เลือกข้อความ
ชื่อ - นามสกุล
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายจักรกฤษณ์ แก้วระหันต์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายจักฤษณ์ แก้วระหันต์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายอินทรัตน์ แก้วระหันต์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางอุไร แก้วระหันต์...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ชนิภรณ์ ปลั่งกลาง...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า รองศาสตราจารย์ ดร. ณรงค์วัฒน์ มิ่งมิตร...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายพนมแก้วระหันต์...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.มงคลฤทธิ์ แฝงบุญ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ. อ. อ. สุทธิชัย ตรีแก้ว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ. อ. อ. สุทธิชัย. ตรีแก้ว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.รัตนเดช เดชคง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.วรจิตร์ ไชยดี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.วรจิตร์ ไชยดี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.วรจิตร์ ไชยดี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.วรจิตร์ ไข...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.ธีรวิทย์ ขันแก้ว...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า 1110400052421...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวโสภา บุญมา...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า อัครวินท์ ชนะบูรณ์...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.หญิง ฐิติพร สุนทรโชติ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ธมกร ภัทรเวชอัครภาคี ผู้ชื่นชอบ 能年 玲奈...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า Thamakorn Pattarawetakkarapakee...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า ธมกร ภัทรเวชอัครภาคี...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า Thamakorn Pattarawetakkarapakee...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ธมกร ภัทรเวชอัครภาคี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.หญิง พรรณรัตน์ เกษมวงศ์...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายสุรพล-นางสมบัติ ศรีอ่อน พร้อมครอบครัว...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ธมกร ภัทรเวชอัครภาคี...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า Thamakorn Pattarawetakkarapakee...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ธมกร ภัทรเวชอัครภาคี...
  ข้าพระพุทธเจ้า 1...
  ข้าพระพุทธเจ้า 88952634...
  ข้าพระพุทธเจ้า 88952634s3...
  ข้าพระพุทธเจ้า 88952634-0...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า 88952634...
  ข้าพระพุทธเจ้า 88952634...
  ข้าพระพุทธเจ้า 88952634...
  ข้าพระพุทธเจ้า 88952634...
  ข้าพระพุทธเจ้า 88952634...
  ข้าพระพุทธเจ้า 88952634...
  ข้าพระพุทธเจ้า 88952634...
  ข้าพระพุทธเจ้า 88952634...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า 88952634...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า 88952634...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายนราธิป โสรเนตร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ทรงชัย ทัดกระโทก...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ธมกร ภัทรเวชอัครภาคี...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า ธมกร ภัทรเวชอัครภาคี...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ชาญชัย ลี้พล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ไพศาล ทองแสง...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ไพศาล ทองแสง...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ด.ต.ไพศาล ทองแสง...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า อัครวินท์ ชนะบูรณ์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า Thamakorn Pattarawetakkarapakee...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ธมกร ภัทรเวชอัครภาคี...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ธมกร ภัทรเวชอัครภาคี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.อ.ประเสริฐ รุ่งแสง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า อ.นงเยาว์ รุ่งแสง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายธีระศักดิ์ พรหมสวัสดิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาย...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า ธิติพันธ์ รื่นระวัฒน์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางวลีพร เบ็ญจา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาตรีเสรี นาคนิลทอง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า สุพรรณี สกุลทอง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า อ.วิชัย ฤกษ์มงคล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางจันทนา แสงพลสิงห์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า วิไลลักษณ์ มณีนาค...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นส ณัฐกาญ ชาวสวน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาตรี สำเริง หยอยสระ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นภัสสร ไกรสีห์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปาริตา ศรขำ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นส พรรณี ชะดี...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า น.อ.ทินกร กาญจนเตมีย์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพจมาน พสุนิรมล...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายนนทวัฒน์ เชี่ยวเวช...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาวาเอกปรีดิวัฒน์ ดิลกนรนารถ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาเอก ศักดิ์สม ประดิษฐ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ประเสริฐ พิทักษ์กรณ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.อ.สุชาติพงศ์ อัมระรงค์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ิอาภากร อยู่คงแก้ว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาเอกประเสริฐ รุ่งแสง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พล.ร.ต.ปกรณ์ ปั่นสวัสดิ์...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พลเรือโท ไชยณรงค์ ขาววิเศษ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาย สาคร โพธิ์คำ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า คำปัน กุดกัญญา...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า คุณ กนกวรรณ กีระนันท์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นส. วรรธนา กีระนันท์...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย นนท์นริฐ ยิ่งวัฒนาศิริโชค...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย ณัฐพงศ์ เพาะปลูก...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นาย ธนพงศ์ เพาะปลูก...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า Eugene Cody...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นิษฐ์วดี พงค์ศิริธนกุล...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า รัศมี แพงวษ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พิศมัย โคดี้...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า shimizu hisatoshi...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นิสานาถ สินธพทอง...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายศุภชัย นิศารัตนบวร...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า shimizumikako...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ไลออน สศิธร กรี่เตียง...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางวาสนา นิศารัตนบวร...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ธนากร ทิพย์สุข...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า เพชรรตน์ ชิมิซึ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พัชร์ศศิ ผดุงรัตน์รัชต์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า จันทร์แรม พลแก้ว...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า วรลักษณ์ ไตรศุภโชค...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พีชร์ศศื ผดุ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า บริษัท เอ็ม ซี ซี อินดัสเทรียลนิว จำกัด...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า เเว่นเเก้ว ศิรนานนท์ เเละครอบครัว...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอพัชชา ขำคม...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายไพฑรูย์ ทิพย์สุข...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า บุษบา หนุนดี...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า กาญจนา เชื่อมไตรีสกุล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า กัญญานัฐ ทองฟัก...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ประเสริญ เจนกิจโกศล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ประเสริฐ เจนกิจ...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า อัจจิมา ชวลิตธำรง...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า สุธาสินี พลการ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาฎฤดี เจนกิจโกศล...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า โสภิดา โชคพิศาลทรัพย์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ปราโมทย์ ชาวสวน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า กนกพร เเสงเเก้ว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ปิยะฉัตร มะปรางอ่อน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ฉวีวรรณทองมา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ปราณี มีนาม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า สังวร หนุนดี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นารี เกตุเเก้ว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า มาลี กรุกกระบี่...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นงลักษณ์ เกตุเเก้ว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า สมศํกดิ์ นาคสนธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า สมปอง สมบูรณ์บุตร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า สุนีย์ นาคสนธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นันทภัค กรุณา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า อนัญญา บุญเก็บ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว รมณภัทร ชลันวรพล...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า คุณแม่กุสุมา จารึกสิริ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เต็มดวง คชรัตน์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาย อธิภัทร ชลันวรพล...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า น.ท.ญ.จุฬาณิช ชลันวรพล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า กรกนก คชรัตน์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ณัชชาภัทร ชลันวรพล...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.พลภัทร ชลันวรพล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า สร้อย ทับทิม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ฤทัยรัตน์ แซ่เยื้อ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า อานนท์ แสงสังข์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า อัยญาดา แสงสังข์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พีรนุช แสงสังข์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จำปี สิญญานันท์...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ดารภรณ์ ทิพย์สุข...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า อภิชาติ อร่ามรัตน์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า อำพร สอนบุญช่วย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.ส. สมลักษณ์ ไทยอาริยะ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า รตอ.หญิ่ง สุมาลี ศรีภิรมย์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายรณชัย วะสิโน...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปาณิสรา ศรีภิรมย์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาย อรรถกานต์ เพชรนิล...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบตรี ณัฐพล สุขะปิณฑะ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ชัยยุทธ บุญเกิด...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ศศินันท์ มหาวัน...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาย จิรศักดิ์ กิจการ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.กิตติกานต์ อร่ามรัศมี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวอร่ามรัศมี...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายสมนึก เสียงหวาน และครอบครัว...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า อัครวินท์ ชนะบูรณ์...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาตรี ธัชกฤต วัชรนันทกร และครอบครัว...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า เรือากาศตรี มนัส พรมกลาง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พูนศักดิ์ สัจยากร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พูนศักดิ์ สัจยากร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.วิทัคธ์ เศรษฐยานนท์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าอากาศเอก วุฒินันท์ บุญล้ำ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงรพีกมล เพชรแอง...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายรพีวิทย์ เพชรแอง...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์สายทอง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.ศราวุธ เพชรแอง...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า r...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ทดสอบ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.พีรพงษ์ มีสมเพิ่ม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.อ.หญิง เบญวิภา ยอดนิโรจน์...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกหญิง นงนุช กลิ่นดี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า ... ท...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.ต.นิติ วารีกุล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกหญิง กันตา มะลิวงษ์...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.ต.วีรยุทธ ขวัญชุม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.สุวัตร นากุดนอก...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.ต.วีรยุทธ ขวัญชุม...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ. ชิตพล กลิ่นศรีสุข...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.ทวีศักดิ์ ศรีสละ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.เสาวณิช ชำนาญกิจ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า สีบตรี บัณฑูร คำหนัก...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายธวุฒิ ประชาชัย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายธวุฒิ ประชาชัย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายธวุฒิ ปรัชาชัย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายชุติวัต ประชาชัย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายชุติวัต ประชาชัย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายธวัช ประชาชัย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายทวิช ประชาชัย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายชุติวัต ประชาชัย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางเพชรา ประชาชัย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพจมาลย์ แสงกระจ่าง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางนงลักษณ์ นวมเพชร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางติ๋ว ประชาชัย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายกฤษณะ นวมเพชร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายเล็ก ประชาชัย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายคุณาธิป วรรณฟัก...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายคุณาธิป วรรณฟัก...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พล. ปฏิภาณ สอนคำเฟือย...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พล. ปฏิภาณ สอนคำเฟือย...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท. นรเศรษฐ์ จันทสูตร...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ธีรพงศ์ บัวเผียน...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ธีรพงศ์ บัวเผียน...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าเอกหญิง ปุณยนุช โชติกาพงศภัค...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ชนิภรณ์ ปลั่งกลาง...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย นันธชัย เผือกจันทร์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาย นันธชัย เผือกจันทร์...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ ร ต.พิศณุ ทัดประดิษฐ์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า คุณ กุณฑิกา สุนทราณู ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า คุณ กุณฑิกา สุนทราณู ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต.ฐิติพงษ์พันธ์ นาดี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายคมกริช มารมย์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยเอก หญิง กุณฑิกา สุนทราณู...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางประไพ สุนทราณู...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.หญิง ภาวิณี บุญจันทัย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า กษมาภรณ์ พ่วงลา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายปรีชา นิลจินดา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายจักรกฤษ ปะกิริโย...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัตนาภรณ์ สุริย์พุธ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จุไรรัตน์ เผ่าพันธ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลฯ อภินันท์ รักษาศิล...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า มผผฝผผผฃผฃผฝผผผด(วิฝ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ธีรนัยฉายสุวรรณ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ธีรนัยฉายสุวรรณ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.ธีรนัย ฉายสุวรรณ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.ธีรนัย ฉายสุวรรณ์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ศรีวิสา วรรณวงศ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า สุชาดา สุดแดง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พระปลัดทศพล อธิปญฺโญ ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ธนภร พรหมอารักษ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี กฤษณะ พัฒนทองดี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกวีระพล ศิริกุล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายพัฒนรัฐ เนียมสา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายพัฒนรัฐ เนียมสา...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.ธวัช กระจกทอง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันโทหญิง นัทธ์หทัย ยืนยงสุวรรณ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอก ศักดิ์ดา ทัดเทียม...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาย ธุวานนท์ พิทยานรเศรษฐ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก กังวาน สุจินต์...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า น.อ.อุดม ประตาทะยัง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ดำเนิน ไชยเมืองมูล...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า บัวบูชา สิงห์เถื่อน...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอก สุวิจักขณ์ ภาคภูมิ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกสุพจน์ -นางพนิดา สุชชุ่ม...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า สิบตรี กฤษณพงค์ กองเงิน...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า สิบตรี กฤษณพงค์ กองเงิน...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สิบตรี กฤษณพงค์ กองเงิน...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า สิบตรี กฤษณพงค์ กองเงิน...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สิบตรี กฤษณพงค์ กองเงิน...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า สิบตรี กฤษณพงค์ กองเงิน...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า สิบตรี กฤษณพงค์ กองเงิน...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า กฤษณพงค์ กองเงิน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า สิบตรี กฤษณพงค์ กองเงิน...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิง ราชพร บัวงาม...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิง ราชพร บัวงาม...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นางแอ้ว นายฟุ้ง บัวงาม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.ปรีชา บัวงาม...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พันตรี ธีรวุฒิ แข็งแรง และครอบครัว...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จารุชา ภัทรเรืองเดช...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จารุชา ภัทรเรืองเดช...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นิยม สุนทรประทุม...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางรวม พิมพ์สอาด...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวบุณฑิดา หมื่นเจริญ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าอากาศเอก รัตนพล พิมพ์สอาด...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พลฯ ภานุรัตน์ สายอุตม์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางวิจิตรา เวียงทอง...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า อรนภา เกลาฉีด...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า อรนภา เกลาฉีด...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอกเสกสรรค์ บุญเชิด...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลเอกธนกฤต วิจิตร...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.ต.ทรงพล วิเศษสิงห์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า all...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว วชิราภรณ์ ใจแน่น...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาง หนูคล้าย ใจแน่น...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี สุข ใจแน่น...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่ร้อยตรี กำชัย ใจแน่น...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.สุวิทย์ ศิริสงวนสุทธิ์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พลอากาศตรี มนตรี ฑีฆะบุตร...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พลอากาศตรี มนตรี ฑีฆะบุตร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พรรจร ธรรมกิจจา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.ศิริชัย เครือคำ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ธงชัย วิเศษศรี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เอกเทพ เอกกมลกุล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าอากาศเอก ดนัย โสจันทรน์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาย อดิศักดิ์ รอดทิม...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอก ธีรวัฒน์ วรยศ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ชิษณุพงศ์ เรืองคง...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ชิษณุพงศ์ เรืองคง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายชาญชัย วัฒนธรรมธร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.หญิง สุกัญญา สุกดำ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.ต.หญิง ณิชาภา ทองศิริ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว กมลภัทร สุวะมาตย์และครอบครัว...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาวาเอกหญิง รัตน์ประกาย สุขกิจ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก ณัฐพงษ์ ขวัญอ่อน ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก ณัฐพงษ์ ขวัญอ่อน ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววราภรณ์ นันทารมย์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.ทวีศักดิ์ ศรีบัว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ทัศนัย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรีกิตติพงค์ สุขศรีวรรณ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.นรุตม์ชัย โชติญาโณ และครอบครัว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก ปรัชญา อินทรวสุ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย ณรงค์ฤทธิ์ ผู้ผ่อง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.หญิง สายสุนีย์ บัวกีบ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า สุชาดา แก้วเนตร และครอบครัว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายอรรถยา-นางบังอร-เด็กหญิงปรียาภัทร นาเรือง...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.หญิง กษมาพร ดีรักษา...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า กษมาพร ดีรักษา ก้าน ดีรักษา อำมร ดีรักษา...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายฉัตรชัย ใคร่ครวญ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า สิบตรีหญิง พัชรี คำพาญาติ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกสรรสิทธิ์ ชูสาย...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.ศิริชัย เครือคำ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.อนุชน พันธ์ดวง ร.น....
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ตรึงจิตลิมปะพันธ์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พลเรือตรี หญิงจินดา สระสมบูรณ์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิริพร ฮู้คี้...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ธรรมรัตน์ ตังพลูทรัพย์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสมใจ สุภจัมปืย์ยา...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายก้องยศ ทองโชติ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.อ. ชิตพล ก่อกิจสัมมากุล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก สังคม เปี่ยมวิริยวงศ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาววนัสสยา กองเพชร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายศิวกร รัตนสาม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาย สมโชค หิรัญญา...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ทศพร สระสีแสง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอก สุวิทย์ รุ่งเรือง...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า วรินทร สระสีแสง...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า กนกพล สระสีแสง...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ละออ สระสีแสง...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จันจิรา สระสีแสง...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ทศพล สระสีแสง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ธีรพล ช่อปทุมมา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.ธีรชาติ ช่อปทุมมา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก ธนิศร พิบูลแถว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.สุวิศิษฏ์ ศักวาพันธ์ และ ครอบครัว...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าโท ยุทธชัย ด่วนเดิน...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศโทสมชาติ สุขนาม...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ภาสกร กันทะวงศ์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.หญิง สิริลักษณ์ รังษิโย...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ศศมน แหยมเจริญ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า สิบโท คมสันต์ จุลบุรมย์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พล.ท.พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พล.ท.พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ทัฬห์ บุญเฉลย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.สุรพล ผลพูล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยเอกหญิง สรัญญา สิงห์ปี...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.ฤทธิไกร เจริญผล...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.พีร ทองถท...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.บุรัสกร รุมรัตนะ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก ศราวรรธน์ รุมรัตนะ และครอบครัว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.สิรพจน์ สุนทรานนท์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายนพดล คำพุฒ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.ท.ชยุติ ภู่พิทยาธนากร ร.น....
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า น-ท-หญิง ณัฐชนก ชมไพศาล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวโตสปันตี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวรักษ์วงศ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาเอกหญิง ศิริเนตร รักษ์วงศ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.หญิง อภิรา นิลรัตน ณ​ อยุธยา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกวีระชัย พันธโคตร...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก วีระชัย พัน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ทวี สายบัว...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.สมพงษ์ ผลอวยพร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก ชัยฤทธิ์ _ รัตนาภรณ์ วันนู...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.อ.เกียรติพงศ์ ศรีโสภา ร.น....
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก สุรเดช เคารพครู...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.สุเมธ นิลมัย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.สิทธา มหาสันทนะ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.รัชกฤต ทองสิมา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ. เรืองศักดิ์ เนตรผาบ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก ศิริพงษ์ - ประสพพร พุ่มพวง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า krisana chuenprasit...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า `kullanith suansan...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า sudawan khomtharm...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า lantip dvadasin...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธนธรณ์ เสมอหน้า...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นภาพร แย้มแก้ว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลโท พิเชฏฐ์ แย้มแก้ว...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า น.ศ.ท ศิวกร นิโครธานนท์เเละครอบครัว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าเอกหญิง สมจิตร อินทร์สลุง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าอากาศเอก สมภพ เคยกลาง...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ. สุชาติ เกิดมูล...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก ฤทธิชัย กลิ่นชื่น...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า ชุมพร สารวงษ์สุทธิ์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยเอก เจษฎา อัมบัส...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า พันโท นวรัตน์ เชื้อไทย...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอกหญิง สมจิตต์ ศรีปรัชญากุล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.อ.หญิง สมจิตต์ ศรีปรัชญากุล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.อ.ณรงค์ศักดิ์ เดชอ่อน...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก หงษ์ทอง มีเนตร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก สุรเดช ชลทรัพย์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก วัชรินทร์ แก่นทอง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ. นิมิตร น้อมมนัส...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ. จตุรภัทร อามระดิษ...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า พันตรีหญิง คณิดา หงษ์ทอง...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก ณัฐวุฒิ โสภณเสถียร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยโท ครรชิต มะยาระ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยโท ครรชิต มะยาระ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.อ. จงเจต วัชรานันท์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศโทหญิง สุภาพ จันเทพา...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกเดชา วรยศ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลอาสาสมัครยศพนธ์ สมใจ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายพิษณุ อิ่นอ้าย...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย ฉัตรเทพ บุญญาวัฒน์...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ไพรจิตร สีลารักษ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก พิสณฑ์ เสมา...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.หญิง อภันตรี ศรีเสวก...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาย ธนเทพ และนางนิลินฎา ทองชมภูและครอบครัว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอกศราวุฒิ ชมภักดี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อนุชา ผลยาม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจันทนิภา หมื่นจร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวกานต์ธิดา หมื่นจร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสุณีย์ หมื่นจร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายอาภรณ์ หมื่นจร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.สาโรจน์ ธีรเนตร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เจษฎา ชาตศิลป์...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ.อ.หญิง พิชญาภา ตาลสิทธิ์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.หญิง พัชรินทร์ ชีวะกานนท์...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบโทหญิง ณัฐณิชา นวลคล้าย...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกหญิง สุพาณี พิมพาพร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เรีอตรี กำธร กลัดบุบผา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ธัชกร ภูริธรจินดา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ปิยะนุช มะดะเรส...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จสอ.วิจารณ์-คุณนงนุช-นางสาวปองกานต์ ธรรมชอบ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยเอกหญิงกุศนา เด่นอุดม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกศักดิ์สิทธิ์ นครินทร์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าเอกพงษ์กรณ์ หาญธงไชย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าเอกฤทธิไกร แสงฝ้าย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าอากาศเอกวุฒิไกร ปิยะราช...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าเอกธีระวัฒน์ นวลชื่น...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าตรีธีระพล ดวงมณ๊...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าเอกประสงค์ ประวัติกลาง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันตรีหญิง สุดา เกรียงเกร็ด และครอบครัว...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันโทหญิง เกศกัญญา ก้านทอง...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอกหญิง รัตติกร ราชนิยม...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันโทหญิง ยุวณัฏฐ์ ทองนพคุณ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ. ชิตพล กลิ่นศรีสุข...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก กฤติกร รัสมิภูตานนท์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก พงษ์ภัทร ทรงสุนทร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.กำพล สำอาง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า รฬ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า รใ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.(ญ)โสภิต เมืองจันทึก...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.ประมินทร์ ธรรมนิตยกุล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันตรีสุรเดช นันทศักดิ์มงคล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.ชัยวัฒน์ กรัษนัยรวิวงค์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ. ทวี โพธิ์รอด...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.หญิง ธนัขพัชศรณ์ รุ่งสว่าง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.บุญฤทธิ์ คชสาร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ธิติวัฒน์ ฐิติพบร่มเย็น...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ดญ สุชานันท์ สุขพันธ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายอดิศักดิ์ สุขพันธ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางพพรสวรรค์ สุขพันธ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางไไ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกหญิง คัมภีรัย เกษมเศรษฐ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกหญิงสายพิณ จี๋คีรี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ขวัญโชค นามสี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ประเสิร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.พานุวัตร์ ธุมา...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาวาโทหญิง จันศรี อมรรตัยกุล...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.ต.หญิง อโนทัย ศรีสังข์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.หญิง ศิริวรรณ ไกรสร...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.หญิงธิดา วงศ์ชนะ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.หญิง แวววิภา หมกคล้าย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก เฉลียว วงษ์กล่อม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เรือตรีหญิง พิณทุกาญจน์ เงินมาก...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาวาโทหญิง ลักษณา กลิ่นโสภณ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.อิสราวุธ พรมพุทธา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาง จารุณี บุญความดี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาโทหญิง ภูษณิศา เนียมนุ่ม...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.หญิง จินดารัตน์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยโท วรวุฒิ งานสำเร็จและครอบครัว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.สุรภาพ พรหมภัทรพร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยโทหญิง นพน้อม แก้วบุตรดา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.ท.จักราวุฒิ แก้วสี ร.น....
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พันตรีหญิงภรณี จันทรานุตร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก เจษฎา ศรีหมอก...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ปวัน บุญบันดาล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอกหญิง สมปอง สมัชชานนท์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พันตรีหญิง ยศวดี เบญจพิพิธ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.อ.ยุทธศาสตร์ ธรรมเดชศักดิ์...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก ณุติชาต รัตนกาฬ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ,อ.ณัฐกฤต สันป่าแก้ว...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก วัชรพงษ์ จั่นทร์หอม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.สิทธิชัย ้เสาวคนธ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.วิสุทธิ์ บุญสุริยกานต์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก เพชรพนม โพธิ์ชัย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ธนินทร์ พู่ทองคำ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.อ. กรเอก ศรีสมบุญ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ศุุภกิตติ ขัมพานนท์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายอุกฤษฏ์ ศิรฺชนะ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก อนุชา ยันตรปกรณ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ธิติวัฒน์ วาศกุลพิสิทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ธวัชชัย ดะนุดิษฐ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.กฤดา เต๋วิยะ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พลตรี กิตติพงศ์ กาญจนาคม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า สุชาติ สุทธิพล...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.ทวีป ปิยะอรุณ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นรชัย วงษ์ดนตรี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลตรี เชิดชัย สุคนธสิงห์ล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลตรีหญิง รัชดา เกาฎีระ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลตรี นเรนทร์ สิริภูบาล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต. ธรรมนูญ เชี่ยวการปราบ ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า กฤษฏิ์ ยิ้มสู็...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พล.ท.ทรงเกียรติ ทิพย์เทียมพงศ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลโท นครา สุขประเสริฐ ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พลโท ธนสร ป้องอาณา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก หัสพงศ์ ยุวนวรรธนะ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลตรี ดร พงส์ภ้ทร์ วรงพรพรม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ปวิตรา กมลวาทิน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.ทวีศักดิ์ ศรีสละ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า อุทัยวรรณ มูลพรหมศร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายบุญเสริม สุขสุภาพ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นส.ศรัณภัสร์ รัตนศิริแสงโชติ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า วิศาล ลูกเมือง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า รัตนาตนวดี เปลี่ยนพุ่ม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ชาญ เกิดแก้ว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.ต. ชัยรัตน์ ฤกษ์คง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายอุรุพงษ์ บุตรจินดา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดลพร ธูปกระจ่าง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสุทธิดา อัมระปาล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอภิญญา บุตรจินดา...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.ณภัทร หงษ์คำ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาย สิทธิยา ฉัตรนากร และครอบครัว ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ชูชาติ พจนรังษี และครอบครัว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ณฤทธิ์ พุ่มพวง...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นาวาเอก สุรสันต์ คงสิริ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกอภิชาติ ชูเกียรติตกุล เเละครอบครัว...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.รัฐพล ธูปประสม...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ชุมโชค พลสมัคร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ชุมโชค พลสมัคร...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พลตรีธราธร ใจดี...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สิบโท ปิยวัฒน์ ทองสว่าง...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.จิรวัฒน์ ค่ายเทศ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.พรหมมินทร์ พรสินทวีพงศ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันตรี วันชัย ดอนม่วง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชาย ภัคพล กันหามาลา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาง วัชรินทร์ ชัยเขว้า...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า สิบโท วินัย ชัยเขว้า...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นักเรียนเตรียมทหาร ภวิท์พล กันหามาลา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เรือเอก สุพล กันหามาลา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เรือเอก สุพล กันหามาลา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ปฐมพร หอยสังข์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.พงศ์พันธุ์ ศิริเขต...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า อุไร อุ่นศิริ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลตรี วิบูลจิตร สว่างอารมณ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลโท สถาพร พันธ์กล้า...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.หญิง นภาภรณ์ แก้วสวัสดิ์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ปัณณิกา กันภัย...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ปัณณวิชญ์ กันภัย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก ไพบูลย์ โกมลทัต...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสมจิตร นิลสนิท...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวนิชา ทองศาลา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายอมรรัคน์ รัตนเจริญ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.อทิตยา รัตนเจริญ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางปรีญา รัตนเจริญ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายบรรจง รัตนเจริญ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.แทนทอง กิตติเสนา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.อ.วิทวัส กิตติเสนา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.หญิง รัตติกร รัตนเจริญ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก สมเกียรติ มหาชยานนท์ และครอบครัว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลเรือโท สุธีพงศ์ แก้วทับ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอก ณภัทร เย็นใจ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท. วิเชียร พิณพาทย์และครอบครัว...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจิตตินาถ เข็มแก้ว...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกสมพงษ์ หัสจรรย์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกชาญวิทย์ ใจบุญ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าเอกชัยวัฒน์ เข็มแก้ว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.ท.อธิพันธ์ พุทธิชน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ธีรนันทน์ คัยนันทน์ และ ครอบครัว...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.อ.ธรรมนาถ จีรวรางกูร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.ธีรวุฒิ กิตติพงศ์พิทยา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.ธีรวุฒิ กิตติพงศ์พิทยา...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันโท สมพร อุทรพันธุ์...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายวินัย บุญย์เสริมชัย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยโทฉริญญรัชช์ เลิศคอนสาร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร้อย...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.พิสิฐ บุญย์เสริมชัย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.สิโรฒม์ เรืองรุ่ง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.พิตตินันท์ สุขเจริญ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสิริกร ตันตระกูล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.นฤชา ตันตระกูล...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอุมาวรรณ สิงห์สกุล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐพล ผายชำนาญ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐพล ผายชำนาญ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐพล ผายชำนาญ...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย ณัฐพล ผายชำนาญ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เรือโท สุรพล ลักขณา...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พันตรี พงษ์ศักดิ์ พัฒนศิริ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า น้ำฝน สุดตาชาติ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.อ.ธวัชชัย สงวนเรือง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.กาญจนา ทองเกิด...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวพันธ์ทิพย์ หงษ์สุวรรณ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ. วัชรินทร์ แก่นทอง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายสุรินทร์ เลิศอัศวพล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายอนวัช แก่นทอง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.สรินทร์ทิพย์ เลิศอัศวพล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายอนันตชัย แก่นทอง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.พัชรินทร์ เลิศอัศวพล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.อัมพรินทร์ เลิศอัศวพล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรสรินทร์ แก่นทอง...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางอำไพ อินทรรัตร์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก วัชรินทร์ แก่นทอง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายเจริญ อนิลอนันท์ และครอบครัว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายเจริญ อนิลอนันท์ และครอบครัว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก สถาพร สุดเสนาะ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบตรี อัมพัน ดีพา...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางคำ พรมเสน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายโกมินทร์ เพียอินตา...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายสฤษฎ์ คุ้มฤทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายสฤษฎ์ คุ้มฤทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายสฤษฎ์ ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายนพดล ศรีวัฒนานุศาสตร์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ภูริช กีรติพิทยาภรณ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พจณิชา กีรติพิทยาภรณ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า วิบูลย์ กีรติพิทยาภรณ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ขวัญฤทัย กีรติพิทยาภรณ์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จิรัฐ บัวแก้ว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ธันย์ชนก กีรติพิทยาภรณ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกกิตติภณ ศรีสว่าง...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาง บังอร สกุลเชื้อ...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ ณัฎฐณิชา สกุลเชื้อ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาย สามารถ สกุลเชื้อ...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธรรสุนี สุกกลัด...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท. ชาณัฐ วิโรจน์ศิรศักดิ์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า แววตา ทิพยุบล...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า สโรชา คลี่บำรุง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.ประเวส วิเชียรทอง...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายอมร รัชตังกูร...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า สุวัฒน์ จงวิวัฒโนทัย และครอบครว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า สุวัฒน์ จงวิวัฒ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจันทิมา สิงห์สำราญ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงรพีกมล เพชรแอง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายรพีวิทย์ เพชรแอง...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวศิรินทิพย์ จันทร์สายทอง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.ศราวุธ เพชรแอง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ฟ้าอภิภา ค้าขาย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ฟ้าอภิภา ค้าขาย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ฟ้าอภิภาค้าขาย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ฟ้าอภิภา ค้าขาย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ฟ้าอภิภา ค้าขาย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.ปานเทพ ช่างปรุง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า สุชาติ คชชีพ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.ต.สมชาย เชี่ยวชาญ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอมรรัตน์ พวงมาลัยทอ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า สุพรรษา ชำปฏิ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า วิทยา มีทองแสน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า วิทยา มีทองแสน...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ทิพาวรรณ อุตสาหะ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันตรีหญิง ศิริรัตน สุดใจ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกชิณวัฒน์ วรรณพโล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกชิณวัฒน์ วรรณพโล...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเกษราภรณ์ อำนวยผล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ศุภนัฐ กลัดทอง...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ต.ธงไชย สาเม๊าะ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ต.ธงไชย สาเม๊าะ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ต.ธงไชย สาเม๊าะ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า น.ท.อภิชัย ศิริขันธ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.ท.อภิชัย ศิริขันธ์...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เรือตรี อุเทน บรรยง...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาย ศักดา ดวงสวัสดิ์...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.หญิง ประภาพรรณ อมรโสภณ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปานจันทร์ จันทราศรี...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวปานจันทร์ จันทราศรี...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ทดสอบ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า สิบโท ปิยวัฒน์ ทองสว่าง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.นราธิป เหล่าสุนทร...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.สุชาต สุขสายชล...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า xaiyason phonaloun...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า xaiyason phonaloun...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า xaiyason...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ยรรยง แดงบุญเรือง และครอบครัว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต. กาจน์พิจักษณ์ กาญจนทัพพะ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นายธนกร ลีลาลัย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายจรัญนกรณ์ โสจรัญรัตนกุล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.ต.วินัช พร้อมจิตและครอบครัว...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลโท ธีระเดช ฉัตรเสถียรพงศ์...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า วราพร เสือบัว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.ท.อติคุณ ณรงค์ธรรม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.ท.อติคุณ ณรงค์ธรรม...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นานจรัญนกรณ์ โสจรัญรัตนกุล...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นานจรัญนกรณ์ โสจรัญรัตนกุล...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เรือตรี สุพรรณหงส์ สีหะวงษ์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เรือตรี สุพรรณหงส์ สีหะวงษ์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ. ชลทิสแก้วเอี่ยม...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.เตย สมภักดี...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า เตย สมภักดี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายศักดิ์ดา สอนดี...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายศักดิ์ดา สอนดี...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นายธนพล ลือวัฒนะ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ภาสสาย เสนีวงศ์ ณ อยุธยา...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ดา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ลัดดา...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.อติพร จันทร์บาง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.นฤพนธ์ คงปรีชา...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นายจรัญนกรณ์ โสจรัญรัตนกุล...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายจรัญนกรณ์ โสจรัญรัตนกุล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท. จินดา บุญญาฤทธิ์...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายกฤษณพงศ์ วงศานิตย์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นภสร วีระยุทธวิไล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.อ.ภาณุวัตร เรืองประยูร...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายสมบัติ-นางกนกวรรณ คงวุธ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นักเรียนช่างฝีมือทหาร นพณัฐ คงวุธ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายสมบัติ-นางกนกวรรณ คงวุธ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกหญิง จิราพร โพธิกสิกร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกหญิง จิราพร โพธิกสิกร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าเอกหญิงอาภากร ยาวิละ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ_______ใ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ_______ใ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท. ชัยพร ธงจันทร์ และครอบครัว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท. ชัยพร ธงจันทร์ และครอบครัว...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายศราวุฒ พรมมาก...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจรรยพร พรมรัตน์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จรรยพร พรมรัตน์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า dl;hlj;...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.หญิง สุภมาส คงพันธุ์...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.หญิง สุภมาส คงพันธุ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.อวิรุทธ์ จันทนิภามาศ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันตรีธีรพงษ์ ยนต์ลอย...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาย ฏฤษฎา ตันสา...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาย กฤษฎา ตันสา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จนท.เอกชัย แตงอ่อน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จนท.เอกชัย แตงอ่อน...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า อภิลักษณ์ วงดารา...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า บุษราภรณ์ จันทะรัตน์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ศิริพร คงเพชรศักดิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต.คมชาญ รอดประเสริฐ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.ส. นิศิกานต์ โพธิ์ไทรย์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายจิรภาส หอมนาน...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.อัมรินทร์ คล้ายมงคล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.อัมรินทร์ คล้ายมงคล...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.อาทิตย์ สังข์ทอง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต.วรเมธ งามสันติสุข...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต.วรเมธ งามสันติสุข...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาย อภิรักษ์ บูชาธรรม...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า เบญจพวยหัวคอน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เสนาะ สิทธิสาร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พุฒิเมธ อินชูพงษ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า กรณิศ อินชูพงษ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เกษม อินชูพงษ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า วาสินี อินชูพงษ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายมณฑล ศรีทองจ้อย...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เรือตรี สุรพล ลักขณา...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เรือตรี สุรพล ลักขณา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า test...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จตุพงษ์ ทานนศรี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวจรัญญา เทพขวัญ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นชท.เลิศชาย ภควัตมานพ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พิชญุตม์ แสงบุญ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นชท.ธนวุฒิ วงส์กล่อมจิต ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า พันตรีวรพจน์ ลพยิ้ม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.ฉลองชัย พิมพ์รัตน์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.อ.หญิง พรทิพา จ้อยลี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.อ.หญิง พรทิพา จ้อยลี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.หญิง นริศรา พิมพ์รัตน์ และครอบครัว...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางวิลาวัณย์ ท้วมกมล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกหญิง จินดา ผอมปาด...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกหญิง จินดา ผอมปาด...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท. ชนาธิป อินพักทัน...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า กาญจนา เจริญวานิช...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท. วัชรพงษ์ นพพันธ์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางเพ็ญนภา ไมตรีจิตร และครอบครัว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า สิบโทหญิง สิริพร ปาละกุล...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายไชยวัฒน์ ช่วยเกิด...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า ทักษร ทักษะวสุ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย ทศพล ทรายกิ่ง...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย ทศพล ทรายกิ่ง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าอากาศเอกจีรยุทธ เดียวสุรินทร์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าอากาศเอกจีรยุทธ เดียวสุรินทร์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ส.ต.หญิง พัณณ์ชิตา จารุสาร...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ. อรรณพ ทองเหลี่ยว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ปราณปริยา นิยม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ภมร นิยม...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกชาตรี ต้นสกุลพร และภรรยา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลทหาร จักรภบ หลอดแก้ว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า มนวิภา อ่อนท้วม...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกหญิงเอื้อมภรณ์ รุจิวิพัฒน์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.จเร อ่อนแกัว...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.จเร อ่อนแกัว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ไพบูลย์ โกมลทัต...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นศท.วายุ เนตร์วงค์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นศท.วายุ เนตร์วงค์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นศท.วายุ เนตร์วงค์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นศท.วายุ เนตร์วงค์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.ธวัช ศรีแย้ม...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.ธวัช ศรีแย้ม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก สุรเดช ชลทรัพย์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าอากาศโท ณัฐพล นาคแดง...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าอากาศโท ณัฐพล นาคแดง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าอากาศโท ณัฐพล นาคแดง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.ทินภัทร ทีสะเกตุ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาย แฟรนช์ เซลิ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.โสภณ- พ.ท.หญิง ยุบล ปุสสะรังษี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าอากาศโทหญิง จารุวรรณ ชัยช่วย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.สายรุ่ง โปยขุนทด...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นาย นรินทร์ พิณเสนาะ ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.หญิง สุบังอร วิบูลย์จันทร์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี ชลอม เกิดนวน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นิภาภรณ์ พรหมสวัสดิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า มาลี พรหมสวัสดิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ดญ.พาทินธิดา โฆษิตสัจกุล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นพรัตน์ พรหมสวัสดิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ขันติ เนตรานนท์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาง สมพร แซ่เจี่ย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาย วีรศักดิ์ โฆษิตสัจกุล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า สิบตรี เฉลิมพล กองม่วง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว วรวรรณ โฆษิตสัจกุล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว อมรรัตน์ พรหมสวัสดิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาง ศิริรัตน์ อิศรภักดี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ภาวณา วงศ์อยู่...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาย กลาง วงศ์อยู่...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาง ประสงค์ วงศ์อยู่...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาง ประสงค์ วงศ์อยู่...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ณัฐวดี วงศ์อยู่...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางอุไรวรรณ ปลื้มเกษร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว มนัสนิจ อิศรภักดี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาง ศริญญา โชติชัยชรินทร์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาง นุชาวดี บุนนาค...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาง พัชรพรรณ เดชประดิยุทธ์ วินมูน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.ท.หญิง มิ่งพิมล วิสุวรรณร ร.น....
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ภาวณา วงศ์อยู่...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ภาวณา วงศ์อยู่...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.พิชัย ช่างดวงจิตต์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า สำนักปฏิบัติธรรมสวนวังแสงธรรม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.กฤษฎา อุปการ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย ศักดิ์ชัย รอดสอน...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นาย นิติ ชุณหสุวรรณ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางมาลี แซ่โง้ว...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรีหญิง ช่อทิพย์ รอดสอน...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกหญิง นภัสวรรณ รอดสอน...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าเอกหญิง นัยน์กานต์ เตชะธนารีย์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า น.ท.หญิงจุฬาลักษณ์ ภู่ทองอ่อน ร.น....
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เรืออากาศโท เชาวฤทธิ์ สุขเกษม และครอบครัว...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า อรุณ ชาวไทย...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า อรุณ ชาวไทย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.นรุตม์ชัย โชติญาโณ และครอบครัว...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.นรุตม์ชัย โชติญาโณ และครอบครัว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นภดล ช่วยทุกข์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางพิณทิพย์ ผลยาม...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางพิณทิพย์ ผลยาม...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก อนุชา ผลยาม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก ชัยยุทธ ทับคล้าย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกชัยยุทธ ทับคล้าย...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยเอกหญิง พัชรา จูเจริญ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยเอกหญิง พัชรา จูเจริญ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า น.ท.ชนกนันท์ พลอยใหญ่...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันตรีหญิง ปริยชาต ประภาสุข...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พันตรีหญิง ปริยชาต ประภาสุข...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก สุวรรณ นามสวัสดิ์...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก วราวุธ สีดาพาลี...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงสายชล อิศรางกูร ณ อยุธยา...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ. ชิตพล กลิ่นศรีสุข...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า เรือเอกหญิงอิ่มพักตร์ เพียรธรรม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยเอกหญิงสายยุพา บุญญอารักษ์...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวธิดล สมดัง...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอกสุทธิพงศ์ พร้อมประเสริฐ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายธเนศ กระบวนงาม...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาย บดินทร์ สุภาพจรรยา...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว อัจฉรา ธนพลเสถียร...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว เบญจมาศ อภิบาลสาคร...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นาย ณัฐพล แสนเอื้อย...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นายวงศกร คำสังวาลย์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาย อภิสิทธิ์ สุขหล่อ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว สมศรี ตระกูลวนาสันติ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ชัญญา คีรีเกริกก้อง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาย ปฐมพงศ์ กระจายกุศล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาย ชวลิต สนองเกียรติ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาย อดิลักษณ์ บุญพูลเกิด ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ธงชัย มณีศร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตำรวจโท กฤษดา จิระวาณิชกุล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นักเรียนเตรียมทหารนนทวรรต ผ่านไชย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นักเรียนเตรียมทหารอัชฌา ยะติวัฒน์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นักเรียนเตรียมทหารธนวัตร ปั้นสอาด...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นักเรียนเตรียมทหารบัญญพนต์ แก้วปรีชากร...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยโท สราวุฒิ คงสวัสดิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นักเรียนเตรียมทหารชิษนุพงศ์ นันสถิตย์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นักเรียนเตรียมทหาร นลธวัฒน์ เกิดจันทร์ตรง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นักเรียนเตรียมทหารธนฉัตร พวงแก้ว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก กิตติ เกตุศรี...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พลตรี ธราธร ใจดี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นักเรียนเตรียมทหารโยธิน โพธิ์สอน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางทวีติยาภรณ์ พุกกะณะสุต...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นักเรียนเตรียมทหารชิษณุพงศ์ วงษ์แสงจันทร์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นักเรียนเตรียมทหาร สรนาถ ทาเกตุ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางจรัสศรี บุญญาลงกรณ์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า พลตรี กิตติภพ มนูญนิมิตร...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พลโท ณัศพล กันตะปีติ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาง วนิดา อิศรภักดี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เรืออากาศเอกสุรชาติ นรสิงห์...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกหญิง ทิพรัตน์ วีระวัฒน์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกหญิง ทิพรัตน์ วีระวัฒน์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว เสาวรัตน์ เดชประดิยุทธ์...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจเอก ชัชวาล ปี่ทอง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกหญิง กิติพร อิศรภักดี...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พันโทหญิง อุษารวี ม่วงศิริ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกหญิง ทิพรัตน์ วีระวัฒน์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจโท วชิรวิชญ์ สุกิน...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจโท วชิรว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยโท เกียรติศักดิ์ มุกดา...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พันตรี คมกฤษ แนบกลาง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า อาจินต์ เฮ้งตระกูล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายสรรเพชร จันทะเสน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ดร.พิชัย โตวิวิชญ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันตำรวจตรี อนุรักษ์ พรมเมือง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.จารุวัฒน์ เนตรนิ่ม...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกหญิง รุ่งอรุณ ฉายฝาก...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกหญิง พัตรา พงษ์พานิช...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกหญิง ฐนิดา อรัณยะนาค...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พลตรี สมควร ทองนาค...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พลเรือตรี มนัสวี บูรณพงศ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลเรือตรี ไกรศรี เกษร...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พลตรี นภดล ขันตยาภรณ์...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พลตรี ปริพัฒน์ ผลาสินธุ์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พลตรี วิทยา ขันธอุบล...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า วิชัย คานิเยาว์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า แสงชัย แสงสว่าง...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พล.ต.หญิง จริยา บุญสนธิ...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พลอากาศตรี สุวัฒน์ สุวโรพร...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.ทวีศักดิ์ ศรีสละ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลโท สุรสิทธิ์ ถนัดทาง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลโืท สุรสิทธิ์ ถนัดทาง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวเบญจพร ชำนิราชกิจ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาคร อุรากะ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว สมัญญา โพศรีไม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดวงกมล สวลีตีเมือซ้าย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ทิพย์พร นามดี...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ดารา บุญมาเลิศ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า สุชาดา เขียววิลัย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จิราภรณ์ ทรัพย์มณีนันท์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จิราภรณ์ ทรัพย์มณีนันท์...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า แสงชัย แสงสว่าง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า มงคลเเทพ ธนะโสพล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ธรรศ ทังสมบัติ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ธรรศ ทังสมบัติ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกวีระวัฒน์ วัสสานกูล...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายกฤตชัย จตุรภัทรอาภรณ์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.ชาติชาย อินทร์ผลเล็ก...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.ท. ชัยรัตน์ กลั่นแก้ว ร.น....
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.หญิง สุวิมล ใจซื่อสมบูรณ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.ท. ชัยรัตน์ กลั่นแก้ว ร.น....
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบโท ภาคภูมิ คุ้มทรัพย์ และครอบครัว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายปัญญา เชียงลา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายเจษฏา เชียงลา...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางณภัค เชียงลา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกหญิง จินดา ผอมปาด...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่เรืออากาศตรี เกรียงไกร. พหุโล...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่เรืออากาศตรี เกรียงไกร. พหุโล...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ว่าที่เรืออากาศตรี เกรียงไกร. พหุโล...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย ภานุวัฒน์ วัฒนากร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.สุนทร เอกชน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาย จำลอง ยอดอินทร์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก สมเกียรติ มหาชยานนท์ และครอบครัว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ธวัชชัย จุ้ยใจเหิม และครอบครัว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันโท จารุ สร้อยสน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันโท จารุ สร้อยสน...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกหญิง เอื้องฟ้า เขียวคำสุข...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าโทหญิง พรรณิกา คำเพ็ชรดี...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าเอกหญิง อรพิน แสงแก้ว...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอกหญิง กุสุมา สุขยานุดิษฐ์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าเอกหญิง อ้อมกร สุขอยู่...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า อรชร. ช่วยรักษ์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอกหญิง วิไลลักษณ์ ชูประดิษฐ์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ่าโทหญิง จิราพร เอียดเฉลิม...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยโทหญิง อารมย์ ปิ่นมณี...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า เรืออากาศเอกหญิง นงนาถ พูลจันทร์...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าเอก ทรงศักดิ์ กลับอำไพ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสุธินี แสงเงิน...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พันจ่าโท วิโรจน์ เทพจันทร์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอกหญิง สุมิตรา บัวนุ้ย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาโทหญิงฐิติกาพรหมหาญ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ชาณา โล่ห์งาม...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิง สายชล อิสรางกูร ณ อยุธยา...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ภาวิตา สินนะ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาย กิตติ สินนะ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอกวิรัตน์ ศรีสวัสดิ์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.ต.หญิง เกษร สินนะ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางธันวามาศ อรัญยะนาค...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก เปี่ยมศักดิ์ ธนะเกียรติบวร...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก เปี่ยมศักดิ์ ธนะเกียรติบวร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.สุุวรรณี อู่ประเสริฐ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก เปี่ยมศักดิ์ ธนะเกียรติบวร...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า วันเพ็ญ บุญฤทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกหญิง วันทนา ปานประสงค์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เรืออากาศโท เรืองศักดิ์ มาศงามเมือง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอกหญิง ดรรชนี ชุมพล...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิง สายชล อิศรางกูร ณ อยุธยา...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.หญิงนงนุช มานะการ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาเอกหญิงหม่อมราชวงศ์บุญราศี จักรพันธุ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาเอกหญิงหม่อมราชวงศ์บุญราศี จักรพันธุ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาเอกหญิงหม่อมราชวงศ์บุญราศี จักรพันธุ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาเอกหญิงหม่อมราชวงศ์บุญราศี จักรพันธุ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาเอกหญิงหม่อมราชวงศ์บุญราศี จักรพันธุ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.สราวุฒิ กันเอี่ยม...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาง มณีรัตน์ สโมสร...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางแววตา ภูมิโคกรักษ์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.ดำรงค์ ภูมิโคกรักษ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พล.อ.วรพงษ์ สง่าเนตร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.นพเดช แป้นศรี...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.หญิง พิมพ์นิภา สุวรรณพันธ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.หญิง พิมพ์นิภา สุวรรณพันธ์...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก สมเกียรติ มหาชยานนท์...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ่าอากาศเอก ธนกฤต อรัญยะนาค...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ่าเอก ธนกฤต อรัญยะนาค...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก เปี่ยมศักดิ์ ธนะเกียรติบวร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก เปี่ยมศักดิ์ ธนะเกียรติบวร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงสายชล อิศรางกูร ณ อยุธยา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายกฤตชัย จตุรภัทรอาภรณ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายก...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายกฤตชัย จตุรภัทรอาภรณ์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชายกฤตชัย จตุรภัทรอาภรณ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันตรีหญิง ปริยชาต ประภาสุข...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ. เปี่ยมศักดิ์ ธนะเกียรติบวร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เรืออากาศเอกสุรชาติ นรสิงห์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก ณัฐพงษ์ ขวัญอ่อน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก ณัฐพงษ์ ขวัญอ่อน...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า Peter Winter...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พิศมัย คำรัง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า บัณฑิต คำรั...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จรุงชัย คำรัง...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.อำนาจ แก้วตา...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.อำนาจ แก้วตา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ณัฐวุฒิ คำแก้ว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายอาทิตย์ วงศ์บุศยรัตน์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว สายฝน ทิพอาส...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ธิดารัตน์ ยอดอินทร์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาย กริชราชันย์ แสงปราชญ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นักเรียนช่างฝีมือทหารวัฒนพงศ์ อุนานุยา...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นายยุทธพร บุญแน่น...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวรัชชนี แสงศรี...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิงปัณณธร แสงศรี...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นักเรียนช่างฝีมือทหาร กฤษฎาเมธีญะ บุญแน่น...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า info@godworkerinternational.com...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า Shah nawaz khan bin safdar God`s worker...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พรรณรัตน์ ช่างเรียน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกหญิง คัมภีรัย เกษมเศรษฐ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกหญิง คัมภีรัย เกษมเศรษฐ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ธัญญา สัมมาวรณ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลทหาร ณรงค์ฤทธิ์ ยอดอินทร์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ศรัณย์ วิสุทธิเศรษฐผล...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ศรัณย์ วิสุทธิเศรษฐผล...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชาย กฤตชัย ช่วยระวะ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า เมธัส...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ธนกร สุขศีล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า กิตติพล หลักคำ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอกร่มไทร วงษ์เจริญ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวชุติภัค เหล่าเจริญพงษ์แสง และครอบครัว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ชาญชัย โชควินิจ...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พนิตนันท์ รอดพ่วง...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกหญิง เบญจมาพร มะยาระ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี ครรชิต มะยาระ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิง เบญชิตา มะยาระ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิง พรชิตา มะยาระ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวญาดา โตสปันตี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาเอกหญิง ศิริเนตร รักษ์วงศ์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศตรีหญิง วรนาถ เกิดพุ่ม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายชริษฐ์ สรรประดิษฐ์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาวาโทหญิง ขวัญใจ สรรประดิษฐ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.หญิง อนุช เสวิกุล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.หญิง อนุช เสวิกุล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ. ชิตพล กลิ่นศรีสุข...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ. ณรงค์ฤทธิ์ คชโถมะ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า เรือตรีหญิง ภัทรสุดา เมืองเขียว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า สุวัฒน์ เพ็ชรวิชิต...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ต่อพงศ์ ช้างเผือก...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ต่อพงศ์ ช้างเผือก...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันโท ณฤทธ์ กล้ายประยงค์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สิบตรีชนะพณ ชื้นแสง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายต่อพงศ์ ช้างเผือก...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายต่อพงศ์ ช้า...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาวสาวสุนันทา คำประเสริฐ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลอากาศตรีหญิงกันยารัตน์ ยุกตะนันทน์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลอากาศตรีหญิงกันยารัตน์ ยุกตะนันทน์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายเกียรติวาริน หมาดหมีน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.อาทิตย์ ดอกชา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.อาทิตย์ ดอกชา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นายกิตติภัทร์ สุขมี......
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.หญิง นวลอนงค์ สุขสมแดน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.หญิง นวลอนงค์ สุขสมแดน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.หญิง นวลอนงค์ สุขสมแดน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.หญิง นวลอนงค์ สุขสมแดน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.หญิง นวลอนงค์ สุขสมแดน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.หญิง นวลอนงค์ สุขสมแดน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ฟ้าใส พราหมอ้น...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.ต.อาทิตย์ พราหมอ้น...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางเสาวนิตย์ สืบจากยง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาย กฤติพล สินชัยศรี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาย วีระพงษ์ ภูคงน้ำ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นาย ทองม้วน ภูคงน้ำ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาง สมควร ภูคงน้ำ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอภิญญา บุตรจินดา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว สุทธิดา อัมระปาล...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาย อุรุพงษ์ บุตรจินดา...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวดลพร ธูปกระจ่าง...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว ยุวดี ภิรมย์มาก...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ.อ. สมพงษ์ ภูคงน้ำ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ด.ข.กฤตชัย จตุรภัทรอาภรณ์...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า น.ส.กาญจนา ยาวิละ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า อารีญา พลธีระ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลเรือตรีหญิง สมพร กาญจนโกศล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี เจริญ ศรีภุมมา...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า ส.ท.กวี ชมภูพงษ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ศิโรตม์ เพ่งศรี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จตุพล พวงสมบัติ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ณัฐวุฒิ สังขปรีขา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ภาคภูมิ บุญกอง...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.พงศ์ธร ปรีดิพันธุ์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.พงศ์ธร ปรีดิพันธุ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวณิรมันยา สิทธิสุขไพศาล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว กฤติยาณี เยตรวุวรรณ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.หญิง บุศรา. พรมแตง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายชาตรี จตุรภัทรอาภรณ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พงศกร บ่ายเที่ยง...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.ทรงศักดิ์ เริ่มรัตน์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอกหญิง วันเพ็ญ งามสง่า...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาง เป้า บางวรรณ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พล.อส.ญ จิราพรรณ แก้วอินทร์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว สำเนียง ผสมศรี...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาย วสันต์ สิขเรศ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.อ. สาดิศย์ พริ้งประยูร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลตำรวจตรี วุฒิชัย บุษปะบุตร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลตำรวจตรี วุฒิชัย บุษปะบุตร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลตำรวจตรี วุฒิชัย บุษปะบุตร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลตำรวจตรี วุฒิชัย บุษปะบุตร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลตำรวจตรี วุฒิชัย บุษปะบุตร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.หญิง หยาดวรุณ แสงจันทร์...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาง อรุณ ปิยะสุวรรณ และ ครอบครัว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก ถนาน ขำวิเศษ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาย ชิด และ นาง เจียม สร้อยระย้า และ ครอบครัว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก ถนาน ขำวิเศษ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก ถนาน ขำวิเศษ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้า นายจรัญนกรณ์ โสจรัญรัตนกุล.....
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาง กัญญา ใจกล้า และ ครอบครัว...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางปิ่นกรกานต์ สร้อยระย้าและครอบครัว...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว บุษยา ยิ้มไพบูลย์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี ธานี สร้อยระย้า และ ครอบครัว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว บุษยา ยิ้มไพบูลย์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายจรัญนกรณ์ โสจรัญรัตนกุล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.หญิง หยาดวรุณ แสงจันทร์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายศิโรฒน์ นาคสุ่น...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายศิโรฒน์ นาคสุ่น...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.ศักดา ระดาดาษ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.หญิง หยาดวรุณ แสงจันทร์...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.ศักดา ระดาดาษ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.หญิง หยาดวรุณ แสงจันทร์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.หญิง หยาดวรุณ แสงจันทร์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายศิโรฒน์ นาคสุ่น...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.หญิง หยาดวรุณ แสงจันทร์...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.หญิง หยาดวรุณ แสงจันทร์....
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.ศักดา ระดาดาษ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.ศักดา ระดาดาษ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.ศักดา ระดาดาษ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.ศักดา ระดาดาษ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศโท อุโฆษ สุปัญโญ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.ศักดา ระดาดาษ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายศิโรฒน์ นาคสุ่น...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศโท อุโฆษ สุปัญโญ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศโท อุโฆษ สุปัญโญ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายดอน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.ศักดา ระดาดาษ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศโท อุโฆษ สุปัญโญ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลตำรวจตรี วุฒิชัย บุษปะบุตร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท. ชาณัฐ วิโรจน์ศิรศักดิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลตำรวจตรี วุฒิชัย บุษปะบุตร...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.หญิง นวลอนงค์ สุขสมแดน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.หญิง นวลอนงค์ สุขสมแดน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.หญิง นวลอนงค์ สุขสมแดน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.หญิง นวลอนงค์ สุขสมแดน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.หญิง นวลอนงค์ สุขสมแดน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.หญิง นวลอนงค์ สุขสมแดน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลตำรวจตรี วุฒิชัย บุษปะบุตร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลตำรวจตรี วุฒิชัย บุษปะบุตร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลตำรวจตรี วุฒิชัย บุษปะบุตร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลตำรวจตรี วุฒิชัย บุษปะบุตร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลตำรวจตรี วุฒิชัย บุษปะบุตร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท. สมบุญ คงบวร ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายธนกฤต หงษ์กิตติธนา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายธนกฤต หงษ์กิตติธนา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายธนกฤต หงษ์กิตติธนา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายธนกฤต หงษ์กิตติธนา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายธนกฤต หงษ์กิตติธนา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายธนกฤต หงษ์กิตติธนา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายธนกฤต หงษ์กิตติธนา...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายธนกฤต หงษ์กิตติธนา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายจรัญนกรณ์ โสจรัญรัตนกุล...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.หญิง นวลอนงค์ สุขสมแดน...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.หญิง นวลอนงค์ สุขสมแดน...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.หญิง นวลอนงค์ สุขสมแดน...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.หญิง นวลอนงค์ สุขสมแดน...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.หญิง นวลอนงค์ สุขสมแดน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.หญิง นวลอนงค์ สุขสมแดน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอก กติดิ์เดช ศิริพงษ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.อาทิตย์ ดอกชา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.อาทิตย์ ดอกชา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายปิยะ จตุรภัทรอาภรณ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ. อุทัย ลาลุน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท. ชาณัฐ วิโรจน์ศิรศักดิ์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท. ชาณัฐ วิโรจน์ศิรศักดิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.หญิง ศิริวัน เสงี่ยมจิตต์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า พลตำรวจตรี วุฒิชัย บุษปะบุตร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท. สมบุญ คงบวร ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท. สมบุญ คงบวร ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า วรวิทย์ พันธ์แบ่งมี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าอากาศตรี ภากร สำนักโนน ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอกวิศววิทย์ แสงทอง...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก ประทุม บางวรรณ์...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า น.อ.หญิง ชไมพร เพิ่มทรัพย์ ร.น....
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า ่นายอุดมศักดิ์ เสงี่ยมจิตต์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายไพรัตน์ เสงี่ยมจิตต์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.กิตติ ภาคมณี...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.หญิงศิริวัน เสงี่ยมจิตต์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.หญิงศิริวัน เสงี่ยมจิตต์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า iii...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ. อุทัย ลาลุน...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี พิสิษฐ์ ปิยะสุวรรณ และครอบครัว...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอกสมพร แต้พานิช...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยเอก ณพนนท์ วุฒิวิกัยการ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.ทรงศักดิ์ เริ่มรัตน์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันโทสมชาย สกุลนุ่ม...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ณฤทธิ์ พุ่มพวง...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก กฤช ปี่ทอง...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ชาญชัย ร่มเย็น...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ทิพย์เนตร เนตรน้อย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เรืออากาศเอกประมวล นวลยาง...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.วธัญูญู ขนาบแก้ว...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท. ชาณัฐ วิโรจน์ศิรศักดิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.นพเดช แป้นศรี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท. ชาณัฐ วิโรจน์ศิรศักดิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางธันวามาศ อรัญยะนาค...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ. อุทัย ลาลุน...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ. อุทัย ลาลุน...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายมานพ คีรีแลง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายสมชาย วิชาญ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสมถวิล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายสมหมาย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายศิโรฒน์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า eee...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายสม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายสอง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันตรีสุวรรณ เอมโอฐ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ฉัตรชัย เหมือนแม้น...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันโท พีรพล วิภาวิน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก สุทัศน์ มานะกิจ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอก พรหมพิริยะ เรืองรัตน์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พันโท พีรพล วิภาวิน...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญปิยธิดา แก้วกัณหา...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญพัชรวิภา แก้วกัณหา...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสมจิตร์ แก้วกัณหา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายธนกฤต หงษ์กิตติธนา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายศิโรฒน์ นาคสุ่น...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายศิโรฒน์ นาคสุ่น...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายศิโรฒน์ นาคสุ่น...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นาวาโทหญิง พรเพ็ญ ชื่นชูจิตร์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายธนกฤต หงษ์กิตติธนา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ต่อพงศ์ ช้างเผือก...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว บุษยา ยิ้มไพบูลย์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางธันวามาศ อรัญยะนาค...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางธันวามาศ อรัญยะนาค...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ส.อ.กาเหว่า นุ่มดี พร้อมครอบครัว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางธันวามาศ อรัญยะนาค...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางธันวามาศ อรัญยะนาค...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางธันวามาศ อรัญยะนาค...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จันศรี อมรรตัยกุล....
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางวดี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางธันวามาศ อรัญยะนาค...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางธันวามาศ อรัญยะนาค...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางลดา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางธนพร ปรีดี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายพงษ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายเด่น...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายกิตติ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นัทธพงศ์ เข็มทอ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายกิตติ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายอำพล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายศิโรฒน์ นาคสุ่น...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาย ทวีเกียรติ์ สาระกูล...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท. สมบุญ คงบวร ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ. อุทัย ลาลุน...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.หญิง วรนาถ เกิดพุ่ม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลอาสาสมัคร ยศพนธ์ สมใจ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก สุรพร คงพันธุ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก สุรพร คงพันธุ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาย ทวีเกียรติ์ สาระกูล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายมานิตย์ พิทธไชย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายมานิตย์ พิทธไชย...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัว " ศิริเอก "...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัว " ศิริเอก "...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัว " ศิริเอก "...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า คนอบครัว " ศิริเอก "...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า วสันต์ ศิริเอก...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศโทสุรชัย พุทธิฤทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายสืบสกุล ภูมี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายศิโรฒน์ นาคสุ่น...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ด.ญ.ราชพร บัวงาม...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ศิริวัน เสงี่ยมจิตต์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายศิโรฒน์ นาคสุ่น...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายศิโรฒน์ นาคสุ่น...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายศิโรฒน์ นาคสุ่น...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายศิโรฒน์ นาคสุ่น...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายศิโรฒน์ นาคสุ่น...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายศิโรฒน์ นาคสุ่น...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว บุษยา ยิ้มไพบูลย์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว บุษยา ยิ้มไพบูลย์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว บุษยา ยิ้มไพบูลย์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว บุษยา ยิ้มไพบูลย์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว บุษยา ยิ้มไพบูลย์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายธนกฤต หงษ์กิตติธนา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายธนกฤต หงษ์กิตติธนา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายธนกฤต หงษ์กิตติธนา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.หญิง หยาดวรุณ แสงจันทร์...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท. ชาณัฐ วิโรจน์ศิรศักดิ์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายอัครพล ผลยาม...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายธนกฤต หงษ์กิตติธนา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายจรัญนกรณ์ โสจรัญรัตนกุล...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.หญิง หยาดวรุณ แสงจันท...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.หญิง หยาดวรุณ แสงจันท...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ศิริวัน เสงี่ยมจิตต์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายธนกฤต หงษ์กิตติธนา...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ศิริวัน เสงี่ยมจิตต์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.หญิง หยาดวรุณ แสงจันทร์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายศิโรฒน์ นาคสุ่น...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายธนกฤต หงษ์กิตติธนา...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายศิโรฒน์ นาคสุ่น...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายศิโรฒน์ นาคสุ่น...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายศิโรฒน์ นาคสุ่น...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายธนกฤต หงษ์กิตติธนา...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายกิตติภัทร์ สุขมี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิง ปิยะพร วรรณพันธ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายศิโรฒน์ นาคสุ่น...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางธันวามาศ อรัญยะนาค...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางธันวามาศ อรัญยะนาค...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายศิโรฒน์ นาคสุ่น...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.หญิง หยาดวรุณ แสงจันทร์...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.หญิง หยาดวรุณ แสงจันทร์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายธนกฤต หงษ์กิตติธนา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายธนกฤต หงษ์กิตติธนา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายศิโรฒน์ นาคสุ่น...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว บุษยา ยิ้มไพบูลย์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ศิริวัน เสงี่ยมจิตต์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ศิริวัน เสงี่ยมจิตต์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ต่อพงศ์ ช้างเผือก...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ต่อพงศ์ ช้างเผือก...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ต่อพงศ์ ช้างเผือก...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เรือเอก อรรถวัฒน์ วัฒน์ธนาธิษณ์...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า ยุทธนา เฉกแสงทอง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ครอบครัวโนราช...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาย กฤษฎายุทธ โนราช...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางแดง ตาลสิทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.หญิง ลักคณา สวัสดิ์วงศ์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า เกย์ภูมิทะลวงตูด ผช. ทุกคน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.อ.หญิง พิชญาภา ตาลสิทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า 45665465...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า asdasd...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบโท พีระพล มีปฐม...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายชวลิต ฉัตรไพบูลย์วัฒน์...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบโท พีระพล มีปฐม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายสุเมธ ปล้องทับ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.เรวัต ธีระกุล...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกหญิง ณัฏฐณิชา มะมินทร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายศิโรฒน์ นาคสุ่น...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิง ปิยะพร วรรณพันธ์....
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิง ปิยะพร วรรณพันธ์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า วีรวุฒิ ศิริสุทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ธวัชชัย จุ้ยใจเหิม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายศิโรฒน์ นาคสุ่น...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ. อุทัย ลาลุน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เอกชัย เดชะ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท. สมบุญ คงบวร ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิง ปิยะพร วรรณพันธ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิง ปิยะพร วรรณพันธ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิง ปิยะพร วรรณพันธ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายปิยะ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายปิยะ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิง ปิยะพร วรรณพันธ์...
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิง ปิยะพร วรรณพันธ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิง ปิยะพร วรรณพันธ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิง ปิยะพร วรรณพันธ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาง อภิญญา วรรณพันธ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาง รัชนี วรรณพันธ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี สวัสดิ์ วรรณพันธ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิง ปิยะพร วรรณพันธ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชาย ปฏิภาณ วรรณพันธ์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.วรินทร สระสีแสง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เด็กชาย ธนกร จุ้ยใจเหิม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก ศราวุธ วรรณพันธ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ด.ช.กนกพล สระสีแสง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาง จันจิรา สระสีแสง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เด็กหญิง กมลพร จุ้ยใจเหิม...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ชัด ชีชัด...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ชัด ชีชัด...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ชัด ชีชัด...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ชัด ชีชัด...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางพนิดา จุ้ยใจเหิม...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ชัย เมืองย่า...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางธันวามาศ อรัญยะนาค...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า sfsf...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ทศพล สระสีแสง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า sf...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ad...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า อภิญญา บุตรจินดา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า da...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.ธวัชชัย จุ้ยใจเหิม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า อภิญญา บุตรจินดา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า อภิญญา บุตรจินดา...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า หด...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยเอก ไกรสิงห์ ทองหล่อ และครอบครัว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า อภิญญา บุตรจินดา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายปิยะ จตุรภัทรอาภรณ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายปิยะ จตุรภัทรอาภรณ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายปิยะ จตุรภัทรอาภรณ์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.จารุกิตต์ วงษ์ไล ร.น....
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยเอก เฉลิมชัย ดาราเมือง...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.จารุกิตติ์ วงษ์ไล ร.น....
  ข้าพระพุทธเจ้า ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.จารุกิตติ์ วงษ์ไล ร.น....
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ภานุวัฒน์ เสนาลักษณ์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.จารุกิตติ์ วงษ์ไล ร.น....
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.จารุกิตติ์ วงษ์ไล ร.น....
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.จารุกิตติ์ วงษ์ไล ร.น....
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พลเอก สุริยน เผือกสกนธ์และครอบครัว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ฐิตินันท์ บุญยงค์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกหญิง ลำพรวน มูญมอญ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยเอก ชัยยันร์ พึ่งเงินทอง...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายอุดร นามณีวงษ์...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวสายฝน พึ่งเงินทอง...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายปฐม พึ่งเงินทอง...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายวันชัย พึ่งเงินทอง...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นายเอกพร พึ่งเงินทอง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายนพดล พึ่งเงินทอง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า เรือโทหญิง ศิริวรรณ พึ่งเงินทอง...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกหญิง เสาวลักษณ์ รัตน์ชีวิน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกภาคภูมิ ทองเนือง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก ถนาน ขำวิเศษ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก สกรรจ์ อุ่นสุข...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ. วินัย นันตะก้านตง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกหญิง อำพา ขุนแสวง...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า สิบตรี จิรวัฒน์ ค่ายเทศ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า สิบเอก ณัฐดนัย ทรัพย์บุญธรรม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.นันทชัย นิลสนธิ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.นันทชัย นิลสนธิ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า กฤตยา จิรัฐิติกาลนนท์...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า เรืออากาศตรี เกรียงไกร พหุโล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.หญิง สายยุพา บุญญอารักษ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันตรีทรงวุฒิ ดีเกษม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันตรีทรงวุฒิ ดีเกษม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.ยุติธรรม หวานอ่อน ร.น....
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันตรีเฉลิมพล พลวิชัย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จันศรี อมรรตัยกุล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.ยศศักดิ์ บรรเทา...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.อ.หญิงอิ่มพักตร์ เพียรธรรม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พันเอก อภิวิศน์ สุธรรมวรโรจน์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกหญิง จินดา ผอมปาด...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอก ฤทธิรงค์ แขวงเสวียด...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า น.อ.หญิง ลาวัณย์ บุนนาค...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า พ.จ.อ.พิสิฐ บุญย์เสริมชัย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ชัยวัฒน์ สามมานนท์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ชัยวัฒน์ สามมานนท์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ชัยวัฒน์ สามมานนท์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ชัยวัฒน์ สามมานนท์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ชัยวัฒน์ สามมานนท์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.ต.หญิง อภิญญา ไพโรจน์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.หญิง บังอร หลิมเจริญ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบตรีหญิง ณัฐณิชา นวลคล้าย...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ่าสิบเอกหญิง อัจจิมาพร ดาภี...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.ต.สราวุฒิ มิ่งมิตร...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า จ.ส.อ.วิศาล เข็มทิศ...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ชนไชย อ่อนสุวรรณ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท. ชาณัฐ วิโรจน์ศิรศักดิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายชาติ สร้อยจิตร์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายสงวน พาลึก...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางอรอนงค์ พาลึก...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายวัขรวีร์ ศรีพนม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอมราวดี พาลึก...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก หญิง วันเพ็ญ งามสง่า...
 ขอพระองค์ทรงมีพระชนมายุยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท. ชาณัฐ วิโรจน์ศิรศักดิ์...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า พันโทหญิง วัลลภา ชีวจำเริญ ...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายประเสริฐ - นางบุญล้อม ชีวจำเริญ และครอบครัว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี จิรภัทร์ จันทึก...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า ร้อยตรี วรพล ลือฤทธิพงษ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นางสาวอรุณโรจน์ ลูกอินทร์...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า ศิริวัน เสงี่ยมจิตต์และครอบครัว...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ต่อพงศ์ ช้างเผือก...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศโท อุโฆษ สุปัญโญ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นายอัครพล ผลยาม...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า นางพิณทิพย์ ผลยาม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อนุชา ผลยาม...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า น.ท. อุโฆษ สุปัญโญ...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า น.ท.อุโฆษ สุปัญโญ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์ ข้าพระพุทธเจ้า นายอัครพล เจริญชัยกุล...
 ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ข้าพระพุทธเจ้า พันโท ชาณัฐ วิโรจน์ศิรศักดิ์...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า สิบโท ปิยวัฒน์ ทองสว่าง...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า นายกิตติภัทร์ สุขมี...
 ขอพระองค์ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของปวงชนชาวไทยตลอดไป ข้าพระพุทธเจ้า ข้าพระพุทธเจ้านายกิตติภัทร์ สุขมี...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายจรัญนกรณ์ โสจรัญรัตนกุล...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า ร.ต.หญิง นวลอนงค์ สุขสมแดน...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า พ.อ.อ.ศักดา ระดาดาษ...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า พ.ท.อาทิตย์ ดอกชา...
 ขอพระองค์ทรงมีพระเกษมสำราญ ข้าพระพุทธเจ้า นางสาว บุษยา ยิ้มไพบูลย์...
 ขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย ข้าพระพุทธเจ้า นาวาอากาศเอก วชิรศักดิ์ พูสิทธิ์...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า ร.ท.หญิง หยาดวรุณ แสงจันทร์...
 ขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน ข้าพระพุทธเจ้า นายจรัญนกรณ์ โสจรัญรัตนกุล...
 ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ข้าพระพุทธเจ้า นายธนกฤต หงษ์กิตติธนา...
จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร  ครั้ง