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส. ศิริขวัญ อินทรศักดิ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุธเจ้า นายสนธยา สภาพ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จันทิมา มะลิวัลย์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสุจิตรา ชัยศิริ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายประสิทธิ์ ชัยศิริ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิมพ์รภัส ช้างแก้ว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.วรนารี คล้ายพันธ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.วรภพ คล้ายพันธ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกัลยกร คำวงศ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี ไพทูลย์ มานุช..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นศท.ญ อัญมณี สุขสนาน ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นศท.ญ อัญมณี สุขสนาน ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว สุกานดา ขวัญตา..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.หงษ์ทอง มีเนตร และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.ธรรมรัตน์ ศุขไพบูลย์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สนิน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุธิรา ทวีวัฒน์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ธันฐภัทร์ เศรษฐพุฒิบัณฑิต..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายสุเทพ ทองสุข..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ฟฟ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ธาราทิพย์ จ๋ายเจริญ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า วารุณี มีสัมฤทธิ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุรักษ์ พันทะนาภูมิ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุรักษ์ พันทะนาภูมิ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พริมา เจริญพานทอง..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า เชษฐพงษ์ มีแทน..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า อุษามาส พูลผล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า โสภณ เส็งประเสริฐ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พูนสุข เส็งประเสริฐ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ปัณจณา เส็งประเสริฐ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ณฐวรรณ เอี่ยมเชื่อม และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ชวัล ตั้งตรงสิทธิกุล..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.วรรณภา อินทร์แช่มช้อย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นชท.พงศกร ทองทัพ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า กมลชนก บุญสุวรรณ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว คันที หมกคล้าย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อนิวัฒน์ ปุ่นปัญญา..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พิสิทธิ์ศักดิ์ เล็กเรืองนิธิกูล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พิสิทธิ์ศักดิ์ เล็กเรืองนิธิกูล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายจรัญนกรณ์ โสจรัญรัตนกุล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย ธนกฤต สิงห์ทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายติณณ์ โพธิ์เตมิย์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า กัญฐิตา รัตนะ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า อุสรา อุปธรรม..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริรัตน์ ศิริสวัสดิ์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายสุวิทย์ ศรีรัฐ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นายชวน จตุพรชัยมงคล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางไสว จตุพรชัยมงคล..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางชาญานิน จตุพรชัยมงคล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสุพงษ์ ศรชัย..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายศีลวัตร ศรชัย..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ธัญรัต แข็งธัญกิจ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ธัญรัต แข็งธัญกิจ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ธัญรัต แข็งธัญกิจ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ชนิดาภา เดือนขึน..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้านางสาวณัฐธิดา เดชะคำภู..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นาย เอนก ชาลีเปรี่ยม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย เอนก ชาลีเปรี่ยม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย เอนก ชาลีเปรี่ยม..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย เอนก ชาลีเปรี่ยม..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางติก พูลสวัสดิ์ และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.สมศักดิ์ พูลสวัสดิ์ และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายสิทธิกร คำงาม..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายสิทธิกร คำงาม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.รณชัย สงเคราะห์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.มนัส วุฒิเศลา..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปาริฉัตร เสนาพรหม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พลฯอรรถพล สงห์โตทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางภทรพรรณ พั่วพงษ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปิยธิดา พั่วพงษ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายเตชสิทธิ์ พั่วพงษ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายจิรเดช พั่วพงษ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายวีระยุทธ พั่วพงษ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นชท. ณัฐพล ทัศพันธ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายณัตพล โสภา..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายเฉลิมชัย ไชยฉิม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย สุทธิพันธ์ กระจับนาค..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า เรือตรี อภิสิทธิ์ พลท่ากลาง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายกัมปนาท อิทธิธรรมากุล..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายกัมปนาท อิทธิธรรมากุล..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายภัทรพล กันทะวงศ์ ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ. ชยพล จุณฑโรจณ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ. ปพนธีร์ จันภิรักษ์ ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อลิษา ทวีสิน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อดิศร์ ทวีสิน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สมจิตร แสนคำมา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ทวีศักดิ์ ทวีสิน..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า คุณจิรารัตน์ แก้วปัญญา..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พลฯนฤเบศ บุญร่วม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พลฯนฤเบศ บุญร่วม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจิรารัตน์ โคตรมี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางวารุณี พุฒกลาง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายคำดี โคตรมี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววาสนา โคตรมี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า โสภภิดา จันทวงศ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายจรัญนกรณ์ โสจรัญรัตนกุล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ภาวิตรี เกิดมา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ญาตินันท์ ธงชัย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวรุ่งโรจน์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบตำรวจวิสูจน์ ชาแก้ว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.สุวัฒณ์ เพ็งคุ้ม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยโท วุฒิชัย-นางสาว สิริพร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายพัลลภ พังแสงสุ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายเอกชัย แคล้วอ้อม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก ปรัชญา อินทรวสุ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก ปรัชญา อินทรวสุ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธันย์สิตา นันทเอกพงศ์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ทีระศักดิ์ เงินทรัพย์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ทีระศักดิ์ เงินทรัพย์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ทีระศักดิ์ เงินทรัพย์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ทีระศักดิ์ เงินทรัพย์..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายอนุชา พรมบ้านเปื่อย..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นายสมศักดิ์ เสือมาก..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นายสมศักดิ์ เสือมาก..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุวิมล เสือมาก..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางเบือน เสือมาก..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางแสง เสือมาก..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายสมใจ ปักกาสัง..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงประภัสสร ปักกาสัง..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงปิยะดา ปักกาสัง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปฏิณญา ปักกาสัง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย นครินทร์ คำต๊ะ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้า พนารัตน์ ธารสุวรรณ ขอพระองค์ทรงอยู่เป็นมิ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จรณินท์ วัขรเสวี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายจรัญนกรณ์ โสจรัญรัตนกุล..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายจักรพันธ์ ขาวสุวรรณ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย อารยะ ขันรินทร์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกมลพรรณ ดีกาว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศรุดา สุนา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอุสนา บุญเสริม..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ชาคริยา พวงสมบัติ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ทรัพย์วรา แก้วกาศ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว กนกวรรณ ศรีสำราญ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.วัชรพงษ์ นพพันธ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พันตรี ธีรวุฒิ แข็งแรง และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พันตรี ธีรวุฒิ แข็งแรง และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายภูมิศักดิ์ สุทธิเกียรติโอภาส..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.วีระ พิเรนทร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ศศิธร นามจิต..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี พงษ์นุวัฒน์ อินจันทร์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก ธรรมนูญ ศิริพราหมณกุล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.กฤษณะ พึ่งสุธา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.เฉลิม โม้พวง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.ฉัตรชัย สมยิ่ง ร.น...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชนิตร์นันท์ โมสิกะ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นาย รุ่งโรจน์ ศรีโภคา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นาย รุ่งโรจน์ ศรีโภคา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิมพ์ สุขารมณ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.ธนาบริภัทธ์ วรรณภิระ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวพันนุมา,ครอบครัวซ้ายยศ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายพิรุฬห์ บุญเพ็ชร์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า เรืออากาศโทปรีชา บัวงามและคุณพ่อฟุ้ง คุณแม่แอ้ว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.ปรีชา บัวงาม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก ปรัชญา อินทรวสุ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก ปรัชญา อินทรวสุ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก ปรัชญา อินทรวสุ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยโท ภูริพัฒ ภู่ศรี..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า สุรัตน์ มงคล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.เพ็ญพิศ ฉายประดับ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.พิทักษ์พงศ์ ไชยายงค์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเพชรดาและครอบครัวคล้ายพันธ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วรากรณ์ มณีวงศ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ธนภรณ์ พระยูรวงษ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า มีนตรา มาตย์นอก..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก ธนกฤต วิจิตร และ ครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงณัฐธิดา บุญแทน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงณัฐธิดา บุญแทน..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายวิทวัส บุญแทน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สิบโทหญิงปัทมา บุญแทน..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สิบโทหญิงปัทมา บุญแทน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สิบโทหญิงปัทมา บุญแทน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สิบโทหญิงปัทมา บุญแทน..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า สิบโทหญิงปัทมา บุญแทน..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายชยทัศน์ นุตาคม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ปิยะพงษ์ กรอบมุข..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายเกรียงไกร พวงแก้ว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท ศราวุฒิ จามิกร และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย ปนวรรษ แจ้งเวชฉาย..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า อาจารย์ วันเพ็ญ เพ็งสมบูรณ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี ดร.บุญช่วย แจ้งเวชฉาย..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ศรีวรรณ บุญประคอง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นางสำเริง บุญประคอง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย เจริญ บุญประคอง..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ญาณกร บุญประคอง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ภควัต บุญประคอง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางภนิน บุญประคอง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ.อ.ชรินทร์ บุญประคองพร้อมครอบครัวบุญประคอง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ปิยธิดา คบสระน้อย..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย พัชรพล แน่นกระโทก (อัษฎางค์เดชาวุธ)..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สัมฤทธ์ กรประศาตร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สัมฤทธ์ กรประศาตร์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย ปองพล เสวกจันทร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.พงษ์สันต์ แก้วประกิจ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า มนัส เสริมศรี..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ พ.ต.ผศ.ดร.สวัสดิ์ จิรัฏฐิติกาล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.หญิง ดวงพร โลหะปิยะพรรณและครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ ณรงศักดิ์ สังข์เงิน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า dechawat..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ก้องภพ เนินสุทธิ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายเขียม ทองข่าว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า น.ส จุฑามาศ ขันทอง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายพีรพล ผลเอี่ยม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นเรศน์ วงศืสุวรรณ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายปภากร สินสุนทรพงศ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว อรนภา เกลาฉีด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นา..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาวาเอกอาภาพงษ์ ประเสริฐจิต..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสาโรจน์ เลาหสูต..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายสาโรจน์ เลาหสูต..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.ต. ทนันชัย เนตรทิพย์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ยุทธพงศ์ บุญสุข..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ่าโทณัฐพล นำผล..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ่าโทณัฐพล นำผล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกหญิง พัชรินทร์ ชีวะกานนท์..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ทิพย์สุดา รัตนกันทา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก ศุภกิจ สากลวารี..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุนิสา สำเภา..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ กฤษณะ ตุละ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย โชค ตุละ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาง อารี ตุละ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ภนิดา ตุละ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ภนิดา ตุละ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเจนจิรา คงกันกง..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.อ.หญิง ชนิดา อ่อนน่วม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นเรศน์ วงศ์สุวรรณ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.ธีระพงษ์ ยะวิญชาญ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า CLONING 4 in 1 = KR COSMOS + COSMOS CHILDS ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกนกจันทร์ โรจนทรัพย์เกียรติเรืองชัย K.R. ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.สฤษดิ์ชัย อุทัยเลี้ยง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอกเสกสรรค์ บุญเชิด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอกเสกสรรค์ บุญเชิด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววิลาวัลย์ อยู่ยม..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เสรี อินทร์ขำ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายสุรศักดิ์ พรหมสุคนธ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ประวิตร นิลบรรพต..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐหทัย ชื่นบาน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สุกัญญา สุชลทกุมาร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย ชัชัชย กุดนอก..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า อรวรรณ ขยัน..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า โยธิน หลักเมือง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธัญรดา แปงสาย..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ภัทริดา ธรรมเพชร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นใสใปริญญาพรรณส์ หนูขาว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ภาวิณี อายุยืน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวฟ้าใส สัตยา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.หญิงลอองพรรณ คุณกมุท..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.หญิงลอองพรรณ คุณกมุท..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชฎาพร ไชยอินทร์..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายจิรวัฒน์ สงเดช..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศโทหม่อมหลวง กนกศิลา ทองใหญ่..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิรประภา พูลพิพัฒน์ ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวประสมสุข พูลพิพัฒน์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิรประภา พูลพิพัฒน์ ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางมณี พูลพิพัฒน์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายทักษกร พิมพ์ไม้..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวประสมสุข พูลพิพัฒน์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิรประภา พูลพิพัฒน์ และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า มานพ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า มานพ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า มานพ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เฉลิมชัย ไชยฉิม..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.ขจรศักดิ์ ต้นวัน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ผักกาด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ณฐรัช เตียเพรช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า โบท..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อานุภาพ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อานุภาพ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ปวิชญา ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นภาพัฒน์ ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จุไรรัตน์ ดีโนนโพธิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ชชาคริส ด่อนศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อังกฤษ ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น้องต้นน้ำ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.เอกรินทร์ เอี่ยมอักษร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.สิทธิชัย มาดี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช. มหพล เสือน่วม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช. มหพล เสือน่วม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช. มหพล เสือน่วม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช. อรรถกรณ์ อินประดิษฐ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ. อารียา อินทร์ประดิษฐ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด...
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า หยาดฟ้า แก้วประภากร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เบจวรรณ เปี่ยมจีน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.เอกภพ เสตะจันทนื..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.พรเทพ นาถ้ำเงิน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.พิสิฐ บุญย์เสริมชัย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ. เสน่ห์ เนินกร่าง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญปนัดดา บุญรอด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ฟ้ากระจ่าง จันฉนวน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วรากร สุขปลั่ง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ฟ้าใส ชิ้นรุ่งเรือง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.อริสา ทองจ่าง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.มณตรา กิจเพิ่มพูล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช. เดียว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นภาพรรณ เพ็งขุนทด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นภาวรรณ เพ็ - ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พิชชาวีร์ อรุณพงษ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อาร๊ย์รัตน์ สันติสุข อบรมชอบ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สิริกานต์ บุญประสิทธิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จุรารักษ์ ปันส่วน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จรินทร อยู่สุข..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พยอม อยู่เจริญ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ใบบัว อยู่เจริญ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า กัญญ์ณณัฐ พึ่งพิบูลย์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ้พิสิษฐ์ พิบูลศุภโรจน์ ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เฮด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า winwin..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ทินวุฒิ แก้วเขียว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า แพ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายณัฐวุฒิ อาชานกุล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครับว จ.ส.อ.พิทยา ก้านพุดซา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.นิชานันท์ แสนสะอาด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ธมลวรรณ บุญดา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า น้องออมสิน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ดญแก้วไพลิน ลัดสะหมี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ปริญญา สายใจ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สุจิตรา สมวงศ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สุเทพ พรมแตง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สุเทพ พรมแตง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พิชาติ สุขเกษม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วัลลภ อินทรเกษตร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วสัรต์ มั่นสุ่ม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า บรรจบ เฟื่องฟุ้ง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พีรภัทร มั่นทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สังเวียน ย่องหยี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า บุญส่ง พูลฉนวน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า กนกอร อิ่มเนย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สุคนธ์ อิ่มเนย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สุคนธ์ อิ่มเนย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นันทวัน ไฝงาม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นิรันด์ โตส้ม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สุนัดดา แจ่มกระจาย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นีรนุช นิลสนธิ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ส้มเสี้ยว อิ่มเนย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วรินทร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.พิพัฒน์ ชัยประเศียร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.จัรญญา พิมนนท์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.นวีนา ศรีทองแท้..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.นฤมล เดืนเด่น..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ธนชัย แก้วเมืองคำ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ชลธิชา สุวรรณไตร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ. ปิยนุช ศิริเวช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช. ณัฐนนท์ บุญโชติ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ชยธัญ ทองหย่อน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ชยธัญ ทองหย่อน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางรุ้งทิพย์ กิตติอัสนีกร และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช นนทพัฒน์ พงษ์เสน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช นนทพัฒน์ พงษ์เสน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ดช กิตติศักดิ์ สุขเกษม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วรวุฒิ พิมพ์ศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วรวุฒิ พิมพ์ศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ทอฝัน นาตาแสง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันธิดา แก่นมณี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ดชนันท..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.วันวิสา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิง พรเฉลิม ศิริไปล์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ดช ชนะภุมิ ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ประภาทิพญ์ ๓ูนคร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า กรกนก วงศ์เยาวรัตน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า คมกริช ปาลีพงพันธ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า อดิวุฒิ พลเยี่ยม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า อดิวุฒิ พลเยี่ยม..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า อดิวุฒิ พลเยี่ยม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.จักรกฤช แทนสง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.จักรกฤช แทนสง..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ประภาศิริและหาญวิชิต รอดสัมฤทธิ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ปัญญาพร มีพร้อม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พงศพัศ ปูเวสา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ชญานิศ ประสพศักดิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ณธภัทร แก้วมีศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ปวีณา โดดสู้..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า กานต์พิชชา ดนมินทร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พรรษิษฐ์ ช่างสุวรรณ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ศุภมาส คงประเวช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ดช วาเลนไทน์ พลอยประเสริฐ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.สุภัสสร ผดุงศักดิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.จิรศักดิ์ วอยพิมาย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.จิรายุ วอยพิมาย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.จิรายุ วอยพิมาย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ดิ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ลีซอ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ต้นกล้า..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ปุญชรัศมิ์ ศรีสุวรรณ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.นฤมล พรหมพินิจ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด. ญ. ชนาภา ชื่นเสม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.หญิงเดือนเพ็ญ แดงบางแก้ว ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.หญิงภรณ์วรีตน์ ปิติสุนสุนทรชัย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ศิริพรรณ ผ่องใส..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.สิทธิโชค เจียมจันทึก..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช วทัญญ มัชฌิมารัตน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น้อ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สิริพร สนสร้อย และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ไข่มุก..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เก้า..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ณัฐนันท์ ขจรพรพิศุทธ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ณัฐ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ด.ชอัครพัชร์ ดีใจ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ.อ.หญิง เพชรรัตน์ สีหะไตรย์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เบนยาภา สุขเอี่ยม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า กรรณิการ์ ยามเจริญ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า กรรณิการ์ ยามเจริญ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า กรรณิการ์ ยามเจริญ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า กรรณิการ์ ยามเจริญ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย สดใส รัตนกายแก้ว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช. วรเมธ รัตนกายแก้ว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงดิว ขาวสุด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า มาริโอ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ออกัส..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางอนงค์ ผ่านสุข..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จตุรพร ฟักโพล้ง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช. ปธานิล บุญรอด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.อาริยา วิวัฒน์เจริญกุล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.กานต์ วิวัฒน์เจริญกุล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ฟ้าใส ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า มยุรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ศิริกานต์ ศรีนวล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ชลธิชา พันธ์เกษกิจ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.อ.หญิง ปรัตถกร กรอนกระโทก..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ธรภณ น้ำจั่นทร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายจิรากร สมพิทักษ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายจิรเมธ บุญล้ำ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นภัทร สวัสดี ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พิราภรณ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อิน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อรรถ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ปรินทร แววงาม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เขมฤทธิ์ นิธิโรจนการ ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ไมเคิล แมคเมคิน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อนันดา แม็คเมคิน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช. คริสติน เเม็คเมคิน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ณัฎฐา ปาแดง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วันวิสาข์ ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ธีมาพร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พิมพ์ชนก..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เนตรทิพย์ ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.กชวรรณ ละกำปั่น..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.กชวรรณ ละกำปั่น..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ลิโอ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.อชิรญา รัตนประทุม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า โอห์ม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า โอห์ม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เก้า..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า คิงส์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.สรวิชญ์ สุพร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ธั0ญ0ว0รั..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ดญ ธวัลรัตน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ดญ ธวัลรัตน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ชินดนัย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.กัญญาภัค..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.นภสินธุ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.นันทิกานต์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.บรรดาศักดิ์ ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช. เตชิต อาจวิชัย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วันวิสา สุกใส..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ภีรรพล ธีระถนอมศักดิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พินทุสร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พิมพ์ชนก..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐพล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ภัทรพล ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เศกสิทธิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ธนา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ศักดิ์ดา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ธนานนท์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ณฐชา..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า อดิวุฒิ พลเยี่ยม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เบญจวรรณ ประทุมมาลย์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ดารา ยอดไชย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อมรรัตน์ อัศวชัยเจริญ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ภูรินท์ คชเกษตริน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ลัดดาวัลย์ บุญเรือง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ลาวัณย์ บุญเรือง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ธัญสุดา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า กตติภพ ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ศุภวิชญ์ บุญสุวรรณ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.สิริญา เมฆวิไล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า กัลยา หอมกุหลาบ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ศรราม สืบอยู่..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ๊ะจ๋า..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ๊ะจ๋า..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า มอส..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นิธิโชติ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐนนท์ แก้วเฉลิมทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ดญ ปาณิศา ขานอ่อนตา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ณิศรา ธรรมโชติ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ปิยมาศ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ณรงค์ฤทธิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นิพิฐพนธ์ โภคพนิตปรีดา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ชลธร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ศิริพจน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ส..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สุพิชญา ชำนาญกิจ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ศุภกรณ์ รุ่งฤทธิศักดิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า กิตตาพร ดีชู..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ฉัตรชนก..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ศุภาพิชญ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ภาณุพัฒน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ธีรัตน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อนุชา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ภูวนาท..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ภูวนาท..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อานัส..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า กิตติศักดิ์ ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว สุธารส เฉลยรัตน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ชลธิชา ขอชัย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว สโรชา หมั่นดี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกธวัข วิสาหะชน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.หญิงชลธิชา ลายละเอียด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ธนัฐพล ลายละเอียด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พงปกร มัวกะโทก..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ยรรยง พวงราษฤ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายปัญญา บุญล้ำ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.นนทภัทร เปริณะพันธ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ณฐปพน เปริณะพันธ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.สุพรรษา ดวงแก้ว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จริงจัง ปนิธานชัย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นรี วงศ์สวัสดิ้ื..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นลินสุดา วงศ์สวัสดิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อัมพิกา แสงกล้า..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า กิตติชาต นิลขำ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สุนทรี มีปฐม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สุดา วงศ์สวัสดิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วีระ อิ่มเนย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ศักดิเดชน์ วงศ์สวัสดิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เทพชาตรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.นิพล เปริณะพันธ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ชนัญชิดา พิพัฒน์วิทยานนท์ และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกรัศมี พิลารัตน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายประติมา นวลสาร และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เฉลิมชัย จั่นเพ็ชร์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย วงษ์พันธ์ สิงหนาท..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ดญ มยุรี แซ่น้า..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.หญิง สังเวียน เนียมศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกธวัข วิสาหะชน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าอากาศตรีมนัส พรมกลาง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าอากาศตรีมนัส พรมกลาง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก เทพชาตรี ฝั่งสระ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ. รัชนีพร ผดุงผล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า หนูนี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า จ.ท. ชุณหพีระ อัครเดชะธรรม..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.กิตติคุณ ฐิตโสมกุล..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.กิตติคุณ ฐิต..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายจรัญนกรณ์ โสจรัญรัตนกุล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย นิเวศ จินดารัตน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ปานทิพย์ หารจำนงค์เดช..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุดาลักษณ์ สมบูรณ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบโท ฤทธิชัย กลิ่นชื่น..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ธิติยาพร ไชยจินดา..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนัตติยา ประกอบสุข..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนัตติยา ปรกอบสุข..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เพชรชรัตน์ ดวงจันทร์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต.พลกฤต ไกรวิสม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าเอก บงกช พินิจสงคราม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เรือตรีหญิง ภัทรสุดา เมืองเขียว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เรือตรีหญิง ภัทรสุดา เมืองเขียว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย กานติ์กิติ์ อภัยพลชาญ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาง รุจี อภัยพลชาญ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย วีรวิทย์ อภัยพลชาญ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก ณัฐพงษ์ กระจ่างโรจน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอก กติดิ์เดช ศิริพงษ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอก กติดิ์เดช ศิริพงษ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ท.ไตรสิทธิ์ ธรรมภาสุวรรณ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้านางวรรณ ม่วงศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ่ข้าพระพุทธเจ้า นายวิเชียร ม่วงศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพเจ้า นางสาวชนัญชิดา ม่วงศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางวรรณา ม่วงศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชนัญชิดา ม่วงศรี..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าโทธีรนัย ต้นสกุล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาวาตรี..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า น.ส. อรวรรณ หลีหมัด..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.ส. อรวรรณ หลีหมัด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอกหญิง วิไลลักษณ์ ชูประดิษฐ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นาย วรรณสว่าง เพิ่มทองมาก..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว สุธาสินี สวัสดิมงคล..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เฉลิมชัย ไชยฉิม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว น้ำฝน ปัญญาคำ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าว่าที่ร้อยตรีอำนาจ ดวงจันทร์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าว่าที่ร้อยตรีอำนาจ ดวงจันทร์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้าว่าที่ร้อยตรีอำนาจ ดวงจันทร์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบโท ปิตินนท์ อินทสุวรรณ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย รัตนพล วันเจริญณโยธิน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า 1..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า 1..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า 1..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า 1..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า 1..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า 1..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า 1..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า 1..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก บรรลุ เอี่ยมศรี..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เรือโทหญิง สายเรียง ปั่นวงศ์ ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า น.อ.หญิง สมจิตต์ ศรีปรัชญากุล..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.กาญจนา โสภิณ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.กาญจนา โสภิณ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายประวิทย์ เปี่ยมศิริ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว กิติญา เชาวลิต..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วชิศรา ปั่นสังกา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ณิชนันทน์ โทนประยูร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ธัญรดา ณ นคร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสมคิด หอมหวล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงมิลานี ตุพิมาย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอกสุชาติ ตุพิมาย สิบตรีหญิง วิมลรัตน์ ตุพิมาย..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า เชษฐ์ภูดิส พลพันธนัชกุล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางหอมจันทร์ ด้วงใย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสมบัติ ด้วงใย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า Teeranai..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.จินตารัตน์ สงวนทรัพย์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า น.อ.หญิง เบญจวรรณ บัวหลวง ร.น...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า น.ท.หญิงวรัชญา จันทน์หอม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.หญิง สุพาณี พิมพาพร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า CHUTIMA SEINGLOY..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.หญิง สุวภัทร ทั่งทอง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายสมเกียรติ ธงชัยเลิศ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.ธนชัย สุดฟุ้ง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ. สิทธิเดช ศรีมงคล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สำราญ ชมโท..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.สัณห์ธีร์ รังสิพราหมณกุล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ชาคริส ศรีสมศักดิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สุพจน์ ศรีสมศักดิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ภัทรภรณ์ ศรีสมศักดิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ภรสุดา ศรีสมศักดิ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวฐิตาภรณ์ ทะจักร์พร้อมครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นศท โชติวิทย์ จันทร์ฝาง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยโทณัฐวัฒน์ มะลิเลิศ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า กัลยา เทียมเมือง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ต. ทรงพล ไทยเทศ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.หญิง ประภาพรรณ ลบล้ำเลิศ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า บุญสงค์ ป้องแดง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ดวงจันทร์ ป้องแดง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ยุรนันท์ สุวรรณดี..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า วรางคณา แก้วหอม..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐิดา จั่นวิลัย..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐิดา จั่นวิลัย..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐพงค์ จั่นวิลัย..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า รวม จั่นวิลัย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สงคราม จั่นวิลัย..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ศิรดา จั่นวิลัย..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.หญิง จตุรดา ดวงนิมิตร..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.หญิง วีรวดี ขุขันธิน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จนท. เอกชัย แตงอ่อน กอรมน. กทม...
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันโท วีระพันธ์ จันทร์เวชและครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ. วินัย นันตะก้านตง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอมรรัตน์ จันทร์ยิด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายประดิษฐ์ กังสนารักษ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า สุรีรัตน์ เนื้อเทศ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอกหญิงธัญพร อินทาคมุ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอกหญิงธัญพร อินทาคม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า กฤษติพัฒน์ สิริปริญญา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า วันเพ็ญ สิริปริญญา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอกหญิงไทฑาภัทร ตันติประภา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี ณัฐพงศ์ นุชศิริ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.หญิง สุวิมล ใจซื่อสมบูรณ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.หญิง สุวิมล ใจ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า จ.ต.หญิงไพระหงษ์ อุ่นหวัง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นายนพดล จำเนียรพล..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางมณี จำเนียรพล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ดวงฤทัย ชาญหาลาภ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.สิริพันธุ์ ชาญหาลาภ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายบัญชากิจ ชาญหาลาภ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.หญิง สุกัญญา จำเนียรพล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นาวาโทสมพร ทัดสวนและครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นาวาโทสมพร ทัดสวนและครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว สุวรรณี คงสมัย..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พันตรี วันชัย ดอนม่วง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกหญิง พิมพ์นิภา สุวรรณพันธ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก ศุภกิจ สากลวารี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.พิสิฐ บุญย์เสริมชัย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย สุรเษฐ์ ผดุงพันธุ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยเอกหญิง กริสติยาพร อิศรางกูร ณ อยุธยา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายชิษณุพงศ์ ชวดนุช..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกหญิง ศรีนะภา แก้วมุ้ย และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นาย สมบัติ สนไทย..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาง วิไล สนไทย..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต. ก๊อด สนไทย..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ. วีดาส พานิช..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า น.ส. มุขดารินทร์ พานิช..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาง เมตตา สนไทย..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ. ดนัย พานิช..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ. มิณรดา เซ็นสม..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นาย รัชชานนท์ เซ็นสม..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย ชรินทร์ เซ็นสม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย รณกร ศรีสุข..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต. ก่อเกียรติ กอแก้ว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท. ปิยวัฒน์ ทองสว่าง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท. ชนาธิป อินพักทัน..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ. กฤตภาส พรชัยนพกรณ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ.อ.วันจักรี จาดเปรม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.ท. ทนงศักดิ์ สบเหมาะ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.ท. ฤทธิชัย กลิ่นชื่น..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จง..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ. วุฒิ การธราชว์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อง ประเสริฐศักดิ์ นิลวิมุติ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ. สมศักดิ์ บุญเสงี่ยม..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ. ภาณุมาศ บุญมณี..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ. เนติลักษณ์ ดีเลิศ ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ. กฤศ ดำเนินสวัสดิ์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ. ธีรวุฒิ กิตติพงศ์พิทยา..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ. เทอดศักดิ์ ศรีจำปา..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท. สมจินต์ บุตระ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท. ศตคุณ นราภักดิ์ ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท. ชัยพร ฉายัษเฐียร..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ. พรเทพ ไวยบูรี..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ. ประมวล นวลยาง..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต. วัชรพันธ์ กาญจนาคม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.วิเชียร พิณพาทย์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.อ. ธรรมนาถ จีรวรางกูร..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า น.อ.พิศาล เสียงใส..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.สมลักณ์ ชวดนุช..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.ธีรวุฒิ กิตติพงศ์พิทยา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สุดารัตน์ คงยอด..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าอากาศเอก กฤติเดช จันเทพา และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ่าเอก วิทวัส กิตติเสนา..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า สิบโทหญิง รัตติกร รัตนเจริญ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ่จ่าสิบเอก ธรรมนูญ คุณะสันธิ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกไพบูลย์ เชื้อสะอาด..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า แสงจุฬา กองสุข..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ธัญรดา ณ นคร..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า น.ส พรศุภนุช จุ้ยจรรยา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าเอกหญิง เบญจพร ไชยมาตย์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า สุพรรณี ประจงใจ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศุภศิริ กวยะปาณิก..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า เรียม คนโต..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า น.ส. ลภัสรดา วัลลภาลภ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก สุริยน เผือกสกนธ์และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่รต สุระโยธิน พุทธเษม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววัฒนาวดี พรหมเวช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นฤมล สังข์เกิดสุข..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ยุทธศักดิ์ เห็นประสริฐ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ด.ต.ศุภชัย ศรีสวัสดิ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสุขศรี โทวิชา..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.หญิงลลิดา โทวิชา..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายสิทธิชัย บุนนาค..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.ท.ชลัช บุนนาค..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสุขศรี โทวิชา..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นาย ณัฐพล บุนนาค..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ไพศาล บุนนาค..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า น.อ.หญิง ลาวัณย์ บุนนาค..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.ชุมพร ชูตินันท์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.จักรพงศ์ จรูญรักษ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ.อ.หญิง พัณณ์ชิตา จรูญรักษ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกวิทิต ออมเงิน..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า สิบโท มิ่งแมน ศรีละคร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.เทอดศักดิ์ ศรีจำปา..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวราตรี นามแสน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายสุขวัฒน์ ชยากร..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย สุข สดับสาร..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นภาพร แย้มแก้ว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางชไมพร ผลพูล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก สุรพล ผลพูล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า เรืออากาศโท สุระพงษ์ ธูปบูชา..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยเอก สมจิตร จงจอหอ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ชุมชนนิเวศน์ชาวฟ้า..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อารมณ์ รอดรุ่งเรื่อง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พลโท ชัยชนะ นาคเกิด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายนพดล คำพุฒ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ดร..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พลตรี ณัฏฐ์พัชร์ ชาตวัฒนานนท์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก ดิเรก อารีรัตน์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกศิริพงษ์ พุ่มพวง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจตรี สุริโย บุญขันธ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกสมพงษ์ ผลอวยพร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ยิ่งยง กองชัย..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ธีธัช จีรวรางกูร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จีรพรรณ จีรวรางกูร..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางนภา เส็งสาย และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางธีมาพร แสงจัตุรัส..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก จินดา ชาญใบพัด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.ต.วิทวัส แสงเพิ่ม..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อัทธาธร บูรณากาญจน์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นทพ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก ชัยฤทธิ์ วันนู..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก สุรเดช เคารพครู..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.จินตนา ศรีทิ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก สินธุ์นที เอกจรรยา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า สิบตรีหญิง รัตนาภรณ์ ชนะชัย..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก คมกฤช พลพิลา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.เทวัญ สมบุญโต..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก ชญานิน ผิรังคะเปาระ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นชท.เบญจพล สากูต..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางบุญศิริ สากูต..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า เรือเอก จาตุรงค์ สากูต..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.ศุภกร เดชจินดา ยบ.ทหาร..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาวาเอก เกียรติพงศ์ ศรีโสภา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.หญิง จำลอง กีระสี กกง.ยบ.ทหาร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.อ.หญิง พรทิพา จ้อยลี กกง.ยบ.ทหาร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.หญิง สุวรรณี ศิริสวัสดิ์ กกง.ยบ.ทหาร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ธีรวุฒิ สะอาดเอี่ยม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.หญิง จารุรัตน์ ทรัพย์เกรียงไกร..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พลอากาศตรี เผด็จเกียรติ น้อยพรหม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.พิสัณห์ ปฐมเอม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พรพิมล ปฐมวรชาติ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.วธัญญู ขนาบแก้วและครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอกหญิง สุวรรณภา ปโกฏิประภา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศโท ถวิลศักดิ์ บุญเพ็ง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.หญิง ประภาศรี. เกิดมูล กกง.ยบ.ทหาร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.หญิง อัญชลี แจ่มจันทร์ กกง.ยบ.ทหาร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.หญิง ประภา พานิชกุล กกง.ยบ.ทหาร..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ. อภิชาติ, นางอันจนา, นายธนวัฒน์ วงศ์พานิช..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.หญิง อภิรยา อยู่พุ่ม..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.หญิง เบญจมาภรณ์ ปรางสะอาด..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.หญิง ภัทราณี อยูพุ่ม..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายยุทธพงษ์ กันทะวัง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ยุทธพงษ์ กันทะวัง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.หญิง นฤมล เลิศไกร กกง.ยบ.ทหาร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี อภิชาติ ชลวิสุทธิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า คณิศร สุรังสี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย พงศ์อมร ปัตตพงศ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ประภารัตน์ ปัตตพงศ์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ. พิกุลทอง ภาสประภา..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ภูผา ภาสประภา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางวัชราพร การสูงเนิน..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.เถลิงเกียร คำดี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก ประภาสพงศ์ ปัตตพงศ์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายนพดล ขุนอินทร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นลินรัตน์ รัตนประทีปทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันตรีหญิงสิริปรียา แก้วอำรัตน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันตรีหญิงสิริปรียา แก้วอำรัตน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันตรีหญิงสิริปรียา แก้วอำรัตน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.หญิงบุศรา พรมแตง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.หญิง ยศวดี เบญจพิพิธ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อประพันธ์ศักดิ์ พึ่งลอยและครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว พลอยกาญจน์ จันทร์คูเมือง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สมวาสน์ ตะเคียนราช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สมวาสน์ ตะเคียนราช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สำราญ อ่างแก้ว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวธีรโยธิน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวมุกดา ปลื้มใจ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก สุรเดช ชลทรัพย์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าเอก ปฐมพร หอยสังข์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย ภพธร เปรมสุริยา..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต. ธนันพงศ์ ศรีอักษร ร.น...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ต.อัมรินทร์ ตรีเพ็ชร และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ต.อัมรินทร์ ตรีเพ็ชรและครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ธวัช สัมฤทธิ์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงอาภา ยุติธรรม..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรีพุทธิรักษ์ ยุติธรรม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันตรีหญิงเสาวลักษณ์ ยุติธรรม..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ่าอากาศเอก ณรงค์ศักดิ์ เดชอ่อน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ชนันยา เจริญทรัพย์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกธนวัฒน์ เงินพดด้วงและครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก ชัยยาม สวัสดิ์ผล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายณพดนัย วิภาตะศิลปิน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางฉันทนา วิภาตะศิลปิน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันโทคณิต วิภาตะศิลปิน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก ชนะชัย กิจจำเนียร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก ชนะชัย กิจจำเนียร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัว ตรงดี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าเอกหญิง ปติณญา เม่นคง และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยเอกหญิงบัวลี ลำจวน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอกวิทยา ไชยชนะบุตร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายสมศักดิ์ ศรีสุวรรณ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายสมศักดิ์ ศรีสุวรรณ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.หญิง สุภาพร แสงสว่าง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาวาเอกหญิง นุชพร ภูหงษ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกหญิง อรวี เสือไพฑูรย์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางศิราณี สุวรรณมณี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางศิราณี สุวรรณมณี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันโท สันติชัย แสงอรุณ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางพิรุฬลักษณ์ น้ำทิพย์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางพิรุฬลักษณ์ น้ำทิพย์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายอำนาจ น้ำทิพย์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิง ชุดาภรณ์ น้ำทิพย์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว หิรัญรัชต์ น้ำทิพย์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายบำรุง ทองรอด..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาง สุวรรณ ทองรอด..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายจักริน ขุมทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว วรณัน ขุมทอง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรีหญิง จารุพร ขุมทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.ทองคำ ระงับทุกข์และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.ทองคำ ระงับทุกข์และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เรือโท สุภาพ สังข์ทอง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.สุเทพ จันทรประทีป..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.สุเทพ จันทรประทีป..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกหญิง ทิพรัตน์ วีระวัฒน์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.ศตคุณ นราภักดิ์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.ศตคุณ นราภักดิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศโท สุเมธร์ ศรลัมพ์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พลโท ธิวา และคุณนาตยา เพ็ญเขตกรณ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า คุณ สมาพร จาตุรพงศ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พล.ร.อ. จรูญ จาตุรพงศ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พล.ท.ศักดา แสงสนิท..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ปราการ ชลยุทธ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกหญิงชนาธิป ศิริสุนทร..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว สุดธิดา กล่อมน้อย..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.หญิง กาญจนา กล่อมน้อย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เขมชาติ ขันลา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.ธนน มณืมาโรจน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.โชคชัย พูลสวัสดิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยโทหญิงอภิสรา ดาวบริบูรณ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.หญิง วิชญา มาลีรัตน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.ภานุวัฒน์ ด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พทเกรียงไกร ประดิษฐ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.พานุวัตร์ ธุมา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.จุฬาพร ขบวนฉลาด..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางหนูเวียง กิมาคม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสงัด กิมาคม..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ต.กำธรพล กิมาคม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ณรงค์ฤทธิ์ คชโถมะ และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ท.หญิง กนิษฐา ทับแว่ว ร.น...
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย พิสิฐพงศ์ ทับแว่ว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว สำราญ สามพัน และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สิบโทหญิง ศิวาพร เหลืองอรุณ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศโท เกรียงไกร ทองแร่..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอกหญิง เกศรินทร์ เทียนเทศ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกหญิงบุษบากร เอมะสุวรรณ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.ต.สานุ ทิสารัมย์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ. สุริยะ อินทร์สกุล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า 0..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก ภวัต ปานรักาา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก ภวัต ปานรักาา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า อออ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก ชัยยุทธ พุฒด้วง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.ธีรทัศน์ ทรหาญ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พลเรือตรี จีระ เขียนวิจิตร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.สมพงษ์ มณีขวัญ และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.หญิง น้ำเงิน ไทยแท้..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.หญิง รุ่งทิพย์ ธัญญชาติกุล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ฐิตารีย์ โพธิ์ดีบุศกุล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.สมโชค หิรัญเพิ่ม..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางเจนจิรา เพิ่มพูล..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.หญิง อำพา ขุนแสวง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.สุรพันธุ์ เผ่าเต็ม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.หญิง พรมรินทร์ กองแก้ว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.สุเทพ มามะมาก..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.สิงห์ สีวิใจ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.สิงห์ สีวิใจ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต.เจริญ ผาด่าน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.เชอรี่ ส้งขนิยม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ยศศักดิ์ บรรเทา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก อภิวิศน์ สุธรรมวรโรจน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันโทหญิง กรรณิกา ศรีวรพันธุ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาง มีนา เซ็นสม และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ. อัคคเดช สิงหะ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ. นันทชัย นิลสนธิ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.พระพร การสมพิศ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ณัฐพร ศรีเสือลาน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางทองเครือ ศรีเสือลาน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นส..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.หญิง วัลลาพร ศรีเสือลาน..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอกหญิง อภิรดี กุญชร ณ อยุธยา..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันโท พีรพล วิภาวิน..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.สุทธิวัฒน์ ปัญญาวงศ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.พรหมมินทร์ พรสินทวีพงศ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ธงชชัย มณีศร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาวาโท ชยุติ ภู่พิทยาธนากร..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาวาโทหญิง บังอร ศรีวารีรัตน์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาวาโทหญิง บังอร ศรีวารีรัตน์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า เรือเอกหญิง รำพึง จันทร์หอม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันโท ณรงค์ชัย อุษามาศ ขันไชย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าตรีหญิง นงลักษณ์ พูลศรี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.วีรยุทธ ครั่งกลาง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.หญิง พจมาน แสงจันทร์ไทย และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.หญิง บุณณดา เหมืองศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.หญิง ปวีย์ภัทร์ สมประสงค์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.หญิง ธัญยธรณ์ กองแก้ว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.นพพล ทิวาวงษ์..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ.อ. สิทธิภาค มากหลาย..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า วงศ์บวร นุชท่าโพ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว จิดาภา อาภรณ์พัฒนพงศ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอกหญิง สุกัญญา อาภรณ์พัฒนพงศ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายเพชร อาภรณ์พัฒนพงศ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก พิเชษฐ์ อาภรณ์พัฒนพงศ์ และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.วาสนา มูลมอญ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย วัชรกรณ์ ธัญญะ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช. วิชชากร ธัญญะ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาง พร ธัญญะ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาย สมคิด ธัญญะ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ฉัตรฎาภัทร เมืองจันทร์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ฉัตรฎาภัทร เมืองจันทร์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ฉัตรฎาภัทร เมืองจันทร์..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชาย ภาณุมาศ เมืองจันทร์ ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาง จงกล เมืองจันทร์ ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย อุทิศ เมืองจันทร์ ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว จุฑาทิพย เมืองจันทร์ ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว จุฑาทิพย์ เมืองจันทร์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นภาภรณ์ แก้วสวัสดิ์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า เรืออากาศตรีพงษ์เลิศ ฤทธิชูธานินทร์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสุภาพร ฤทธิชูธานินทร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววราพร ฤทธิชูธานินทร์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เรืออากาศเอก สมเกียรติ ช่างกลึงกูล..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย เอกพันธ์ พูลศรี..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า เอกพันธ์ ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พลตรี มานพ อินทรแพทย์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยโท ธงชัย ตรีชัยยุทธ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.ท.หญิง ศรีสุดา พักตระเกษตริน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พลอากาศตรีกิตติทัศน์ ภาเจริญ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว กมลวรรณ ศรีธวัช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาง เสงี่ยม ศรีธวัช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย นิกร ศรีธวัช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ชนุพร ศร๊ธวัช..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางทิพวรรณ เชาวแพทย์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางนันทิภัคค์ เรืองกลนิษฐ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว อาภรณ์ เรืองกล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ. ประเสริฐศักดิ์ นิลวิมุติ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกหญิง กวินนา มาอินราช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวสายเพ็ชร์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท. พรชัย สายเพ็ชร์ ร.น...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวภรณ์นัฐชา คงดั่น..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศโทสุรพล หอมสุวรรณ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พลโท ธงชัย สาระสุข..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันโท สายทอง ปลัดกอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เชิ้ม เพ็ชรทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า โสวัณณ์ จันทร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า กิตติบดินทร์ เพ็ชรทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ปภาวรินทร์ เพ็ชรทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สำรวย เพ็ชรทอง..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอก ปิญะณัช เรือนสอน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ปิยะธิดา สุวรรณพงศ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พีระ-อุมาพร-พงค์พีระ-ธนภัท วรอุดม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พีระ-อุมาพร-พงค์พีระ-ธนภัท วรอุดม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสม มาคำ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางศรีจม ราชคม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า อุษณีย์ อุยเฮลี่..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า อุษณีย์ อุยเฮลี่..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า อุษณีย์ อุยเฮลี่..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช. ณภัทร คุณยศยิ่ง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ณภัทรลดา คุณยศยิ่ง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศุภนิดา แก้วกุลฑล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบโท ณพชัย คุณยศยิ่ง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ปาริฉัตร แป้นทองคำ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ปาริฉัตร แป้นทองคำ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอกหญิง ณัทภร เอมละออ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอกหญิง พิมพ์สิริ ทองพํุม..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า สิบโท ปิยวัฒน์ ทองสว่าง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า สิบโท ชนาธิป อินพักทัน..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.ทรงศักดิ์ เริ่มรัตน์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.ทรงศักดิ์ เริ่มรัตน์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.ทรงศักดิ์ เริ่มรัตน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.ทรงศักดิ์ เริ่มรัตน์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.ทรงศักดิ์ เริ่มรัตน์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก ชูชาติ พจนรังษี และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย นพดล เสวตการี..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ.อ.สรพงษ์ อนันตสมบูรณ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย นพดล เสวตการี..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกหญิง พัชรินทร์ ชีวะกานนท์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จ.ท. ณัชพล มนแก้ว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พลตรีธราธร ใจดี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.หญิง อำไพ เทียนเงิน..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.หญิง สุธิรัตน์ มีแก้ว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นาง สุนิสา โพธิ์อุไร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายสมทรง เชียงทอง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาง บุญทัน ราชแก้ว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย สุพันธ์ ราชแก้ว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า สิบโท ณัฐวุฒิ วัฒนากร..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ต. ชนาวีร์ โลหาชีวะ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า สิบตรีหญิง พัชราภรณ์ เชียงทอง..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สิบตรีหญิง ประทุมรัตน์ โลหาชีวะ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า น.ต.ณัฐวุฒิ กลางสาทร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.ทวีศักดิ์ ศรีสละ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.ทวีศักดิ์ ศรีสละ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก สมเกียรติ มหาชยานนท์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.สมเกียรติ มหาชยานนท์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.ธารไชยยันต์ ศรีสุวรรณ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ธัญฤทธิ์ นุชงอน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.พงศ์พันธุ์ ศิริเขต..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พัชริดา เหมือนทิพย์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า มาโนชญ์ จิตธรรมเสถียร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า มาโนชญ์ จิตธรรมเสถียร..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พันโท สมพร มาประเสริฐ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า เรืออากาศโทหญิง อพิรยา สายแขก และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยโทหญิงกุลลวัจน์ แก่นมะสังข์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.หญิงกุลลวัจน์ แก่นมะสังข์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก ธนธรณ์ ครุธสำอางค์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก ชัยยุทธ พุฒด้วง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.อ..หญิง ม.ร.ว.บุญราศ๊ จักรพันธุ์ ร.น...
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า รัชชาภา ไชยมล และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า ปาริฉัตร แป้นทองคำ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ปาริฉัตร แป้นทองคำ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ปาริฉัตร แป้นทองคำ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.ทวีศักดิ์ ศรีสละ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า สิบตรี ปิยบุตร คล้ายยา และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ปาริฉัตร แป้นทองคำ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ปาริฉัตร แป้นทองคำ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า เจษฎา ชาตศิลป์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาวาโท ชัชชัย สนส่ง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ชูพงษ์ ยอดบ่อพลับ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า กิติมา รัตนพันธ์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พันโทหญิง ชุตินันท์ จ่างสี และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พันโทหญิง ชุตินันท์ จ่างสี และครอบครัว..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย สุคม ลาลุน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย สุคม ลาลุน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย สุคม ลาลุน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย สุคม ลาลุน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันตรี มงคล มิ่งชัย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกสราวุธ สาวันดี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกสราวุธ สาวันดี..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายอัครพล ผลยาม..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นางพิณทิพย์ ผลยาม..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.วีรวัฒน์ เดชเดชะสุเมธ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดวงตา ชาญชัย..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนฤมล หมอยาดี..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงญาสุมินทร์ หมอยาดี..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายพงษ์ศักดิ์ หมอยาดี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางยุพา หมอยาดี..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายประสิทธิชัย แก้วกอง..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายสุขสัตน์ แก้วกอง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวบงกช หมอยาดี..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวบงกช หมอยาดี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกหญิง เครือวัลย์ กิตติพงศ์พิทยา..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายชาญกิรติชัย บูรณะภักดี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางภิญโญ บูรณะภักดี..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายวิบูลย์ บูรณะภักดี..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สิบโทหญิง วราภรณ์ บูรณะภักดี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยโท ยงยุทธ จันทภูมิ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยโท ยงยุทธ จันทภูมิ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า มนูญ สถิตไชยนนท์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า มนูญ สถิตไชยนนท์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เรืออากาศตรี มนูญ สถิตไชยนนท์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายพิษณุ ธะดวงศร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว สุดธิดา กล่อมน้อย..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย ภานุวัฒน์ วัฒนากร..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย ภานุวัฒน์ วัฒนากร..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อนุชา ผลยาม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ปณิตา รื่นประดู่..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก สมพงษ์ ผลอวยพร..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกหญิง จินตนา คุ้มภัย..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.หญิง เสาวณิต ดอนสนธิ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.หญิง เสาวณิต ดอนสนธิ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยเอกชญาน์ ภูติโยธิน..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาวาเอกหญิง วรรณสุรีย์ บุญมี..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาวาเอกหญิง วรรณสุรีย์ บุญมี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศโทหญิง จำลอง ทองอยู่..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า น.ท.หญิง สุชนา สุขหมื่น ร.น...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า น.ท.หญิง สุชนา สุขหมื่น ร.น...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก พงศ์วิชญ์ หัสไทรทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า รัตนพร คงตุ้ง..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า อนงค์ วรศรี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จิระเดช วรศรี..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า เพียงพลอย วรศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.ยลรดี รังษี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.อ.หญิงชัชชญา จันทร์เศรษฐี..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายภูเบศ อังกูรวัฒนปภา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก พิสณฑ์ เสมา..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า สิงหนาท นวกุล..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า สิงหนาท นวกุล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ปวีณ์สุดา เพชรวิเศษ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เรือตรี.บัญชา ขาวแปลก ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายจรัญนกรณ์ โสจรัญรัตนกุล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า ธิติธรรม สุขายะ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นส. สาริศา สงเกิดทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นส. สาริศา สงเกิดทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย ชำนาญ สงเกิดทอง..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาง กัลยาณี สงเกิดทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่.ร.ต ธนกฤต สงเกิดทอง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว สโรชา ปงลังกา..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นศท.ภิมลทิพย์ ธรรมนิทา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เรืออากาศโทหญิง นงนุช ปั่นรัศมี..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ภัทรชัย วงษ์คูณ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ทดสอบ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นัครินทร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.นันทนัช ใจกล้า..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ชนาธร สุขพงษ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพรพรรณ ฉัตรไพบูลย์วัฒน์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นางพัชนี ฉัตรไพบูลย์วัฒน์..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ปัญญวิทย์ ปั้นสำรอง..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายฐานะวุฑ กันจุล..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า admin..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก บงการ กาญจน์มาลัย..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายสฤษฎ์พงศ์ หลักแหลม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก สมมาตร ทรัพย์จรัสแสง ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอก กฤตภัค อาศัย..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก จำรัส วรรณวิไลย พร้อมครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าอากาศเอกหญิง พัชราภรณ์ เพ็ชรเรืองขจร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าอากาศเอกหญิง พัชราภรณ์ เพ็ชรเรืองขจร..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก ณัฐพงษ์ ขวัญอ่อน..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พันตรีสมพร อุทรพันธุ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันโทวีรานุวัตร นางกมลชนก ด.ญ.กัญญณัฐิตา เสนรังษี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก พรชัย พวงลำเจียก..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ประกอบ อ่ำทอง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ประกอบ อ่ำทอง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ประกอบ อ่ำทองและครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก ประมวล ภูวงค์ผา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก ประมวล ภูวงค์ผา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก ลัญจกร นิยมเสน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันตรี จักรรัตน์ มหาตมัน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอก กติดิ์เดช ศิริพงษ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก พิสณฑ์ เสมา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปทุมรันต์ นาชัย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เจริญชัย วงษ์อนุ..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายหนูจันทร์ นามอ่อนตา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางเจริญ สุขเจริญ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย ณัฐพล ตู้ทอง และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพรชนก นามอ่อนตา..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางลัดดา นามอ่อนตา..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางลัดดา นามอ่อนตา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.หญิง ศิราภรณ์ โชติบุตร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.ชัยพร ทยอมใหม่..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.ชัยพร ทยอมใหม่..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า ประนอม จันทวงษ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ประนอม จันทวงษ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.แสนทวี สลางสิง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.เกรียงไกร บุญเลิศ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.โชดทวี แก้วสัหา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.บรรจบ พิมสุคะ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ดนุพล รัตนางกูร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.ภาษิวัฒุ วุฒิสาร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ขันทอง แผ่นทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.ศรศักดิ์ หินทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.อนนุภากร แสงเฟือง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.สุรชัย นิลด่านกลาง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.ชัยศริ นอมี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.ณรงค์ ทองคำ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.สุวนัย ทองมหา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.อาคม บุรัตน์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.วิเชียร ใจคง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ต.วิหาร วัจนามัย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันตรี มงคล มิ่งชัย..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันตรี ธวัช บุญเหมาะ..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พันโท วิสุทธิ์ เสริมศรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันตรี ตระกูล ตระกูลสม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันโท สันติชัย แสงอรุณ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.วรรณชัย สีลาดเลา ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกสมบัติ น้ำดอกไม้..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัฐชประภา ไตรคุ้มดัน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัฐชประภา ไตรคุ้มดัน..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ประสิทธิ์ ปานแก้ว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายจรัญนกรณ์ โสจรัญรัตนกุล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายจรัญนกรณ์ โสจรัญรัตนกุล..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายเธียรนริศ ชนะโชคสมบัติ และ ครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายเธียรนริศ ชนะ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้านายเธียรนริศ ชนะโชคสมบัติและครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้านายเธียรนริศ ชนะโชคสมบัติและครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.กิติกาญจน์ แสงขาว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย ศราวุธ มั่งคั่ง นางสาว สมจัย พุฒฤทธิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว สมจัย พุฒฤทธิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย ศราวุธ มั่งคั่ง..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐฐ์นันท์ ประกอบสุจริต..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัว ชัยยะ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ธรรมนูญ สังข์สวัสดิ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางยาใจ วงศ์ภาสกร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ยาใจ วงศ์ภาสกร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ยาใจ วงศ์ภาสกร..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายนรินทร์ สุวรรณโชติ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ภัทรดนัย สว่างวรรณขจร..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ภัทรดนัย สว่างวรรณขจร..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า สํณหณัฐ ชุ่มมงคล..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.บุญเกิด ไกรพิบูลย์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ต.ประวิทย์ คุณราช..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.ต.ประวิทย์ คุณราช..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรวีวรรณ ผาตูม..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ภัทรดนัย สว่างวรรณขจร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ภัทรดนัย สว่างวรรณขจร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ภัทรดนัย สว่างวรรณขจร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ภัทรดนัย สว่างวรรณขจร..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุวรรณี คงสมัย..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางนพวรรณ พรหมเวช..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกหญิง ศจีมาศ พรหมเวช..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.เฉลิมพล สิงห์ไทยนิยม..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก ชาตรี กาญจนประโชติ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก ชาตรี กาญจนประโชติ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอธิชา แนวชัยภูมิ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอธิชา แนวชัยภูมิ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.ชูเกียรติ สุราช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.เกรียงไกร บุญเลิศ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันโท วีระพันธ์ จันทร์เวช และ ครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันโท วีระพันธ์ จันทร์เวช และ ครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายหา จันทรโส..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายหา จันทรโส..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ท.ชัชชัย สนส่ง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.อนุภากร แสงเฟือง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า daf..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.หญิง เกศกัญญา ก้านทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.อนุพงษ์ มะเหศวร..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ่าตรี ยุทธชัย ด่วนเดิน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางเรณู สายแก้ว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญรวย สายแก้ว..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายพงศ์วัฒน์ สายแก้ว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญรวย สายแก้ว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ทิวาภรณ์..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.สุริยะ สังฆมณี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อนุชา ผลยามและครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายติณณภพ บุญคะสีทา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงอลิณลดา พิทักษ์ธรณี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายพูน-นางเหลือ คุณุรัตน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวทิพย์จันทร์ คุณุรัตน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุดใจ คุณุรัตน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายยุทธพล จิตบาล-นางสาววิลาวัณย์ เทพมณี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายไชยยันต์-นางมลฤดี- นางสาวสุนันทา เทพมณี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า โกมุที ยมลนันทน์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางดารารัตน์ ภูสุข และครอบครัว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.สิงห์ ไทรพันธ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.กิตติยา สุขกิจ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สุขุมาล ธนานันต์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาวาเอกหญิง จรรยา สุวรรณสมบัติ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสำเภา ชีวะเสรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายธิติ สุวรรณสมบัติ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาวาโท อุดม ชีวะเสรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันโท นภดล สุวรรณสมบัติ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จรรยา สุวรรณสมบัติ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า มุธิตรา ทันทะ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิมพ์ชนก พะกิ๊..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิมพ์ชนก พะกิ๊..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพิมพ์ชนก พะกิ๊..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ขวัญธิดา ศรีรักษา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ขวัญธิดา ศรีรักษา..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายเอกชัย สุขศิลา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นายศุภกฤต สุขศิลา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.กุลิสรา ปานยงค์และครอบครัว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ. ธนภัทร มากล้วนดี..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงราชพร บัวงาม..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงราชพร บัวงาม..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า เรืออากาศโทปรีชา บัวงาม..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.อ.หญิง จันทร์ฉาย จันทร์แทน..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาวาตรี กังวาล เอี่ยมโหมด..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ปัญยงค์ นุ่นรอด..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า สิริลักษณ์ นุ่นรอด..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.หญิง อัครารักษ์ ธรานิศร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.หญิง อัครารักษ์ ธรานิศร..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นชท.กษดิ์เดช สีนะทิพย์..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เฉกบดินทร์ จันทร์ศรีราษฎร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า น.ท.อารักษ์ บำเพ็ญผล..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางบุปผา หามนตรี..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.สุนัน หามนตรี..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นายศักดิ์สุริยา รัตนมณีเนตร..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า สมหวัง ศิริธนะ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า แวว ศิริธนะ..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี สังวาลย์ วิเศษวงษา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี สังวาลย์ วิเศษวงษา..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี ไพทูลย์ มานุช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี ไพทูลย์ มานุช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี ไพทูลย์ มานุช..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า เรือตรีหญิง ชัชฎาภรณ์ จั่นเผือก..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ขอให้พระองค์ทรงมีพลานามัยที่แข็งแรงยืนยาวนาน..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เรืออากาศเอก ยุทธศักดิ์ สาณศิลปิน..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอกหญิง อนงค์ สาณศิลปิน..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอกหญิง อำไพ มากยิ่ง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกหญิง พูนพัฒนา วงศ์ประจิตร..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกหญิง อุบล ชมเชย..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบตรีหญิง ศิรินันท์ วิเศษวงษา..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบตรีหญิง ศิรินันท์ วิเศษวงษา..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี สังวาลย์ วิเศษวงษา..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก ผดุงศักดิ์ พันธ์วิไล..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก จตุรภัทร วงศ์ศีเผือก..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก จตุรภัทร วงศ์ศีเผือก..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.สิริวันนภา ทองเปลว..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.สิริวันนภา ทองเปลว..
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ชิตพล กลิ่นศรีสุข..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.ชนาธิป ทองเหลือง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.ชนาธิป ทองเหลือง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย อุดร นามณีวงศ์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว สายฝน พึ่งเงินทอง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาย ปฐม พึ่งเงินทอง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย วันชัย พึ่้งเงินทอง..
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นาย นพพล พึ่งเงินทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นาย เอกพร พึ่งเงินทอง..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า เรือโทหญิง ศิริวรรณ พึ่งเงินทอง..
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก วัชรินทร์ - แพทย์หญิง สมหญิง แก่นทอง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวสุวรรณโชติ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าเอกหญิง ณัฐพิชยา สุวรรณโชติ..
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวสายเพ็ชร์..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า เรือโท พรชัย สายเพ็ชร์..
  ข้าพระพุทธเจ้า ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววริยา อินธิราช..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววริยา อินธิราช..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนัชชา ประจิต..
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า วิรศักดิ์ เนินสุทธิ..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ. ปรีชา เจริญขึ้น..
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สิบโท ปิยวัฒน์ ทองสว่าง..
 ทีฆายุโก โหตุ มหาราชา ข้าพระพุทธเจ้า พันโท สิงห์ ไทรพันธ์..
 
   
     
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง